KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

19/12/13

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/Novinky-v-legislative/nove-pravni-predpisy-platne-od-1-ledna.html

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

16.12.2013

Od 1. ledna 2014 začne platit několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.

Vyhláška č. 356/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška obsahuje celkem 140 katastrálních území, ve kterých byla změněna průměrná základní cena zemědělských pozemků. Obnovou katastrálních operátů a tvorbou digitalizovaných katastrálních map dochází k upřesňování výměr BPEJ v pozemkových parcelách (celkem 105 případů). U 21 katastrálních území byla změna provedena na základě rozdílů ve výměře zemědělských pozemků nad 10 % a 14 katastrálních území vstupuje do vyhlášky na základě rozdělení vojenského újezdu Hradiště a nově evidované zemědělské půdy v k. ú. Dřínov u Komořan.

V některých katastrálních územích se základní cena zemědělských pozemků zvýšila, v jiných se naopak snížila. Průměrná cena zemědělských pozemků se však nezměnila. V roce 2013 činila 6,22 Kč/m2 a podle navrhované právní úpravy pro rok 2014 zůstává stejná.

Vyhláška č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

Cílem vyhlášky je přiblížit se u lovecké upotřebitelnosti a zkoušky lovecké upotřebitelnosti praxi a praktickému výkonu práva myslivosti v honitbě. Vyhláška umožní, aby více psů získalo loveckou upotřebitelnost, neboť nebudou nuceni proti své přirozenosti honit zvěř, nebo naopak sledovat stopu. Vyhláška dále umožní získat loveckou upotřebitelnost na dosled spárkaté zvěře i psům, kteří jsou pro svoji kohoutkovou výšku vyloučeni ze společných honů na spárkatou zvěř, ač je o nich známo, že jsou vynikajícími stopaři a budou mít při dosledech nepochybně využití.

Vyhláška proto nově navrhuje loveckou upotřebitelnost pro drobnou zvěř (vyhledávání, dohledání a přinesení drobné zvěře), pro vyhledávání spárkaté zvěře, dosled spárkaté zvěře a norování. Současně je minimální předepsaný počet loveckých psů v honitbě stanoven i s ohledem na použití psa podle konkrétního druhu práce. Alternativně je přitom upravena možnost využití psa s dílčím výkonem. Bude zde tedy možnost započítání psů, kteří budou držiteli lovecké upotřebitelnosti buď pro dosled, nebo pro vyhledávání spárkaté zvěře.

Vyhláška č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Vyhláška umožní držitelům platného osvědčení o odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat vydaného do 31. prosince 2012 před novelou zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které budou chtít i nadále vykonávat na úseku pokusných zvířat činnosti vyžadující odbornou způsobilost, absolvovat příslušný kurz ve zkrácené formě tak, aby si pouze doplnily své znalosti na úseku ochrany pokusných zvířat.

Vyhláška stanovuje pro tyto kurzy odborné přípravy 10 výukových hodin (oproti stávajícím 35 výukovým hodinám). Obsahem zkrácených kurzů budou zejména základní otázky a změny v ochraně pokusných zvířat.

Přijatá změna právní úpravy předpokládá v souvislosti se zkrácením doby kurzu odborné přípravy i snížení ekonomických dopadů na podnikatelské prostředí.