KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Komuniké z 57. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky – BRNO 25. a 26. června 2015

02/07/15

Komuniké z 57. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Brně ve dnech 25. a 26. června 2015 Zástupci Maďarské agrární komory (NAK), Slovenské poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Národní rady Agrárních komor Polska (KRIR) a Agrární komory České republiky (AKČR) se zúčastnili 56. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, […]

Komuniké z 57. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Brně ve dnech 25. a 26. června 2015

Zástupci Maďarské agrární komory (NAK), Slovenské poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Národní rady Agrárních komor Polska (KRIR) a Agrární komory České republiky (AKČR) se zúčastnili 56. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo ve dnech 25. a 26. června v Brně.

Představitelé Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami se zvláštním zřetelem na komoditu mléko a mléčné výrobky. Ke krizi mléčného sektoru přispělo několik faktorů, které nemohli evropští zemědělci ovlivnit, jako například nárůst produkce v Oceánii a pokles poptávky v Číně. Trhy však rozkolísalo především ukončení systému mléčných kvót společně s ruským zákazem dovozu zemědělských a potravinářských výrobků, tedy dva činitele, které jsou ve větší či menší míře důsledkem politiky Evropské unie. Z tohoto důvodu opět upozorňujeme na nutnost větší aktivity Evropské komise, která doposud situaci podceňovala a přispěla tak k její eskalaci. Vzhledem k závažnosti situace požadujeme využití široké palety nástrojů, které má k dispozici Evropská komise a konkrétní národní státy. Patří sem především zvýšení intervenčních cen, proexportní dotace spojené s vhodnou proexportní politikou (výběrem cílových zemí), popřípadě přímá finanční pomoc zemědělským subjektům, které se v důsledku poklesu cen ocitli v nepříznivé finanční situaci. Živočišná výroba má nezastupitelnou roli pro vyrovnaný zemědělský systém a zaměstnanost na venkově. Subjekty, které kvůli finančním těžkostem ukončí podnikaní v živočišné výrobě, se navíc k této činnosti z pravidla již nevrátí.

Zástupci agrárních komor Visegrádské čtyřky hovořili také o nekalých praktikách obchodních řetězců, které trápí dodavatele ve všech zemích uskupení. Nevyvážené vztahy mezi dodavateli a odběrateli značně poškozují sektor zemědělství i potravinářství a bez další regulace je nebude dost dobře možné narovnat. Představitelé komor zemí V4 si proto vyměnili zkušenosti s různými způsoby regulace „významné tržní síly“ na národní úrovni a vyslovili se pro podporu širšího unijního rámce se silnou nezávislou autoritou, která bude dohlížet nad obchodními vztahy a v případě porušení kodexu udělovat sankce.

Jedním ze způsobů, jak podpořit odbyt domácí produkce jsou fondy na propagaci zemědělské a potravinářské produkce. Zúčastnění si proto vyměnili zkušenosti s již existujícími programy na podporu domácí produkce nebo se záměry tyto fondy zavést.

Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky debatovali také o přínosech členství v nadnárodní zastřešující organizaci COPA-COGECA. Toto téma bylo předmětem již minulých jednání, kdy se zúčastnění shodli na nedostatečném zastoupení priorit zemí střední a východní Evropy v této organizaci a nadále požadují nápravu.

Účastníci jednání dále podrobněji hovořili o ruském zákazu dovozu zemědělských a potravinářských výrobků a dopadech, které toto rozhodnutí mělo na sektory zemědělství a potravinářství v jednotlivých zemích uskupení V4. Po téměř 11 měsících účinnosti tohoto vládního nařízení RF podle názoru představitelů agrárních komor Visegrádské čtyřky nastal čas pro zintenzivnění jednání, která by měla vést k zmírnění a postupnému ukončení vzájemně poškozujících opatření mezi Evropskou unií a Ruskou federací.

Účastníci jednání se dohodli, že se příští jednání zástupců agrárních komor V4 uskuteční na Slovensku v první polovině září.
Komuniké bylo připraveno v 5 vyhotoveních, jedno vyhotovení pro každou z delegací, a jedno bude zasláno COPA-COGECA.

Milan Semančík
Prezident SPPK

Miroslav Toman
Prezident AKČR
Robert Nowak
Prezident KRIR
Kis Miklos Zsolt
Viceprezident NAK

zdroj: Agrární komora České republiky »