KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR – Praha 9. října 2014

11/10/14

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 9. října 2014 v Praze Z obsahu: jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka společně s náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou, Martin Karban, ředitel PGRLF, představil činnost a záměry Fondu, byla projednána komoditní problematika, představenstvo AK ČR bylo seznámeno s hospodařením AK ČR v roce […]

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 9. října 2014 v Praze

Z obsahu: jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka společně s náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou, Martin Karban, ředitel PGRLF, představil činnost a záměry Fondu, byla projednána komoditní problematika, představenstvo AK ČR bylo seznámeno s hospodařením AK ČR v roce 2014, 14. ročník Agrárního plesu se tak uskuteční dne 23. ledna 2015 v Paláci Žofín v Praze.

1. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka společně s náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou. Úvodem hosté zhodnotili stávající činnost a spolupráci na vznikajícím národním rámci zemědělské politiky a komunikaci s EK, kde čekáme na výsledky notifikace k 15. říjnu. Společnou je snaha nastavit rámec podpor tak, aby byly omezeny spekulace. Spuštěna byla práce vybraných Odborných skupin Grémia. V přípravě jsou potřebná nařízení vlády. První kolo PRV pro investice je předběžně plánováno na září 2015, snaha urychlit práce k otevření v červnu. Otevřena je podpora „zelené nafty“. V rámci ochrany tuzemského trhu byl spuštěn monitoring hlášení dovozů a realizačních cen, větší zapojení dozorových orgánů. Problémem je postupný propad cen komodit, na úrovni ČR proto musíme najít a využít všechny možné nástroje k eliminaci dopadů, např. intervenční zásahy, využitím práce obchodních radů, hledáním a posílením odbytu na třetích trzích. Důraz je kladen na komunikaci se spotřebiteli, i proto MZe připravilo kampaň „České vánoce s českou potravinou“, s tím souvisí i definice potravin tuzemského původu v prodejní síti. V rozšířené činnosti a financování PGRLF je připraven záměr „Fondu těžko pojistitelných rizik“ Dále chce MZe zvýšit ochranu půdy přes zpřísnění systému jejího nabývání. Připravuje se novela zákona o myslivosti zaměřená na péči o zvěř. Sazba SAPS je stanovena ve výši 5.997 Kč/ha.

2. Martin Karban, ředitel PGRLF, představil činnost a záměry Fondu v novém rozsahu aktivit a financí a z toho vyplývajících změn a novinek. Fond byl z prostředků státního rozpočtu posílen o 2 mld. Kč. Rozšířeny a upraveny tak budou stávající programy, a to například o podpory investic do budov, technologií, lesnictví, či na mikropodnikání se změnou limitů, časového rámce, apod. V současné době probíhá notifikace činnosti do roku 2020. Nově bude systém otevřen průběžně celý rok s vyhodnocením k září. K diskuzi nad rámcem Fondu těžko pojistitelných rizik jsou dvě možnosti, a to jít cestou zemědělci a státem postupně kumulovaného fondu (50 % zemědělec, 50 % stát, v případě škodní události podmínka komerčního pojištění), který by v případě potřeby kryl škody ze sucha a přívalových dešťů, nebo modelem komplexního pojištění na propad příjmů na podnik, přes zhodnocení vůči referenčnímu období. AK ČR v této věci požádá MZe o rozpracování obou variant k možnosti zvážení jejich přínosů a rizik.

3. Projednána byla komoditní problematika. Ceny většiny hlavních komodit postupně klesaly či klesají. U obilí a řepky je doporučeno neprodávat a podržet komodity na skladě a dále více využívat termínovaných obchodů. Osevní plocha řepky je menší o 8 %, problémem bude zdravotní stav porostů. Cena mléka také postupně klesá. Cukrovka je sklizena z cca čtvrtiny ploch se zatím nižší cukernatostí, v rámci EU se očekává přetlak výroby cukru a snižování ceny. Také ceny vepřového masa se propadly, dovozům (především z EU15) nelze ani u nejlepších podniků konkurovat, je zde opětovné podezření na skryté podpory. Sklizeň chmele bude s cca 5,6 – 5,8 tis. t meziročně o 500 t vyšší. Trh brambor je pod tlakem dovozů z Belgie a Holandka i za ceny 50 hal/kg, české brambory pak končí v bioplynkách. V odbytu a zpracování dřeva existuje díky nižší nabídce tzv. kůrovcového dřeva poptávka po výrobním dřevu, naopak se čeká díky loňské mírné zimě na vývoj ceny palivového dřeva.
Možným řešením a reakcí na právě uvedený stav je vedle jiných opatření také zvýšená marketingová podpora tuzemské produkce a komodit zaměřená na naše spotřebitele. Úřadem AK ČR proto bude zpracován a k jednání představenstva předložen návrh možného sjednoceného systému propagace.

4. Představenstvo AK ČR bylo seznámeno s hospodařením AK ČR v roce 2014 a s návrhem a strukturou vyrovnaného rozpočtu pro rok 2015. Diskutovanými otázkami byl rozsah a význam činnosti AK ČR pro členy a pro české zemědělství, dlouhodobého zaměření a priorit, úroveň zajištění vlastních financí k a výši komerčního partnerství, potřeba nezávislosti, jednoty a kreditu, sjednocení či naopak roztříštěnost názorů, posílení centra přes širší záběr činností, či výše odvodů z příspěvků, výhody a motivace k členství, varianta povinného členství, aj. Tato diskuze bude přednesena do regionů tak, aby byla zajištěna zpětná vazba a názory k této problematice.

5. Členové představenstva po diskuzi revokovali své usnesení z 29. srpna 2014, kterým bylo rozhodnuto o tom, že AK ČR nebude v roce 2015 pořádat Agrární ples. V novém hlasování většinovým poměrem posléze rozhodlo o jeho konání. 14. ročník Agrárního plesu se tak uskuteční dne 23. ledna 2015 v Paláci Žofín v Praze.

6. Mezi ostatními tématy byla představena informace o přípravách vlastního věcného záměru zákona o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům, nabídka Národního zemědělského muzea ke spolupráci přes různé formy partnerství, informace o znovu-ustanovení Komoditní rady pro chmel a Komoditní rady pro vejce a drůbež, informace k činnosti Školské komise, výzva k většímu zapojení podniků do šetření FADN, personální obsazení v orgánech mimo AK ČR, aj.

7. Další jednání představenstva AK ČR, připravované společně s Dozorčí radou, se uskuteční dne 3. prosince 2014 v Žatci.

V Praze dne 9. října 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek

zdroj: Agrární komora České republiky