KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Usnesení XXII. sněmu Agrární komory České republiky – 20. 3. 2014 Olomouc

24/03/14

Usnesení XXII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 20. března 2014 v Olomouci V Olomouci dne 20. března 2014 Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění. Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví […]

Usnesení XXII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 20. března 2014 v Olomouci

V Olomouci dne 20. března 2014

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 2 miliony hektarů zemědělské půdy, to jsou zhruba tři čtvrtiny z celkové výměry České republiky podle evidence LPIS.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2.969 z toho 2.636 zemědělských organizací. Z toho jsou 1.363 fyzické osoby, které jsou v orgánech okresních a regionálních komor zastoupené 37 %.

V počtu členů se neuvádí členstvo třiceti členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.

Sněmu se zúčastnilo 137 delegátů všeobecné sněmovny, to je 99,3 % a 54 delegátů sněmovny společenstev, to je 80,1 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 114 hostů.

XXII. sněm Agrární komory České republiky:

1. konstatuje, že:

1.1. poslední tříleté období bylo z hlediska tvorby podnikatelského důchodu pro české zemědělství úspěšné,

1.2. více jak celý podnikatelský důchod však tvoří evropské i národní dotace, podobně jako v celé Evropské unii,

1.3. přes všechna dosud přijatá opatření dochází k prohlubování strukturální nerovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou produkcí,

1.4. i přes poměrně příznivé farmářské ceny v posledním období, dochází dál k rozevírání cenových nůžek mezi cenami zemědělských potřeb a cenami zemědělských produktů placených zemědělcům,

1.5. i když se záporné saldo agrárního zahraničního obchodu v posledních třech létech snížilo o jednu třetinu, roste závislost na dovozu základních potravin, zejména vepřového masa,

1.6. roste vývoz prvotních zemědělských surovin na úkor produktů s vyšší přidanou hodnotou s neblahými národohospodářskými důsledky, včetně snižování zaměstnanosti,

1.7. ministerstvu zemědělství a konsorciu nevládních agrárních organizací a významných podniků se podařilo pro české zemědělství vyjednat dobré podmínky ve Společné zemědělské politice Evropské unie na roky 2014 až 2020.

2. žádá:

2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby odsouhlasily návrh vlády na znovuzavedení zelené nafty pro zemědělce,

2.2. Vládu České republiky, aby odsouhlasila 25 % podíl národního spolufinancování programů Plánu rozvoje venkova na roky 2014 až 2020,

2.3. ministra zemědělství České republiky, aby:

2.3.1. rozhodl o implementaci pravidel Společné zemědělské politiky Evropské unie do našich národních předpisů tak, aby všechna opatření směřovala k naplnění přijaté „Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství“,

2.3.2. uplatnil jednoduchý ukazatel k prokázání nákladů na mzdy pro jejich zohlednění při krácení základní platby,

2.3.3. se zasazoval při jednání v Radě ministrů zemědělství o spravedlivé koeficienty zápočtu do ozelenění u plodin vážící vzdušný dusík do ozelenění,

2.3.4. odmítl zavedení redistributivní platby a podpory malých zemědělců z pilíře I.

2.3.5. ve 2. pilíři Plánu rozvoje venkova na roky 2014 až 2020 rozhodl o:

 • zachování rozsahu podpory investic do zemědělského majetku na úrovni předcházejícího plánovacího období a zvýšení podpory investic do zpracování zemědělských produktů,
 • zachování rozlohy znevýhodněných oblastí – LFA,
 • zachování podpory základního managementu agroenviromentálních opatření a prosazení podpory ostatních opatření z Operačního programu životního prostředí,
 • podpoře aktivit ekologického zemědělství, které končí konečným produktem pro lidskou spotřebu,
 • uplatnění podpory welfare prasat, drůbeže i skotu,
 • dokončení jednání o podpoře nezemědělských opatření z Jednotného regionálního operačního plánu a Operačního plánu životního prostředí.

2.3.6. se zasadil o zachování PGRLF jako nástroje národní podpory a uplatnil nový program Vzájemného fondu pojištění nepojistitelných rizik,

2.3.7. prosadil znovuzavedení podpory od roku 2015 pro malé bioplynové stanice, které jsou napojené na živočišnou výrobu a potravinářství

2.3.8. zajistit rovné podmínky v podnikání pro všechny subjekty bez ohledu na formu a velikost.

3. schvaluje:

3.1. zprávu představenstva Agrární komory České republiky o činnosti za uplynulé volební období od IXX. sněmu a o úkolech v příštím období,

3.2. informaci o schválení účetní závěrky za rok 2012, o předběžné účetní závěrce za rok 2013 a plánu příjmů a výdajů na rok 2014,

3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k předběžné účetní závěrce za rok 2012,

3.4. návrh změn Statutu, volebního řádu, jednacího řádu představenstva a jednacího řádu AK ČR včetně těchto změn, které vyplynuly z diskuse:

3.5. výsledky voleb – byli zvoleni:

 • prezident Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR
 • viceprezident a předseda sněmovny všeobecné Václav Hlaváček, předseda RAK Jihomoravského kraje
 • viceprezident a předseda sněmovny společenstev Bohumil Belada, místopředseda představenstva Farmtec, a.s.
 • členové představenstva

za sněmovnu všeobecnou
Vladimír Dosoudil, Olomoucký kraj
Robert Erlebach, Liberecký kraj
Jan Hašek, Zlínský kraj
Václav Hlaváček, Jihomoravský kraj
Václav Kaněra, Jihočeský kraj
Josef Kubiš, Praha
Jiří Neudörfl, Středočeský kraj
Miroslav Novák, Ústecký kraj
Leoš Říha, Pardubický kraj
Jaroslav Šíma, Plzeňský kraj
Vladimír Tůma, Karlovarský kraj
Václav Vala, Kraj Vysočina
Jaroslav Vojtěch, Královehradecký kraj
Jan Zemek, Moravskoslezský kraj

za sněmovnu společenstev
Bohumil Belada, Farmtec, a.s.
Miroslav Drs, SHR, Agrární unie
Jiří Horák, Asociace zahradnických společenstev
Karel Horák, SHR, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Karel Chalupný, Českomoravský cukrovarnický spolek
Michal Kovařík, Svaz pěstitelů chmele ČR
Tomáš Kreutzer, Potravinářská komora ČR
Jindřich Macháček, Svaz chovatelů prasat Čech a Moravy
Martin Pýcha, Zemědělský svaz ČR
Kamil Surovík, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Roman Šustáček, Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Libor Vaněček, AGROFERT Holding, a.s.
Martin Volf, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Jiří Zelenka, Unie chovatelů hospodářských zvířat

 • členové dozorčí rady
  Martin Ludvík
  Vladislav Hájíček
  Miloslav Chlan
  Václav Kuba
  Jaroslav Mikoláš
  Josef Mlateček
  Jan Ptáček
  Božik Severin
  Dagmar Tůmová
  Pavel Veselý
  Zdeněk Kubiska

  Dozorčí rada na 1. schůzi zvolila svého předsedu Pavla Veselého

4. pověřuje představenstvo Agrární komory České republiky posoudit a schválit účetní závěrku za rok 2013 a informovat o tom příští sněm,

5. ukládá:

5.1. představenstvu Agrární komory České republiky

5.1.1. řídit činnost komory v souladu s usnesením XXII. sněmu,

5.1.2. přijmout opatření k posílení úřadu komory a zlepšení jeho činnosti.

5.2. krajským, regionální a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

5.2.1. rozpracovat Zprávu o činnosti Agrární komory České republiky od IXX. sněmu a úkolech na další období a usnesení XXII. sněmu do vlastních podmínek,

5.2.2. napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,

5.2.3. jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky,

5.2.4. zabezpečit předávání pravidelných informací AK ČR svým členům nebo zabezpečit jejich přímé připojení na informační portál Agrární komory České republiky a předávání informací osobním stykem se členy představenstva AK ČR,

5.2.5. organizovat seznámení členstva s národními opatřeními, pravidly a programy v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie na roky 2014 – 2020,

5.2.6. zabezpečit aktualizaci seznamu členů.

zdroj: Agrární komora České republiky »