KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci

01/10/15
Kateřina Patočková

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci 25.9.2015 – Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 1. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze […]

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci

25.9.2015 – Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 1. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace 1. kola příjmu žádostí.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci

 1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.
 2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál Farmáře naleznete na webových stránkách SZIF.
 3. Žadatel vyplní ŽoD v termínu příjmu žádostí (1. kolo: 29. 9. 8:00 hod. – 12. 10. 2015 13:00 hod.).
 4. Žadatel vyplní bodové hodnocení v Žádosti o dotaci (které je závazné, pokud požaduje body)
 5. O zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel bude informován pouze na Portálu farmáře SZIF nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 17. 10. 2015)
 6. Doporučení Žádostí o dotaci  – zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované dotace)dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“ do 14 kalendářních dní od ukončení příjmů žádostí (do 26. 10. 2015) na: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz
 7. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci – nejpozději do 21 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 2. 11. 2015). V případě objemných příloh, možnost doložení v listinné podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF
 8. Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:
  1. Neodstranitelné – Ukončení administrace,
  2. Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictví Portál farmáře do 63 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 14. 12. 2015):
   1. Odstranění nedostatků do 14 kalendářních dní od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace prostřednictvím Portálu farmáře,
   2. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.
 9. Předložení příloh po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů (16. – 19. týden od ukončení příjmu žádostí – od 26. 1. do 22. 2. 2016):
  1. Kompletní dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení a další přílohy dle Specifické části Pravidel pro žadatele:
   1. v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat,
   2. stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (dokládá se pouze pokud již nebylo předloženo v rámci povinných nebo nepovinných příloh předkládaných po zaregistrování Žádosti o dotaci).
  2. Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci
 • Předložení příloh prostřednictvím Portálu farmáře (v případě objemných příloh umožněno v listinné podobě).

10. Kontrola ze strany SZIF – dokumentace nekompletní:

 1. Výzva do konce 22. týdne od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 14. 3. 2016)
  1. Neodstranění nedostatků – ukončení administrace,
  2. Odstranění nedostatků – do 5 pracovních dní od vyhotovení Žádosti o doplnění dokumentace.

11. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů (v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace).

12. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

13. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.

14. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.

15. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.

16. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Rozvoj venkova