KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Společně za obnovu krajiny

07/03/13

Společně za obnovu krajiny „Zemědělská krajina je nejen významně poškozena, ale především se postupující urbanizací její rozměr výrazně zmenšuje. Výměra orné půdy se jen za posledních deset let snížila o více než osm procent. Z dlouhodobého pohledu od roku 1920 ubyla ze zemědělského využívání výměra téměř jednoho kraje,“ uvádí ve společném stanovisku k petici za […]

Společně za obnovu krajiny

„Zemědělská krajina je nejen významně poškozena, ale především se postupující urbanizací její rozměr výrazně zmenšuje. Výměra orné půdy se jen za posledních deset let snížila o více než osm procent.

Z dlouhodobého pohledu od roku 1920 ubyla ze zemědělského využívání výměra téměř jednoho kraje,“ uvádí ve společném stanovisku k petici za obnovu zemědělské krajiny prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba a předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Palas.

Ve společném dokumentu obou nevládních organizací se píše: „Zemědělská krajina se čím dál méně využívá k zemědělské produkci. Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách se za posledních dvacet let snížila o jednu třetinu. Zejména v živočišných produktech ztrácíme soběstačnost a dovážíme již polovinu vepřového masa.

Zemědělská krajina trpí nízkou podporou živočišné produkce. To vedlo ke snížení pěstování pícnin na orné půdě, většinou s protierozním charakterem, o polovinu za posledních dvacet let. Důsledkem je také rozšiřování ploch řepky a obilnin včetně kukuřice, které se pěstují již na třech čtvrtinách výměry orné půdy.

Vznikly tak vhodné podmínky pro enormní zvýšení stavů černé zvěře, která způsobuje neúnosné škody na polních kulturách a významně snižuje stavy zejména drobné zvěře.

V ekologickém systému hospodaření je zapojeno více než jedenáct procent zemědělské půdy. Zhruba na 40 % zemědělské půdy je v rámci vymezení zranitelných oblastí k redukci vyplavování dusíku výrazně omezeno hospodaření. V revizi společné zemědělské politiky 2014 až 2020 jsou připravena další rozsáhlá opatření na ozeleňování zemědělské půdy.

Z podpor programu rozvoje venkova se na extenzifikaci v horských a znevýhodněných oblastech, na environmentální opatření a pozemkové úpravy vyplácejí více než třikrát větší podpory než na modernizaci zemědělských podniků.

Klíč k tomu, aby zemědělská krajina dále neztrácela svoji krásu a harmonii je v obnovení vyvážené hospodářské soustavy českého zemědělství a spolupráci všech, kteří v ní jakkoli působí.

Klíčová role v tom připadá zemědělcům, lesním hospodářům a myslivcům.

Agrární komora ČR sdružující výraznou většinu zemědělců, lesních hospodářů a Českomoravská myslivecká jednota sdružující většinu myslivců se dohodly na vzájemné koordinaci navrhovaných opatření a jejich prosazování.

Uvítáme každého, kdo nám v tomto úsilí pomůže.“

zdroj: Eugenie Línková

Zařazeno v Lesnictví, Zemědělství