KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Asociace krajů ČR jednala v Luhačovicích – 5.6.2015

04/06/15

Zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=263815&TypeID=2

Asociace krajů ČR jednala v Luhačovicích

Hejtmani se dnes sešli v Luhačovicích s ministrem zemědělství nad aktuálními problémy agropotravinářského komplexu v regionech. Zabývali se kvalitou potravin včetně udělování regionálních značek kvality, rozvojem venkova včetně čerpání fondů EU a také protipovodňovými opatřeními nebo budoucností zemědělského a potravinářského středního školství.

Hejtmani jednali s ministrem Jurečkou mimo jiné o řešení problematiky sucha. Společným jmenovatelem obav jsou stále četnější rizika větších či menších lokálních povodní a také rizika sucha, přičemž oba zmiňované extrémy mají významné ekonomické dopady jak na hospodaření zemědělců, tak na ohrožení soukromého, obecního i státního majetku. „Kromě agendy bylo nosným tématem jednání hejtmanů s panem ministrem zemědělství také řešení problematiky povodní, řešení sucha, obdělávání luk a mokřad. Řešili jsme i otázky týkající se meliorací. Bavili jsme se o potřebě zadržovat vodu v krajině,“ řekl na úvod jednání hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

K tématu dodal ministr zemědělství Marian Jurečka: „My se dneska snažíme propojit protipovodňovou ochranu s opatřeními, která nám pomáhají se zadržováním vody v krajině a s ochranou před suchem. Více se zaměřujeme na drobné vodní nádrže, na poldry, máme v plánu znovu oživit budování rybníků tak, abychom tu vodu, kterou tady na té střeše Evropy máme, dokázali zadržet. Také jsme hovořili o ochraně půdního fondu, protože půda je opravdu veliký dar. Nastavili jsme systém ochrany zemědělského půdního fondu, obrany proti erozi vodní i větrné. Jsou nastaveny parametry, větší důraz je nastaven na střídání plodin, na větší úrodnost. My tady máme jen mediální téma řepky olejky. Ale v zemědělství se v tuto chvíli odehrávají podstatné změny k lepšímu a daří se i řešit protierozní opatření.“ Předseda Asociace krajů Michal Hašek ministra doplnil: „Ve všech bodech jednání jsme se s panem ministrem shodli a nenašli jsme jediný rozpor,“ podpořil ministra Jurečku jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Dalším z témat jednání byla pro zemědělství klíčová problematika zemědělského školství. Kraje chtějí řešit složitou situaci v praktickém vzdělávání v resortu zemědělství, kdy zastaralé vybavení, technika a technologie neumožňují kvalitní odborné praktické vzdělávání. Vzhledem k finanční náročnosti a k absenci zdrojů na pokrytí těchto potřeb neměly školní statky a hospodářství možnost, aby byly lépe vybaveny. „Podařilo se nám s Evropskou komisí vyjednat výjimku v oblasti speciálního školství na investice do školních statků středních a vysokých zemědělských škol z evropských fondů, což dříve nebylo možné. Dohodli jsme se na vytvoření společného týmu složeného z Asociace krajů, Ministerstva zemědělství a také školství, abychom dokázali peníze cílit na školská centra s jasnou perspektivou,“ řekl k problematice ministr Jurečka. „Jde nám o to, aby systém produkoval vysoce kvalitní absolventy. Jako příklad uvedu vinařskou školu, kterou máme v Jihomoravském kraji a jinde zase mají například potravinářské specializované školy,“ řekl hejtman Hašek. „Kraje jsou zřizovateli několika desítek zemědělských škol a myslíme si, že do budoucna musíme jít cestou specializace,“ dodal Hašek.

Hejtmani také diskutovali s ministrem a s generálním ředitelem Lesů ČR Danielem Szoradem o tematice Lesů ČR. Jako problém vnímají vysoký podíl vývozu kulatiny, což je potřeba změnit. „Chceme se zaměřit na podporu dřevozpracujícího průmyslu, aby z této republiky odcházel produkt s přidanou hodnotou a aby se tak přímo podpořila zaměstnanost,“ řekl Jurečka. S hejtmany se ministr shodl na potřebě využití prostředků z operačního fondu OPIK na podpoře konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu.

Ochraně tuzemských vinařů a obraně trhu před prodejem pančovaného vína se věnovala další část diskuze hejtmanů s ministrem zemědělství. Na potíže s černým trhem upozorňují vinaři už delší dobu. Před dvěma roky si Svaz vinařů ČR nechal zpracovat 
u společnosti Ernst & Young analýzu, jak proti falšovanému vínu zakročit. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může nově přikázat, aby pančované víno bylo zlikvidováno. V roce 2013 nevyhovělo jakostním parametrům 341 vzorků vín, zdravotní závadnost pak byla porušena u 71 vzorků. Z celkového počtu 1077 kontrolovaných vzorků nevyhovovalo 412 z nich. Inspektoři každoročně udělí pokuty kolem šesti milionů korun.

Hejtmani také podporují snahu ministra zemědělství, aby české potraviny získaly na domácím trhu výraznější postavení. Zároveň chtějí směřovat investice do venkova, které podpoří zemědělce a vznik nových pracovních míst v tomto odvětví. Tím by se měl zastavit propad tohoto hospodářského odvětví v České republice v posledním desetiletí. „Chceme podporovat značení potravin a systém krajské podpory vůči regionálním potravinám,“ řekl Jurečka a dodal: „Chceme podpořit vzájemné propojení značek regionálních a českých potravin, a společně tak vytvoříme pozitivní multiplikační efekt.“ Hejtman Hašek k tomu dodal: „Chceme, aby regionální potraviny byly jasně identifikovatelné a spotřebitel nebyl maten.“