KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR ze 4. února 2015

07/02/15

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. února 2015 v Praze Z obsahu: informace o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP pro roky 2015 – 2020, o rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2015, a rozpočtu a programech PGRLF, Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF, přípravy administrace, školení, Ing. Jiří Hrbek, ředitel Odboru […]

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. února 2015 v Praze

Z obsahu: informace o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP pro roky 2015 – 2020, o rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2015, a rozpočtu a programech PGRLF, Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF, přípravy administrace, školení, Ing. Jiří Hrbek, ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ – informace k HV zemědělství, Ing. Josef Hanibal, ÚZEI – informace k šetření FADN, informace k hospodaření AK ČR, komoditní problematika, volba dalších viceprezidentů…

  1. Představenstvo AK ČR bylo informováno o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP pro roky 2015 – 2020, dále o rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2015 a rozpočtu a programech PGRLF. Proces notifikace EK je u PRV zpožděn, jeho schválení se odhaduje na červen 2015, což zpomaluje přípravu národní legislativy a vlastní úpravy administrace SZIF. Projednávají se sporné body, např. zatížení VDJ a podmínky degresivity v LFA oblastech, kde je po ČR požadováno zpřísnění, či kombinovatelnost některých managementů v AEO a ekologickém zemědělství. Některá témata již byla uzavřena, např. nastavení programu welfare. Při dodržení termínu k podání jednotné žádosti do 15. 5. roku tak bude na všechny zúčastněné kladen zvýšený nárok. K jednání je posílení národního kofinancování programů, kdy i hranice 25 % je z pohledu přístupu okolních zemí nedostatečná, či termín otevření prvního kola na investice s nastavením jasných a jednotných parametrů. AK ČR i této fázi diskuze trvá na udržení definovaných priorit, maximální součinnost MZe a SZIF a přenos informací do podnikatelské praxe.
  2. Jednání se jako host zúčastnil Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF, který seznámil přítomné s postupem příprav administrace, primárně podmíněných celkovým zpožděním prací a celkovou změnou rámce podpor (vícevrstevná struktura, nové platby a požadavky, aj.). Veškeré stávající změny žadatelů v LPIS doporučuje Fond řešit již nyní v předstihu a dále žádá o spolupráci se žadateli tak, aby byly eliminovány případné komplikace. V průběhu února až března proběhne školení regionálních zaměstnanců SZIF, na které naváže školení zemědělské veřejnosti. AK ČR je v tomto směru připravena pomoci s distribucí informací a poradenstvím.
  3. Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že situace na trhu zůstává převážně problematická. Ceny potravinářského obilí a řepky se díky poptávce a obchodování se zahraničím stabilizovaly a mírně rostou. Plochy řepky v celé EU klesly, s očekáváním zhoršení zdravotního stav porostů je v nové sezóně předpoklad zvýšené poptávky a tedy růstu ceny. Na odbyt mléka je vytvářen tlak ze strany obchodních řetězců i z očekávání ukončení režimu mléčných kvót, v tomto směru proto probíhají jednání na úrovní MZe, SZIF, komoditní rady i v rámci odbytových družstev a zpracovatelů. Cena jatečních prasat je trvale kritická, což způsobuje tlak dovozů za podnákladové ceny, sektoru hrozí – i přes zvýšenou pomoc z národních podpor, další reálný razantní propad stavů a produkce.
    Sklizeň cukrovky s celkem 600 tis. t cukru je na rekordní úrovni, odvětví je ale v problémech díky propadu realizačních cen, výraznou pomocí se tak ukazuje zařazení cukrovky do citlivých komodit. Květinářství a školkařství se potýká díky produkci v EU s přetlakem výpěstků, o to více se snaží prosazovat tuzemskou produkci pod značkou Česká květina. Vinohradnictví a výroba vína je poškozeno propadem produkce hroznů o 37 % a dále nekontrolovatelnými dovozy ze zahraničí, která ničí místní výrobce. Konzumní brambory jsou na cca polovině běžných výkupních cen a pod tlakem nekvalitních francouzských dovozů, což snižuje s množícími se úvahami o dalším snížení pěstebních ploch zájem o sadbové brambory.
  4. Jednání se jako host zúčastnil Jiří Hrbek, ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ, který prezentoval hospodářský výsledek resortu v roce 2014. I přes příznivý hospodářský výsledek se ukazují strukturální problémy resortu, jako je závislost na dotacích, nevyrovnaná hospodářská soustava, propad výnosovosti především specializovaných odvětví, či trvalý tlak dovozů. Ing. Josef Hanibal, vedoucí pracoviště FADN, ÚZEI představil význam a aktuální změny v šetření zemědělských dat v síti FADN a jeho přínosu pro vyhodnocování stavu sektoru. Zapojení do šetření je z hlediska zemědělců významné pro zpětné využití data a analýz.
  5. Představenstvo AK ČR bylo seznámeno s průběhem hospodaření AK ČR v roce 2014 a návrhem vyrovnaného rozpočtu pro rok 2015, příspěvkovou kázní za rok 2014 a s vyhodnocením 14. Agrárního plesu, který se uskutečnil v Praze na Žofíně dne 23. ledna 2015 za vyrovnaného výsledku hospodaření.
  6. Představenstvo AK ČR široce prodiskutovalo téma volby dalších viceprezidentů. Na návrh vedení AK ČR byly posléze odsouhlaseni a představenstvem podpořeni kandidáti na viceprezidenty pro jednání XXIII. sněmu AK ČR, dne 12. března v Olomouci. Za daných podmínek jimi jsou: Ing. Robert Erlebach (Liberecký kraj) za Sněmovnu všeobecnou, Ing. Libor Vaněček (Lesnicko dřevařská komora) a Ing. Martin Pýcha (Zemědělský svaz ČR) za Sněmovnu společenstev, kteří kandidaturu zároveň přijali. Mandát nových viceprezidentů bude dva roky, tedy do skončení probíhajícího volebního období. Příprava voleb viceprezidentů bude projednávána s delegáty XXIII. sněmu při krajských diskuzích (10. 2. až 4. 3.), ze kterých mohou vzejít i další jména. V případě potřeby by k této problematice mohlo být svoláno mimořádné jednání představenstva.
  7. Mezi ostatními tématy byl projednán návrh na obsazení Monitorovacího výboru PRV za AK ČR, přijata byla informace o průběhu prací na Generelu vodního hospodářství a konání seminářů k tématu monitoringu sucha, dále situace v oblasti legislativního ošetření nakládání se zemědělskou půdou, či další pomoci sektoru výroby mléka. Zprostředkována byla informace o přípravách velkých a malých seminářů AK ČR k SZP a PRV, které budou zahájeny 24. února. Opětovně potvrzen byl zájem o větší propagaci českého zemědělství a potravinářství, která však musí proběhnout za součinnosti a ve spolupráci s komoditními radami.
  8. Další řádné jednání představenstva AK ČR se uskuteční dne 11. března 2015 v Olomouci.

V Praze dne 4. února 2015 zapsal Ing. Jiří Felčárek

zdroj: Agrární komora České republiky »