KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

21/10/15
Kateřina Patočková

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 20.10.2015 – V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a […]

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

20.10.2015 – V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku.

  • žadatel plní podmínku minimální i maximální velikosti podniku již k datu zaregistrování Žádosti o dotaci
  • po dobu lhůty vázanosti projektu na účel žadatel plní podmínku pouze minimální velikosti podniku, což dokládá každoročně, kdy nejpozději do 31. 3. vyplní formulář pro výpočet velikosti podniku na Portálu farmáře
  • kontrola splnění podmínky bude probíhat při zaregistrování Žádosti o dotaci a před proplacením dotace, ve lhůtě vázanosti u vybraného vzorku projektů
  • kontrola vyplněných údajů bude probíhat na základě údajů v IZR a LPIS. Ověření pak proběhne na základě údajů vyplněných v rámci Jednotné žádosti, účetních dokladů či jiných dokumentů, kterými žadatel prokáže, že v daném období hospodařil s uvedeným počtem zvířat či uvedeným počtem pozemků
  • jestliže žadatel hospodaří na pozemku, kde hodlá střídat jednotlivé plodiny, zahrne výměru daného pozemku do formuláře jen jednou, a to u plodiny, která bude na ploše v průběhu roku časově převažovat

Pro účely včasného a jednoduchého zjištění plnění podmínky zveřejňujeme excelovský formulář, kam může žadatel zadat rozlohu svých pozemků či počet zvířat, se kterými hospodaří, a okamžitě zjistit, zda danou podmínku plní či nikoliv.

Metodika:

Výše zmíněná podmínka pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců vychází z podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 v článku 19, odst. 4, kde je stanoveno, že členské státy u operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců stanoví horní a spodní prahovou hodnotu, která zemědělským podnikům umožňuje přístup k podpoře.

K vymezení spodní prahové hodnoty dochází pomocí objemu standardní produkce za jednotlivé výrobní zaměření dle typologie farem. Při stanovení minimálního objemu standardní produkce bylo přihlédnuto k tomu, aby stanovený limit zhruba odpovídal hodnotě standardní produkce, která zajistí dostatečný příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného pracovníka v hospodářství, tj. zajistí mu určitý minimální roční příjem. S ohledem na nutnost splnění této prahové minimální hodnoty již při vstupu do operace bylo přistoupeno k tomu, že hodnota standardní produkce má být stanovena tak, aby podnikatel dosáhl příjmu na úrovni minimální hrubé mzdy v ČR – tedy 9 200 Kč/měsíc, což odpovídá 110 400 Kč/rok.

Maximální limit pro vstup do operace na podporu zahájení činnosti pro mladé zemědělce byl stanoven ve výši 125 000 € standardní produkce, což odpovídá zaokrouhlené hodnotě 3 440000 Kč při měnovém kurzu 27,5 Kč/€. Při stanovení této hodnoty bylo vycházeno z výše dotace 45 000 EUR a z cíle, aby tato podpora plnila stále motivační roli, tj. že přispěje žadateli ke zvýšení majetkové podstaty podniku.
Přílohy

    Formulář XLS (XLS)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »