KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí

21/09/15
Kateřina Patočková

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí Opatření 4.  Investice do hmotného majetku Podopatření 4.1. Podpora investic v zemědělských podnicích Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Pravidla ke stažení   Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel a Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí […]

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Opatření 4.  Investice do hmotného majetku
Podopatření 4.1. Podpora investic v zemědělských podnicích
Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Pravidla ke stažení


 

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel a Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí

11.9.2015

Dne 9. 9. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel a Specifických podmínek Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

Obecné podmínky Pravidel

 • V kapitole 4 bylo v písmenu v) a w) upraveno, že v případě majetkoprávních vztahů vypořádaných prostřednictvím věcného břemene, musí být toto věcné břemeno zřízeno od data podání Žádosti o dotaci nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel.
 • V kapitole 4 bylo v písmenu w) upraveno, že v případě nájemního vztahu musí mít žadatel uzavřenu nájemní smlouvu na dobu od data podání Žádosti o dotaci nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel nebo s odpovídající výpovědní lhůtou.
 • V kapitole 9 písm. b) odst. 10 bylo upraveno, že zadavatel nikdy nemůže v rámci výběrového řízení vyzvat osobou blízkou nebo osobu majetkově či personálně propojenou. Podmínka je v souladu se zásadou transparentního výběrového řízení.

Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • Kapitola 2 Záměry byla zpřesněna tak, že na jeden sektor může žadatel v daném kole příjmu žádostí předložit jen jednu Žádost o dotaci. Za sektor se pro účely Pravidel považuje oblast skotu, prasat, drůbeže, ostatních hospodářských zvířat a rostlinné výroby. Tato úprava tak umožní například na sektor skotu předložit pouze jednu žádost. Současně však není možné předložit jednu Žádost o dotaci na více sektorů. Jinými slovy není v rámci jedné Žádosti možné kombinovat například sektor skotu a rostlinné výroby – žadatel musí takové projekty rozdělit a podat dvě žádosti o dotaci v rámci dvou záměrů.

  Výjimku však tvoří záměr a) Živočišná výroba, kde může žadatel předložit Žádost na více sektorů a zároveň může tento žadatel předložit Žádost i v jiných záměrech živočišné výroby, i když se týkají stejného sektoru.

  Stále také platí, že na jeden záměr může žadatel podat pouze jednu Žádost o dotaci.

 • Do kapitoly 5 Způsobilé výdaje byla zařazena výstavba nosných konstrukcí u nově zřizovaných vinic. V souvislosti s touto změnou byly provedeny i odpovídající úpravy v Příloze 3 Preferenční kritéria, Příloze 4 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a Příloze 5 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace.
 • Do kapitoly 7 Další podmínky bylo doplněno, že předmět dotace může být realizován i na pronajaté nemovitosti. Dále v této kapitole bylo přidáno vysvětlení, že v případě, že předmětem projektu je nákup nemovitosti, musí být žadatel vlastníkem této nemovitosti nejpozději k
 • Do přílohy č. 5 kódu 013 Nákup speciálních zemědělských strojů pro živočišnou výrobu byly doplněny výdaje a limity na samojízdné řezačky píce a na přípojné, tažené nebo návěsné řezačky píce.
 • Do přílohy č. 5 kódu 028 Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu byl doplněn výdaj včetně limitu na speciální úzkorozchodný malotraktor vč. příslušenství (sekce Stroje pro pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin).
 • Do přílohy č. 5 bylo do Metodiky pro stanovení maximálních výdajů, na které může být poskytnuta dotace – limitů, doplněno vysvětlení, že v rámci kódu 025 Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny jsou v rámci technologií pro vytápění způsobilá rovněž zařízení na výrobu tepla a teplovod.
 • V příloze č. 12 bylo vypuštěno ustanovení, že „pokud se některá investice váže k více položkám zároveň, bude zvolena pouze položka dle převažujícího zastoupení.“ Tato změna zajistí výpočet efektivnosti realizovaných investic odpovídající reálné produkci konkrétních komodit.
 • V pravidlech byly dále provedeny formální opravy překlepů, chybných odkazů, atp.

Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.

Přílohy:

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace (včetně zpřesnění 9.9.2015) na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (PDF, 334 KB)
1. kolo – Pravidla pro žadatele včetně zpřesnění 9.9.2015 – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (PDF, 1 MB)
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace (včetně zpřesnění 9.9.2015) na projekty PRV na období 2014-2020 v REVIZÍCH (PDF, 412 KB)
1. kolo – Pravidla pro žadatele včetně zpřesnění 9.9.2015 – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků v REVIZÍCH (PDF, 1 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Ekonomika a politika