KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese na Hodonínsku

25/11/14

Lesy ČR dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese na Hodonínsku Hradec Králové, 21. listopadu 2014 – Lesy České republiky, s. p., zdárně dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese mezi Strážnicí a Petrovem u Hodonína v Jihomoravském kraji. Obnovily tak průtočnost Medvídky, která je zásobována vodou ze soustavy umělých koryt vodních toků […]

Lesy ČR dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese na Hodonínsku

Hradec Králové, 21. listopadu 2014 – Lesy České republiky, s. p., zdárně dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese mezi Strážnicí a Petrovem u Hodonína v Jihomoravském kraji. Obnovily tak průtočnost Medvídky, která je zásobována vodou ze soustavy umělých koryt vodních toků navázaných na Baťův kanál. Revitalizace se týkala přírodního koryta Medvídky v délce jednoho kilometru. Díky vynaloženému úsilí Lesů ČR se zlepšil nejen vodní režim zdejšího lužního lesa, ale zároveň i krajinotvorná funkce vodního toku. Došlo též k vytvoření podmínek pro zvýšení biodiverzity zdejšího území. Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

Revitalizace spočívala v odtěžení sedimentů ze dna a následném vyprofilování a rozšíření koryta v úsecích, kde je příliš úzké. Prohloubená strouha zajistí přivedení vody i do vysychajících částí toku. Ve vyčištěných tůních byla dosažena požadovaná hloubka vody. Lesy ČR zároveň obnovily objekty umožňující manipulaci s vodou – stavidla a dále také několik propustků a hrázek z lomového kamene. Zachován tak zůstává též hospodářský význam vodního díla pro krajinu.

Odstraněním dnových sedimentů a rekonstrukcí manipulačních objektů (stavidel) je nyní možné na vodním toku Medvídka provádět řízenou manipulaci s vodou a udržovat hladinu na požadované úrovni.

Vodní tok Medvídka se nachází v evropsky významné lokalitě (EVL) soustavy NATURA 2000 „Strážnická Morava.“ Jedná se o rozsáhlý komplex lužního lesa (celková rozloha EVL: 658 ha) s vodními a vlhkomilnými společenstvy rostlin a živočichů. Vodní toky s navazujícími rostlinnými společenstvy jsou předmětem ochrany v EVL.

Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR

Doplňující informace:
▪ Na projekt s názvem „Revitalizace vodního toku Medvídka“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z  Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 059 737,- Kč (ERDF 1 006 750,- Kč, SFŽP 52 987,- Kč). Projekt spadá do oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (opatření revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní). Celkové výdaje projektu dosáhly částky 1 205 967,- Kč bez DPH.

 
Poznámky pro editory:
•    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
•    Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na téměř celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »