KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dopis členům agrární komory – leden 2014

15/01/14

Dopis členům komory – leden 2014 Dopis, v němž se zahájením roku 2014 vedení Agrární komory ČR informuje svou členskou základnu, není ničím, co by mělo být utajeno, tedy neveřejným. Navíc se v něm rekapituluje, co se zásadního a ekonomicky zajímavého událo v minulém období. Vyplývá z něj, že by se v tomto roce mělo […]

Dopis členům komory – leden 2014

Dopis, v němž se zahájením roku 2014 vedení Agrární komory ČR informuje svou členskou základnu, není ničím, co by mělo být utajeno, tedy neveřejným. Navíc se v něm rekapituluje, co se zásadního a ekonomicky zajímavého událo v minulém období. Vyplývá z něj, že by se v tomto roce mělo zemědělcům dařit. Agrární komora tak do roku 2014 vstupuje s čistým štítem u vědomí toho, že svým, velmi náročným lobbingem v Bruselu udělala pro své kolegy v praxi, co mohla nejlepšího. A nezdráhá se poděkovat i současnému ministru Miroslavu Tomanovi, který svým energickým rozhodováním se znalostí věci dokázal odstranit na ministerstvu „nedodělky“ a ve vztahu k evropskému dvoru a zejména zemědělskému komisariátu dořešil, co by se jinak slušně řečeno „zazdilo“.

„Dovolte, abych vás úvodem nového roku 2014 jménem svým i jménem vedení Agrární komory ČR pozdravil a popřál vám hodně zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů a zároveň poděkoval za odvedenou práci v právě ukončeném roce 2013,“ začíná dopis členské základně prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Dál už budeme jen z dopisu citovat bez jakýchkoli zásahů.

Rok 2013 se zařadí mezi ty nejúspěšnější za poslední léta a dává dobré předpoklady pro celý agropotravinářský sektor v nejbližším období. Jsem rád, že mohu s čistým svědomím konstatovat, že Agrární komora ČR se na rozhodujících aktivitách resortu výrazně podílela a že její vliv zesílil.


Hlavní záležitosti roku 2013

 

 • Vyjednávání reformy společné zemědělské politiky (SZP) na úrovni Evropské unie.
 • Vyjednávání implementace reformy SZP do podmínek České republikly.
 • Dofinancování rozpočtu na rok 2013.
 • Rozpočet na rok 2014.
 • Spolupráce s ministrem zemědělství při řešení agrární agendy.
 • Výročí dvaceti let založení a působnosti Agrární komory ČR.

Vyjednávání reformy SZP na úrovni EU

Byla úspěšně dokončena dvouapůlletá práce konsorcia (Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Potravinářská komora ČR, Iniciativa velkých podniků a agentura BXL Pavla Teličky). Podrobněji v příloze 1.

Vyjednávání implementace reformy SZP do podmínek ČR

Agrární komora sehrála v tomto směru v minulém roce rozhodující roli. Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., se po nástupu do funkce osobně se svým vrcholovým týmem zúčastnil každého jednání (ve druhém pololetí byly celkem čtyři) představenstva komory, kde vždy prezentoval postup prací na reformě. To se nikdy v minulosti nestalo.

Dofinancování rozpočtu na rok 2013

Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2013 bez navýšení a rozpočet navržený na rok 2014 v mld. Kč uvádí tabulka 1. Jde o výběr zásadních položek, které se přímo dotýkají podpor a výdajů agropotravinářského komplexu.

Na základě jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana byl původně schválený rozpočet roku 2013 dodatečně posílen a navýšen v následujících vybraných položkách na konečnou výši, jak uvádí tabulka 2.

Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly ministerstva zemědělství (MZe) pro rok 2013 vládou Jiřího Rusnoka umožnilo mimo jiné podpořit cíleně živočišnou výrobu v rámci národních dotací, dotaci pojištění plodin, zahájit program podpory nákupu půdy, vyplatit top-up za rok 2012 a připravit podmínky pro výplatu top-up za rok 2013.

Rozhodnutím ministra zemědělství došlo i k navýšení prostředků na podporu poradenství v zemědělství prostřednictvím krajských informačních středisek a posílení titulu podpory evropské integrace nevládních organizací. Byly rovněž vytvořeny podmínky pro odstranění povodňových škod na zemědělském a lesním majetku, infrastruktuře vodovodů a kanalizací a na obnovu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů.

Spolupráce s ministrem zemědělství při řešení agrární agendy

Nástupem nového ministra zemědělství se Agrární komora ČR (AK ČR) po letech vrátila do pozice, která jí jako největší nevládní organizaci ustavené ze zákona náleží. Tajemník komory Ing. Martin Fantyš se stal šéfem poradců ministra zemědělství a viceprezident Ing. Bohumil Belada členem poradního sboru. Měli jsme možnost se vyjadřovat ke všem důležitým záležitostem a v klidu pracovat. V minulosti tomu tak nebylo a místo práce to byl často boj a zpomalování vývoje.

Výročí 20 let založení a působnosti AK ČR

ne 12. září 2013 jsme na Žofíně v Praze oslavili dvacet let naší organizace. Stalo se tak na slavnostním setkání za velké účasti zasloužilých členů komory a významných hostů z hlavních organizací resortu. Svou osobní účastí potvrdil významnou pozici agrární komory předseda vlády Jiří Rusnok, ministr zemědělství Miroslav Toman a další významní hosté.


 

Hlavní očekávané záležitosti roku 2014

 • Navázání komunikace s novou vládou ČR.
 • Volební sněm Agrární komory ČR.
 • Dokončení jednání o implementaci reformy společné zemědělské politiky.
 • Realizace kroků programového prohlášení nové vlády.
 • Diskuse k osobě nového ministra zemědělství.

Navázání komunikace s novou vládou ČR

Komunikace s vládou Jiřího Rusnoka – s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem – byla nadstandardní a vysoce efektivní. Díky tomu máme vynikající rozpočet na rok 2014 a dobře nastavené první parametry reformy SZP, připravenou zelenou naftu, navrácené krajské agentury pro zemědělství a venkov a další pozitiva. Naším cílem bude těsně komunikovat s novou vládou a novým ministrem zemědělství tak, aby tato příznivá politika vůči českému zemědělství pokračovala. Dopředu chci zdůraznit, že budeme velice pečlivě sledovat kroky ministerstva zemědělství a že se k nim budeme veřejně vyjadřovat.

Volební sněm Agrární komory ČR

V tuto chvíli jsou za námi primární volby nominantů do orgánů představenstva AK ČR a členové stávajícího představenstva komory projednávají v organizacích, za které byli zvoleni, nominaci či návrh na pozici prezidenta Agrární komory ČR. Po 15. lednu 2014 svolám představenstvo AK ČR, na kterém bude vybrán návrh na prezidenta AK ČR, který předloží představenstvo volebnímu sněmu.

Dokončení jednání o implementaci reformy SZP

Naší prioritou bude pokračovat v komunikaci v této klíčové záležitosti s novým ministrem zemědělství stejně intenzivně, jak tomu bylo s ministrem Miroslavem Tomanem. Tato role nám plně náleží a její naplnění považujeme za absolutní prioritu.

Realizace kroků programového prohlášení nové vlády

Programové prohlášení rodící se vládní koalice v oblasti zemědělství a venkova je propracované, komplexní a velmi kvalitní. Obsahuje mnoho našich požadavků a návrhů a naší rolí bude, abychom jeho realizaci průběžně podporovali. Naše možnosti v tomto smyslu jsou přímá jednání s ministrem zemědělství, s vládou obecně a se zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Diskuse k osobě nového ministra zemědělství

Po dlouhých letech snižování rozměru českého zemědělství s poklesy výroby, zaměstnanosti, stavů hospodářských zvířat a zvyšování dovozů potravin přichází nová šance. Je jí reforma společné zemědělské politiky EU, která začne nabíhat od letošního roku.

Vyjednávání a prosazování národní pozice do této reformy jsme věnovali mimořádné úsilí, čas a energii, která se i díky stávajícímu ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi úspěšně zhodnotila. I proto jsme aktivně vstoupili do politické diskuse ke kandidátovi na nového ministra zemědělství, od kterého očekáváme a požadujeme kontinuitu zahájené práce a odbornost k řešení specifik sektoru. S velkou pravděpodobností tento post obsadí KDU-ČSL, a přestože tato strana nemá zemědělství v plné šíři jako svou hlavní prioritu (například záležitosti reformy SZP EU neobsahuje), jsme připraveni jednat o dokončení započaté práce k dosažení optimální podoby národní zemědělské politiky.


 

Příloha 1: Zásadní body k vyjednávání o reformě SZP EU

Co se podařilo

 • Podařilo se vyjednat odstranění povinného zastropování, které by v předloženém návrhu výrazně poškodilo české zemědělce. Z 23 mld. Kč přímých plateb by původní verze zastropování ovlivnila 10 mld. Kč.
 • Podařilo se prosadit, aby se do plochy mimo produkci v ozelenění počítala výměra plodin vázajících vzdušný dusík (jetel, vojtěška, luskoviny), a tím výrazně snížit negativní dopad ozelenění pro zemědělce.
 • Podařilo se prosadit jednotné procento na podporu citlivých komodit pro jednotlivé členské země a navíc relativně vysoké, na úrovni 13 % pro citlivé komodity a 2 % pro proteinové plodiny. Tato obálka výrazným způsobem podpoří komodity, které vytváří zaměstnanost, jako jsou skot, ovce, kozy, chmel, škrob, ovoce, zelenina. * Podařilo se vyjednat výhodnou finanční obálku v prvním pilíři – přímé platby. Dojde k přibližnému zachování platby na hektar zemědělské půdy, ale výrazně se proti současnému stavu navýší platby na citlivé komodity. Navýšení bude více než čtyřnásobné v porovnání s rokem 2013.
 • Podařilo se odstranit překážky pro velké podniky v rámci zemědělství a potravinářství v Programu rozvoje venkova.

Co se nepodařilo

Nepodařilo se prosadit mezi citlivé komodity prasnice a drůbež. I přesto při správném nastavení bude možné tyto důležité komodity podporovat v rámci Programu rozvoje venkova přes dobré podmínky zvířat a dál pokračovat v národních dotacích prostřednictvím titulu 8.

Nepodařilo se vyjednat dobrou finanční alokaci pro Program rozvoje venkova. Na snížené alokaci se výrazně podílel expremiér Petr Nečas, který nejenže nebojoval za navýšení návrhu komise, ale dokonce sám navrhl převést 300 mil. eur na kohezní fondy.

Sníženou alokaci výrazně následně pomohl řešit ministr Miroslav Toman, který podepsal dohodu s ministrem životního prostředí a s ministrem pro místní rozvoj o přesunu nezemědělských opatření z Programu rozvoje venkova právě na tato ministerstva.


 

Tab. 1 – Rozpočet na rok 2013 bez navýšení a rozpočet navržený na rok 2014 (mld. Kč)

Výdaje

Rozpočet na rok 2013 bez navýšení

Rozpočet na rok 2014

Výdaje kapitoly ministerstva zemědělství (MZe) celkem

44,13
52,17

Z celkových výdajů MZe
podpora agropotravinářskému komplexu (APK) celkem

33,18
40,98

Z podpor agropotravinářskému komplexu celkem

na národní podpůrné programy
0,6
1,53
na top up za rok 2012
0
0
na top-up za rok 2013
0
0
na top up za rok 2014
0
0,85
na PGRLF
0
0,41
na lesy
0,25
0,61
na vody
1,62
1,6
na ostatní APK (Vinařský fond …)
1,09
0,99

Výdaje na společnou zemědělskou politiku (SZP)

z toho:
31,49
38,05
na přímé platby předfinancování EU plateb
22,8
22,8
na Program rozvoje venkova, předfinancování EU plateb
6,0
11,48
na kofinancování z národních zdrojů
2,2
2,4

Společná organizace trhu ČR

0,073

0,124

EU

0,406

0,388


 

Tab. 2 – Rozpočet roku 2013 s dodatečným posílením

Položka rozpočtu
Částka (mld. Kč)
Národní podpůrné programy
1,35
Top-up za rok 2012
0,45
Top-up za rok 2013
0,07
PGRLF
0,4
Program rozvje venkova, kofinancování z národních zdrojů
2,75
Zvýšení rozpočtu na odstranění a kompenzace povodňových škod celkem
0,938