KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele

25/09/15
Kateřina Patočková

Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele 24.9.2015 – ŘO PRV vydal upřesňující informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele. Informace se týkají Obecných podmínek Pravidel (zadávání zakázek) a operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel. Zadávání zakázek Podmínka Obecných podmínek Pravidel, kapitola 9, písm. b), odst. 10 stanoví, že […]

Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele

24.9.2015 – ŘO PRV vydal upřesňující informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele. Informace se týkají Obecných podmínek Pravidel (zadávání zakázek) a operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

Zadávání zakázek

Podmínka Obecných podmínek Pravidel, kapitola 9, písm. b), odst. 10 stanoví, že zadavatel nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Výklad podmínky: Vyzváním osoby se pro účely této podmínky rozumí krok zadavatele, kterým z vlastní vůle zařadí dodavatele mezi uchazeče/zájemce o zakázku. Zadavatel tedy nemůže osobu blízkou či osobu personálně nebo majetkově propojenou zařadit do cenového marketingu či vyzvat k podání nabídky v uzavřené výzvě. I v případě otevřené výzvy je však zadavatel povinen dle písm. b) kapitoly 9 Pravidel postupovat transparentně a dodržovat princip rovného zacházení a zákazu diskriminace. V případě pochybností prokazuje zadavatel, že povinnosti dodržel.

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Způsob rozřazení podroštových systémů

V případě kejdových kanálů, které slouží jako skladovací jímka pod stájí a jsou dimenzovány na kapacitu minimálně 30 dní produkce kejdy ze stáje, může být tento výdaj zařazen do kódu 011 Jímky a stavby na skladování trusu a podestýlky. Ostatní podroštové systémy budou řazeny do kódu pro stáje.
Minimální skladovací doba musí být uvedena v Žádosti o dotaci případně dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Způsob posuzování povinnosti doložit souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

U Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou více než 50 DJ, které podléhá zjišťovacímu řízení, bude akceptován Závěr zjišťovacího řízení. V případě, že závěrem zjišťovacího řízení nebo posuzování bude nutnost posouzení EIA, musí je žadatel předložit spolu s ostatními přílohami k Žádosti o dotaci. U staveb, které nevyžadují stavební povolení, bude požadována povinná příloha pouze v případě, kdy se jedná o změnu technologie ustájení stelivové x bezstelivové. Tzn. nikoliv u změny technologie typu ventilace, krmení, apod.
Žadatelům doporučujeme ověřit, že jeho záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posuzování, a to ani podlimitně.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »