KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Z jednání představenstva AK ČR dne 16. května 2013 ve Velkém Meziříčí

21/05/13

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 16. května 2013 ve Velkém Meziříčí Z obsahu: Vývoj jednání na úrovni EU i na národní úrovni k reformě SZP pro roky 2014 – 2020 Vyhodnocení Agrárního fóra 2013, ze dne 14. května v Lucerně Příprava akce zaměřené na pomoc odvětví chovu prasat Problematika sucha 2012 Příprava […]

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného

dne 16. května 2013 ve Velkém Meziříčí

Z obsahu:

 1. Vývoj jednání na úrovni EU i na národní úrovni k reformě SZP pro roky 2014 – 2020
 2. Vyhodnocení Agrárního fóra 2013, ze dne 14. května v Lucerně
 3. Příprava akce zaměřené na pomoc odvětví chovu prasat
 4. Problematika sucha 2012
 5. Příprava 20. let výročí vzniku a působnosti AK ČR
 1. Představenstvo AK ČR bylo informováno o vývoji jednání na úrovni EU i na národní úrovni k reformě SZP pro roky 2014 – 2020, především pak o aktuálních výsledcích a rozhodnutích ve vztahu k financování, harmonogramu prací a zapojení AK ČR do diskuze prostřednictvím Konsorcia nevládních organizací, Odborných skupin Grémia MZe, pracovní skupiny ministra zemědělství, apod. Projednány byly zásadní okruhy a otázky pro formulování národní podoby SZP. Své finální stanovisko AK ČR zpracuje na dalším svém jednání po předložení konečných návrhů reformy po uzavření trialogu Evropské rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. Jako významná byla vyzdvižena potřeba jednoty zemědělské veřejnosti.
 2. Představenstvo AK ČR vyhodnotilo Agrární fórum 2013, ze dne 14. května v Lucerně. Akce je vnímána jako zásadní a významná pro komunikaci s vládou ČR, ministrem zemědělství a dalšími partnery k formulaci konečné podoby národní zemědělské politiky. Poděkování směřuje všem zúčastněným hostům, účastníkům, dále pak OAK, KAK a RAK a členským společenstvům za součinnost a spolupráci. Vedení a prezident AK ČR budou nadále úzce komunikovat jak s premiérem a ministrem zemědělství, tak s dalšími partnery, aby došlo k prosazení a zapracování stanovených priorit do finálních dokumentů.
 3. Představenstvo AK ČR bylo informováno o vývoji rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2013 s tím, že plnění jednotlivých oblastí podpor by mělo v optimálním případě dosáhnout úrovně roku 2012, nezbytné je však dofinancování programů PGRLF.
 4. Představenstvo AK ČR pověřilo vedení AK ČR přípravou akce zaměřené na pomoc odvětví chovu prasat, jako reakce na pokračující krizi odvětví (další propad stavů, růst dovozů za nereálně nízké ceny, apod.) s cílem výrazně na tuto záležitost upozornit české spotřebitele, média i politiky.
 5. Představenstvo AK ČR se detailně zabývalo problematikou sucha 2012, především nedořešením vzniklých škod, jak absencí přímé pomoci ze strany státu, tak nedokončenými koncepčními kroky k zabránění opakovaní podobné situace. Přijetím usnesení bylo rozhodnuto o uspořádání solidární sbírky mezi členy AK ČR, jejíž výtěžek bude cíleně adresován do poškozených oblastí. Dále musí AK ČR důrazněji komunikovat s MZe na dopracování a přijetí Fondu nepojistitelných rizik za spoluúčasti zemědělců a státu.
 6. Představenstvo AK ČR vzalo na vědomí informaci o přípravách 20-ti let výročí vzniku a působnosti AK ČR, schválilo předložený scénář společenské akce dne 12. 9. 2013 v Paláci Žofín Praha a dalších připravovaných aktivit. Zároveň uložilo přípravnému výboru v pokračování prací a předložení další informace na jednání představenstva v rámci Země živitelky 2013.

Ve Velkém Meziříčí dne 16. května 2013 zapsal Ing. Jiří Felčárek.

Zařazeno v Zemědělství