KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace ze společného jednání představenstva AK ČR – 4. 6. 2015 v Praze

06/06/15

Informace ze společného jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. června 2015 v Praze Z obsahu: poslední vývoj národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020, komoditní problematika, situace v komoditě mléko. Představenstvo AK ČR bylo informováno o posledním vývoji národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020.Letošní rok […]

Informace ze společného jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. června 2015 v Praze

Z obsahu: poslední vývoj národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020, komoditní problematika, situace v komoditě mléko.

  1. Představenstvo AK ČR bylo informováno o posledním vývoji národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020.
    Letošní rok je poznamenán zpožděním všech přípravných administračních prací a nový rámec i změny přinesly řadu těžkostí žadatelům i státu. Agrární komora České republiky se přiklání k názoru, že by se na rok 2015 mělo z pohledu kontrol pohlížet jako na rok přechodný, a výsledkem drtivé většiny kontrol by měla být spíše doporučení a nikoliv okamžitá penalizace. Hosté z ministerstva zemědělství se shodli na tom, že současná podoba implementace SZP není konečná, což ukázaly především ohlasy zemědělské veřejnosti. Podle Ing. Kateřiny Bělinové, ředitelky odboru přímých plateb ministerstva zemědělství bude rok 2015 věnován především zjednodušení a snížení administrativní zátěže na žadatele, dořešení odložených prvků a zpřesnění definice aktivního zemědělce. Dalším připomínkám je rezortní ministerstvo podle Ing. Bělinové otevřené a vítá je. V současné době se dokončují podmínky pro žádosti investičního charakteru z Programu rozvoje venkova. Podle informací Ing. Josefa Taberyho, ředitele řídícího odboru PRV bude alokace na investice navýšena. Příští kolo PRV pro investiční opatření v zemědělství a potravinářství bude pravděpodobně vyhlášeno v září s alokací 3,2 miliardy Kč. Cílem ministerstva je mimo jiné podpořit přidávání hodnoty zemědělské a potravinářské produkci. Náměstek ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Vítězslav Vopava seznámil přítomné s průběhem přijímání a administrace jednotné žádosti za rok 2015. Se všemi přizvanými hosty bylo diskutováno nastavení národního programu welfare. Z řad členů představenstva a úst vedení Agrární komory zazněly kritické připomínky týkající se proveditelnosti některých požadavků tohoto dotačního programu, které odrazuje zemědělce od podání žádosti a sektor živočišné výroby tak zbytečně přichází o další prostředky.
  2. Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že cena obilovin v posledních týdnech klesá. Pokles byl zaznamenám především u krmných obilovin. S potravinářskou kvalitou se v současné době již tolik neobchoduje a trh očekává výhled sklizně letošní. V roce 2015 se dá v porovnání s loňským rokem očekávat snížení produkce řepky v ČR, EU i ve světě. Přispěl k tomu pokles osevních ploch, nižší, i když stále nadprůměrné očekáváné výnosy v ČR (3,5 /ha), déletrvající sucho v Německu a ve Francii a pomrznutí porostů v Kanadě. Cena tak v posledních týdnech roste a mnohdy překračuje hranici 10 tis. Kč/t. Situace v komoditě prasata/vepřové maso se mírně zlepšila, i když problém nadále představují dumpingové dovozy a tlak obchodních řetězců. Podobné problémy zužují i producenty drůbežího masa, kde vinou dovozů hluboko pod náklady a tlakem řetězců dochází k citelné destabilizaci trhu. Představenstvo se v návaznosti na informace Ing. Zdeňka Jandejska shodlo na nutnosti prosazení zákona o významné tržní síle a důsledným kontrolám dováženého masa dozorovými orgány. Průmyslové brambory zaznamenaly mírný nárůst ploch a drží si poměrně příznivou cenu. Problém je u brambor konzumních, které jsou v současné době často likvidovány v bioplynových stanicích. Důvodem je nízká odbytová cena způsobená dumpingovými dovozy brambor za cenu dopravy. Ceny cukrové řepy jsou nadále nepříznivé, existuje však výhled na jejich mírné oživení. Plochy chmele zaznamenaly mírný nárůst (100-150 ha). Ve světě přetrvává zájem o český chmel, problémem je zajistit investice do pěstování a pracovní sílu. Producenty vína stále trápí dovozy falešného sudového vína, nicméně již se připravuje zákon, který by měl tuto problematiku řešit.
  3. Jako samostatný bod byla projednána situace v komoditě mléko. Členové představenstva byli seznámeni se závěry Komoditní rady pro mléko a hovězí maso, která zasedala 3. 6. 2015 v Radešínské Svratce. Závěry komoditní rady obsahující komplex opatření na národní i unijní rovině (dopracování a rychlá notifikace programu q kvality mléka, zvýšení intervenčních cen, proexportní dotace, výkup do státních rezerv, ochrana domácího trhu) prezentoval představenstvu předseda KR Pavel Novotný. Závěry Komoditní rady jsou k dispozici členům AK ČR na webu akcr.cz po přihlášení v sekci interní zprávy. Tyto závěry byly předány ministrovi zemědělství, který přislíbil, že na příští Radě ministrů zemědělství zemí EU vystoupí ve prospěch zahájení intervenčních nákupů a podpory exportu mléka a mléčných komodit.
  4. Dále byli členové představenstva seznámeni s hospodařením organizace. Hospodaření je stabilizované, nadále trvá nutnost revidovat evidenci členské základny a placení příspěvků. Pozitivní zprávou je zájem nových subjektů o členství. Přítomní se shodli na konání plesu v lednu 2016 ve formátu obdobném jako v loňském roku.
  5. V rámci bodu různé byli členové představenstva zpraveni o aktivitách Agrární komory v přípravě zákona o prodeji zemědělské půdy. Záměrem je omezit spekulativní nákup půdy a zajistit předkupní právo v regionu působícím aktivním zemědělcům. Další aktivitou na podporu tuzemských zemědělců je tzv. Marketingový fond pro speciální komodity. Cílem je po vzoru Vinařského fondu posílit domácí poptávku a stabilizovat plochy se speciálními plodinami. Představenstvo vyslovilo podporu pokračování tohoto projektu. Dále byla diskutována novela zákona o myslivosti a možnosti další spolupráce Agrární komory s výzkumnými ústavy v zemědělství. Představenstvo dále schválilo kooptaci předsedy Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků Ing. Zdeňka Jandejska, CSc. a odstoupení Ing. Tomáše Kreutzera. Počet členů představenstva tak zůstává beze změn.
  6. Další řádné jednání představenstva AK ČR se uskuteční v Českých Budějovicích při příležitosti konání výstavy Země živitelka. Termín bude upřesněn.

V Praze dne 4. června 2015 zapsal Ing. Jan Doležal

zdroj: Agrární komora České republiky »