KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Povinnosti žadatele nebo příjemce dotace vyplývající ze změny  právní normy dle nového občanského zákoníku ve vztahu k Pravidlům

03/07/14

Povinnosti žadatele nebo příjemce dotace vyplývající ze změny právní formy dle nového  občanského zákoníku ve vztahu k Pravidlům ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). S novelizací zákona souvisí změna definice žadatele/příjemce dotace (dále jen „žadatel“) Pravidel PRV. Tato změna byla zveřejněna v […]

Povinnosti žadatele nebo příjemce dotace vyplývající ze změny právní formy dle nového

 občanského zákoníku ve vztahu k Pravidlům

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). S novelizací zákona souvisí změna definice žadatele/příjemce dotace (dále jen „žadatel“) Pravidel PRV.

Tato změna byla zveřejněna v tiskové zprávě MZe – Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV.

Na základě nového občanského zákoníku dochází ke změně právních forem některých žadatelů. Právnická osoba může změnit právní formu (transformovat se), jen stanoví-li to zákon. Transformace znamená změnu právní formy, kdy IČ (identifikační číslo) i historie subjektu je zachována. V některých případech dochází ke změně vnitřního uspořádání organizace. Účinnost přeměny právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku nastává dnem zápisu.

Obecné informace k transformaci nestátních neziskových organizací (NNO)

Občanské sdružení (o. s.)
V současné době již vzniklá a fungující občanská sdružení jsou dle Ustanovení § 3045 odst. 1 nového občanského zákoníku považovány za spolky. Ke změně dochází automaticky ze zákona a není nutné k tomu nic činit. Kogentní ustanovení nového občanského zákoníku platí pro občanská sdružení od 1. 1. 2014.

V případě, že se občanské sdružení transformuje (dobrovolná transformace) na ústav, vyhotoví sdružení zápis o změně právní formy. Rozhodnutí o změně ve formě notářského zápisu je třeba předložit na příslušný rejstříkový soud, který od 1. 1. 2014 přebírá agendu veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Dochází ke změně vnitřního uspořádání organizace.

Občanské sdružení se rovněž může transformovat na sociální družstvo (dobrovolná transformace). Popis této změny není relevantní, neboť tato právní forma není v programu PRV způsobilá.

Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)
Od 1. 1. 2014 není možné ustanovit novou o. p. s. Obecně prospěšné společnosti, které již existují, budou fungovat i nadále a budou se řídit posledním stavem zákona o obecně prospěšných společnostech z roku 2011 (zákon č. 231/2010 Sb.).
V případě, že se obecně prospěšné společnosti transformují (dobrovolná transformace) na ústav, vyhotoví zápis o změně právní formy. Rozhodnutí o změně ve formě notářského zápisu je třeba předložit na příslušný rejstříkový soud. Vnitřní uspořádání ústavu odpovídá uspořádání obecně prospěšné společností.

Zájmové sdružení právnických osob (z. s. p. o.)
Nový občanský zákoník právní úpravu zájmových sdružení právnických osob neobsahuje.
S účinností toho zákona už nebude možné další nové sdružení založit. Již existující zájmová sdružení právnických osob se nadále budou řídit dosavadními právními předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., OZ).
Zájmové sdružení právnických osob má však právo změnit (dobrovolná transformace) svoji právní formu na spolek.

Specifika nahlašování změn dle Pravidel
Obecné informace k Pravidlům (IV.1.1, IV.2.1 a III.4.1)

Tabulka č. 1 Obecné informace k transformaci NNO

 

Transformace
(od 1. 1. 2014)

Nahlásit změnu právní formy na RO SZIF?
  spolek ústav IV.1.1 IV.2.1 III.4.1
Občanské sdružení ano (provedena automaticky ze zákona) ano ano
(ústav)
ano
(ústav)
ano
(ústav)
Obecně prospěšná společnost x ano ano ano ano
Zájmové sdružení právnických osob ano x ano ano ano

Kapitola Pravidel Provádění změn ukládá žadateli povinnost oznamovat veškeré změny týkající se Žádosti o dotaci včetně příloh.

V souvislosti se změnou právní formy může např. dojít ke změně statutárního orgánu, sídla žadatele, názvu subjektu, kontaktních údajů, zároveň i ke změně v povinných přílohách.
Např. se může jednat o změnu v Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele, změnu v Seznamu členů/partnerů MAS a v Seznamu zaměstnanců MAS či změnu v Rozhodovacích orgánech MAS včetně Výběrové komise MAS.

Referenční údaje žadatele jsou ze Zákona 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) přebírány ze Základních registrů ČR. Z tohoto důvodu musí změna vycházet z podnětu fyzické či právnické osoby přímo u editorů Základních registrů ČR. Referenční údaje není možné na SZIF měnit.

Kontaktní údaje má žadatel povinnost nahlásit vždy od zaregistrování po celou lhůtu udržitelnosti, pokud měněný údaj (kontakt) uvedl na některé z Žádosti o dotaci.

1. Nahlašování změn dle Pravidel IV.1.1
„Ostatní změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném formuláři Hlášení o změnách, a to nejpozději v den předložení nejbližší Žádosti o proplacení po provedení změny“:

  • změna právní formy MAS; změna sídla MAS, změna statutárního orgánu, apod.; X

Po provedené změně, tzn. na základě zápisu změny právní formy do veřejného rejstříku, je MAS povinna nahlásit tuto změnu na příslušný RO SZIF nejpozději ke dni nejbližší Žádosti o proplacení.

V souvislosti se změnou právní formy může dojít ke změně v seznamech a v orgánech MAS.

2. Nahlašování změn dle Pravidel IV.2.1 a III.4.1
„Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (tj. příjemce dotace musí nejprve podat Hlášení o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF)“:

  • změna právní formy MAS ČR; A (opatření IV.2.1)
  • změna právní formy místního partnerství; C (opatření III.4.1)

V případě, že se Místní akční skupina (místní partnerství) dobrovolně transformuje, je nutné změnu nejprve nahlásit Hlášením o změnách na příslušný RO SZIF. Tzn. změnu nelze provést bez předchozího schválení ze strany RO SZIF.

  • Změna právní formy žadatele (KMAS, místní partnerství) – v Hlášení o změnách žadatel zaškrtne pole „Hlášení na ZMĚNU ŽADATELE/PŘÍJEMCE/VLASTNICTVÍ MAJETKU“.
  • Změna právní formy u opatření IV.2.1 žadatele (PMAS) – v Hlášení o změnách žadatel nezaškrtne pole „Hlášení na ZMĚNU ŽADATELE/PŘÍJEMCE/VLASTNICTVÍ MAJETKU“.

Po předběžném schválení Hlášení ze strany SZIF je možné předložit návrh na změnu právní formy na příslušný rejstříkový soud. Hlášení o změnách bude uzavřeno doložením dokumentu o provedené transformaci na RO SZIF (např. výpis z veřejného rejstříku).

V souvislosti se změnou právní formy může dojít ke změně v seznamech a v orgánech MAS.

Oddělení metodiky osy 4 PRV

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství