KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, konaného 30. srpna 2013 v Českých Budějovicích

02/09/13

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, konaného dne 30. srpna 2013 v Českých Budějovicích Z obsahu: jednání se zúčastnili hosté: ministr zemědělství Miroslav Toman, náměstek ministra Stanislav Kozák, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková, aj. aktuální informace k rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2013, materiál MZe k notifikaci k rámcovému řešení rizik […]

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, konaného dne 30. srpna 2013 v Českých Budějovicích

Z obsahu:

 1. jednání se zúčastnili hosté: ministr zemědělství Miroslav Toman, náměstek ministra Stanislav Kozák, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková, aj.
 2. aktuální informace k rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2013,
 3. materiál MZe k notifikaci k rámcovému řešení rizik v zemědělství,
 4. účetní závěrka za rok 2012,
 5. komoditní problematika, průběh, a výsledky žní aktuálního roku,
 6. stav v sektoru obnovitelných zdrojů energie,
 7. organizace oslav 20. výročí založení a působnosti AK ČR,
 8. „Kvalitní maso z přeštického prasete“.
 1. Jako host se podstatné části jednání zúčastnil ministr zemědělství Miroslav Toman, náměstek ministra Stanislav Kozák, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková, další členové vedení MZe ČR, zástupci vybraných resortních institucí a další hosté. Diskuze navázala na předchozí společná jednání se zohledněním průběžně dosaženého vývoje. Strategickými cíli po roce 2013 je zvýšit efektivnost a konkurenceschopnost českého zemědělství, zajistit dlouhodobou potravinovou bezpečnost, zajistit maximální efektivitu podpor, odstranit vázanost podpor na historické ukazatele a jejich zacílení na aktivní producenty, podpora citlivých sektorů, především přežvýkavců, udržitelný rozvoj venkova, životního prostředí zaměstnanost, apod. Celková obálka pro SZP 2014 – 2020 bez přesunu mezi pilíři je pro I. pilíř cca 22 mld. Kč na rok (v aktuálním období cca 23 mld. Kč) a pro II. pilíř jde o 10 mld. Kč (v aktuálním období cca 13 mld. Kč). Představena byla struktura rozpočtu přímých plateb, modelový příklad rozdělení čl. 38, uvažovaná podpora do sektoru živočišné výroby, záležitost SAPS vs. základní platba, porovnání rozpočtu II. pilíře bez a s převodem
  15 %, a další.
  Zásadní informací je fakt, že rok 2014 bude přechodný a tedy totožný s aktuálním nastavením podpor, avšak bez projektových opatření na investice v PRV.
  V dalších bodech byli přítomní informováni o jednáních MZe o převodu nezemědělských opatření do gesce MMR a MŽP, posílení národních dotací DT 8 na podpor prasat a nosnic, zahájení činnosti expertní pracovní skupiny, návrhu k řešení pozemkových úprav, diskuzi k nastavení AEO a LFA, řešení podpory cukrovky a dalších komodit, či fondu nepojistitelných rizik. Ministrem Tomanem byl potvrzen zájem o další úzkou spolupráci a komunikaci.
 2. Projednány byly aktuální informace k rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2013 s tím, že dojde k navýšení národních dotací na úroveň loňského roku, tedy cca 1,3 mld. Kč, a to včetně navýšení DT na podporu prasat a nosnic, dále bude posílen Program rozvoje venkova, připravuje se výplata záloh na SAPS s tím, že rozhodnutí budou vydávána od 16. října, připravovanou platbou Top Up 2013 ve výši pouze 80 mil. Kč se otevírá možnost pro využití tohoto nástroje pro další roky. V programu Pojištění PGRLF je předpoklad podpory do výše 50 % pro ŽV a speciální plodiny, do 30 % pro lesní školky a cca 10 % i pro plodiny, avšak žadatel musí mít podanou žádost právě i pro plodiny.
  Do Bruselu byl odeslán materiál MZe k notifikaci k rámcovému řešení rizik v zemědělství a to s dvěma základními směry a) mimořádné události s plněním až 100 %, např. povodně, sesuv, půdy, laviny, rozsáhlý požár, aj. b) mimořádné události s plněním do 90 % újmy, tedy silné deště, záplavy, mráz, krupobití, aj.
 3. Členové představenstva a dozorčí rady AK ČR projednali a schválili účetní závěrku za rok 2012, přehled a plnění příspěvkového řádu v roce 2013 a aktuální průběh a předpoklad hospodaření AK ČR.
 4. Členové představenstva a dozorčí rady stručně projednali komoditní problematiku a průběh a výsledky žní aktuálního roku, které jsou hodnoceny v dlouhodobém pohledu jako průměrné. Zemědělcům se doporučuje neprodávat úrodu za stávající ceny, protože poptávka z dalších částí Evropy, přinese jejich růst.
 5. Projednán byl stav v sektoru obnovitelných zdrojů energie a především pak zastavení nových podpor pro stavbu BPS, situaci s přípravou novely zákona výrazně zkomplikovalo rozpuštění PSP.
 6. V bloku hostů vystoupila ředitelka Odboru zemědělského pojištění ČPo Alena Stiborová, která představila průběh roku ve světle řešení škodných událostí. Doposud bylo poškozeno 71 tis. ha plodin s plněním 450 mil. Kč, přičemž tři čtvrtiny způsobilo srpnové krupobití. Při této příležitosti upozornila na projekt ČPo a Selgenu „Pšenice s jistotou“, která je nabízena včetně balíčku s pojištěním proti vymrznutí. Stručný pohled na vývoj sektoru dále přednesl Jiří Havelka z Renomie a Mojmír Severin z GE MB.
  Předseda ÚBS Miloslav Chlan představil matriál s argumentací k zařazení konzumních brambor mezi citlivé komodity s tím, že je nezbytné zvrátit stávajícího trvalého poklesu ploch u komodity, která je tradiční, pracovně náročná, vhodná do osevního postupu, apod.
 7. Projednána byla organizace oslav 20. výročí založení a působnosti AK ČR, které se uskuteční dne 12. září v pražském paláci Žofín v čase 10 – 16 hod.
 8. Přítomní byli také seznámeni s projektem VÚŽV v Uhříněvsi „Kvalitní maso z přeštického prasete“.

V Českých Budějovicích dne 30. srpna 2013 zapsal Ing. Jiří Felčárek