KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podnikání v zemědělství

24/11/14

Zdroj:     http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=2960&TypeID=2

Podnikání v zemědělství

 

Státní správu v přenesené působnosti na úseku podnikání v zemědělství vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Na území Jihomoravského kraje tuto agendu vykonávají všechny obecní živnostenské úřady – OŽÚ (doc, 32,3 kB) vyjma Živnostenského úřadu města Brna, neboť Statutem města Brna byla tato agenda svěřena úřadům městských částí Statutárního města Brna – ÚMČ Brno (xls, 48 kB).

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li
územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání
na území České republiky.

 

 Formuláře

 Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (eAGRI)

Informační systém Evidence zemědělského podnikatele (MZe)

Podpora podnikání, dotace, informace (BusinessInfo.cz)

Agrární komora ČR (agrocr.cz)

Ministerstvo zemědělství (MZe)