KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závěrečná konference "Lessons Learnt Event" v Budapešti

17/04/14
Ing. Eva Chromečková

15. května 2014, Budapešť, závěrečná konference

  

Závěrečná konference "Lessons  Learnt Event" v Budapešti

Dne 15. května se uskutečnila v Budapešti Závěrečná konference "Lessons Learnt Event" za účasti všech partnerů mezinárodního projektu Traditional and wild a dalších hostů. Mezi přizvanými hosty byli externí spolupracovníci a experti ze zemí Střední Evropy, které si na toto závěrečné setkání pozvali jednotliví partneři projektu.

Cílem závěrečné konference bylo vyhodnocení výsledků snažení všech partnerů projektu. Jednotliví zástupci partnerů přednesli prezentace s výsledky tříleté práce. Se svými příspěvky vystoupili i přizvaní externí experti. Českou republiku zastoupil pan Ing. Stanislav Novák za Regionální agrární komoru Jihomoravského kraje, který hosty seznámil s průběhem cyklu vzdělávacích seminářů v cílových regionech jižní Moravy. S celkovým počtem 21 seminářů a 956 zúčastněnými zájemci dosáhla Česká republika nejvyšší aktivity ze všech partnerů. Dále zde za Českou republiku vystoupil pan Mgr. Vít Hrdoušek z MAS Strážnicko, který představil činnost místní akční skupiny – sběr bylin a plodů planě rostoucích rostlin, výroba a prodej regionálních produktů, regionální tradiční slavnosti.

Součástí programu byla i výstava, na které jednotliví partneři vystavili svoje postery, vydané publikace k projektovým aktivitám a modelové výrobky. Čeští partneři, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a MENDELU, ke své výstave připravili kromě jiného i počítačovou prezentaci o hlavních aktivitách obou partnerů.

Po skončení Závěrečné konference následoval workshop , který pořádali zástupci organizací TRAFFIC a WWF z Maďarska. Na workshopu  byla hlavním tématem možnost využití výsledků projektu Traditional and wild pro další možné pokračování, pro případné budoucí projekty založené na mezinárodní spolupráci evropských zemí. Této akce se zúčastnili zástupci vládních i nevládních organizací z celé Evropy, z Maďarska, Finska, Polska, Portugalska, Slovinska, Srbska, Švýcarska, Velké Británie a České republiky.

Závěr: Sběr planě rostoucích rostlin má dobrý potenciál pro podporu živobytí místních komunit, stejně tak jako doplňkový zdroj potravy a zdroj ingrediencí pro léky i jiná další využití napříč generacemi. V rámci projektu se podařilo podpořit marginalizované skupiny obyvatel a to prostřednictvím získávání potřebných informací či zapojením těchto skupin do sběru, zpracování rostlinného materiálu nebo uváděním jejich výrobků z planě rostoucích rostlin na trh. Projekt rovněž přispěl k budování místních kapacit mezi cílovými skupinami, což by v dlouhodobém horizontu mohlo přispět k rozvoji místní a regionální ekonomiky. Kromě toho projekt Traditional and wild pomohl podpořit udržitelné využívání tradičních znalostí a zkušeností mezi skupinami ve venkovských částech Střední Evropy. Z výsledků vztahujících se na venkovské oblasti jižní Moravy vyplývá, že řada místních komunit zná možnosti tradičního použití planě rostoucích rostlin a jejich cenných léčivých vlastností. Školení a semináře motivovaly několik místních podnikatelů k založení nových podniků v daném oboru včetně založení organizace pro sběrače. Výroba modelových produktů (bylinná  mýdla) přes místní bylinné sdružení podpořila další místní producenty, aby posílili svou pozici na trhu a aby se aktivně podíleli na zpracování planě rostoucích rostlin.

Pro projekt Traditional and wild byl vyvinut on-line panel nástrojů, který obsahuje podrobnou škálu různých zdrojů o planých léčivých a aromatických rostlinách. Panel nástrojů je přístupný široké veřejnosti v českém jazyce na internetové adrese www.whygowild.com, kde si zájemci mohou formou testů prověřit své znalosti v daném oboru.

Eva Chromečková
komunikační manažer za RAK Jm kraje

Jana Žitňáková
manažer projektu za MENDELU

Zařazeno v O projektu