KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Usnesení z XXIII. sněmu AK ČR – 12. března 2015 v Olomouci

18/03/15

Usnesení z XXIII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 12. března 2015 v Olomouci V Olomouci dne 12. března 2015 Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění. Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, […]

Usnesení z XXIII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne
12. března 2015 v Olomouci

V Olomouci dne 12. března 2015

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů zemědělské půdy.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2 969, zemědělských organizací je 2 924. Z toho jsou 1 252 fyzické osoby.

V počtu členů se neuvádí členstvo třiceti jedna členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.

Sněmu se zúčastnilo 127 delegátů všeobecné sněmovny, to je 94 % a 50 delegátů sněmovny společenstev, to je 89 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 85 hostů.

XXIII. sněm Agrární komory České republiky:

1. konstatuje, že:

 • v roce 2014 byl dosažen dosud nejvyšší podnikatelský důchod v novodobé historii českého zemědělství v důsledku převažujících příznivých tendencí nad negativními vlivy,
 • celý podnikatelský důchod a část nákladů však kryjí evropské a národní dotace, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie, přesto se ve vztahu k objemu zemědělské produkce, jejich podíl postupně snižuje,
 • nepříznivý desetiletý trend zvyšování podílu rostlinné produkce nad živočišnou se podařilo poněkud oslabit rychlejším meziročním růstem živočišné výroby,
 • pokračovalo snižování záporného salda agrárního zahraničního obchodu. Podíl agrárního a celkového obratu zahraničního obchodu i podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu země se však snížil. Zůstávají vysoké dovozy především vepřového masa, ovoce, zeleniny a dalších, zejména zpracovaných produktů a převažuje vývoz prvotních surovin,
 • podařilo se vyjednat kompromisní řešení v implementaci pravidel Společné zemědělské politiky EU na období 2014 – 2020 do národních předpisů ČR, které však nezaručuje budoucí konkurenceschopnost vůči okolním zemím s vyšším podílem národního spolufinancování.

2. žádá:

2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby schválily novelu zákona o významné tržní síle a vytvořily tak základní předpoklad pro rovnoprávné vztahy uvnitř potravinového řetězce a rovnovážný růst agrárních odvětví.

2.2. Vládu České republiky, aby:

 • předložila urychleně návrh novely zákona o významné tržní síle k projednání v zákonodárných sborech,
 • umožnila vyšší národní spolufinancování opatření Společné zemědělské politiky EU na úroveň, která by se přiblížila okolním státům, minimálně na úroveň 35 %.

2.3. ministra zemědělství České republiky, aby:

 • se zasadil o systémové plnění programového usnesení vlády,
 • v připravované dlouhodobé koncepci zemědělství zvýhodnil podporu investic,
 • podpořil navýšení národního spolufinancování v Plánu rozvoje venkova z 25 % na nejméně 35 %,
 • rozhodl o degresivitě plateb na výměru pozemků v LFA do výše 200 mil. Kč ročně a o redistribuci uspořených prostředků do obálky LFA,
 • rozhodl o zpřísnění národní formulace aktivního zemědělce nad rámec negativního seznamu:
  • zvýšení minimální velikosti subjektu pro přímé platby z 1 na 3 ha s výjimkou speciálních plodin a trvalých kultur,
  • snížení hranice 5 tis. € přímých plateb na minimum 200 – 500 €,
  • aby výše přímých plateb nepřesáhla 75 % příjmů ze zemědělské činnosti bez dotací – v případě neprokázání příjmů ze zemědělské výroby stanovit podmínku minimálního zatížení 0,3 VDJ/ha z.p.,
  • ustanovení, že jedinou činnosti není pouze černý úhor nebo mulčování,
 • zvážil přehodnocení obálky u citlivých komodit živočišné výroby a stanovil sazby na VDJ včetně ve výkrmu býků,
 • se zasadil o vytvoření administrativních předpokladů pro možnost zohlednění a odpočtu nákladů na pracovní síly u zemědělské činnosti v základu pro stanovení degresivity přímých plateb,
 • posílil zastoupení AK ČR v monitorovacím výboru PRV na 5 členů a 5 náhradníků, které by lépe odpovídalo počtu členů a jimi obhospodařované výměře zemědělské a lesní půdy i vodních ploch,
 • podpořil přijetí zákona o významné tržní síle,
 • jednal o sjednocení krajských a ministerských soutěží o nejlepší regionální potravinu při zachování značek krajů i značky ministerstva,
 • umožnil přístup velkým podnikům k soutěži o regionální potravinu,
 • prosadil vybrané návrhy Svazu vinařů ČR proti černému obchodu s vínem,
 • zabezpečil přípravu záchranných opatření pro případ silných negativních dopadů na chovatele a mlékárny po zrušení mléčných kvót,
 • se zasadil o založení Fondu těžce pojistitelných rizik zákonnou formou,
 • umožnil přípravu a alokaci finančních prostředků z národních zdrojů na podporu dobrých životních podmínek drůbeže, náhradou za program, který nebyl zařazen v PRV,
 • se zasadil o vypracování komplexu opatření k řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní, formou technických, organizačních a kompenzačních opatření,
 • se zasadil o návrh zákona řešící problematiku prodeje zemědělské půdy ve prospěch těch, kteří na ní hospodaří a o zpřísnění podmínek pro zábory zemědělské půdy,
 • v maximální míře urychlil přípravu NV a prováděcích předpisů k jednotlivým NV v rámci nových opatření,
 • se zasadil o maximální urychlení, kvalitní přípravu a vyhlášení prvního kola PRV na investiční opatření a inovace, včetně nastavení vyváženého bodového hodnocení a výběrových kritérií na toto opatření při maximálním zohlednění citlivých komodit tak, aby případné investice mohly být zahájeny ještě v r. 2015.

x x x

AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou a MZe při zajištění těchto požadavků.

3. schvaluje:

 • Výroční zprávu Agrární komory České republiky za rok 2014,
 • informaci o schválení účetní závěrky za rok 2013, účetní závěrku za rok 2014 a plán příjmů a výdajů na rok 2015,
 • zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2014,
 • výsledky voleb viceprezidentů – byli zvoleni:

za sněmovnu všeobecnou
Ing. Josef Kubiš 137 hlasů
Ing. Leoš Říha 106 hlasů

za sněmovnu společenstev
Ing. Martin Pýcha 147 hlasů
Ing. Libor Vaněček 151 hlasů

4. ukládá:

4.1. představenstvu Agrární komory České republiky

 • řídit činnost komory v souladu s usnesením XXIII. sněmu a zaměřením činnosti do příštího sněmu uvedeného v části 14. Výroční zprávy za rok 2015,
 • prověřit Statut AK ČR v souvislosti s organizační strukturou členské základny,
 • vymezit okruh činnosti mezi dosavadní a nově zvolené viceprezidenty,
 • vypracovat ve spolupráci s MZe zásady pro marketingový fond,
 • jednat s Parlamentem ČR o pokračování Národní soustavy kvalifikací a o zákonném ukotvení a prosazovat vytvoření center odborného vzdělávání v zemědělství.
 • řešit problematiku vyhlašování ochranných pásem vodních zdrojů II.stupně (OPVZ II)

4.2. krajským, regionální a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

 • rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky do příštího sněmu a usnesení XXIII. sněmu do vlastních podmínek,
 • napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,
 • jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR,
 • organizovat seznámení členstva s národními opatřeními, pravidly a programy v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie na roky 2014 – 2020,
 • plynule aktualizovat centrální seznam členů a zasílat ho na vědomí AK ČR.

4.3. členské základně:

 • zapojit se aktivně v rámci celé ČR do monitoringu sucha včetně lesní půdy,
 • uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým řádem

4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěvkového řádu rozpracovat členské příspěvky jednotlivých sněmoven pro Agrární komoru České republiky na jednotlivé členské organizace.

zdroj: Agrární komora České republiky »