KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o 2. kole příjmu žádostí

25/01/16
Kateřina Patočková

Informace o 2. kole příjmu žádostí 12.1.2016 – V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016. K dispozici budou v elektronické podobě na […]

Informace o 2. kole příjmu žádostí

12.1.2016 – V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016. K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a na www.szif.cz.

Základní nastavení podmínek pro poskytnutí dotace zůstává téměř shodné jako pro podzimní první kolo příjmu žádostí, ale je nutné upozornit na několik novinek.

Od druhého kola již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

Z důvodu zrychlení administrativního procesu a dřívějšího podpisu Dohod o poskytnutí dotace bude zkrácena lhůta na předložení výběrového/ zadávacího řízení o 3 týdny (žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník budou předkládat přílohy k zadávacímu/výběrovému řízení v 28. – 29. týdnu od ukončení příjmu Žádostí o dotaci).

Tak jako tomu bylo v prvním kole příjmu žádostí, bude aplikováno hodnocení finančního zdraví u většiny projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (kromě operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3). Hodnocení finančního zdraví bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Schválená metodika včetně excelového nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe.

Příjem žádostí bude probíhat 14 dní, přičemž Žádosti o dotaci budou zájemci registrovat přes Portál Farmáře (přístup přes www.szif.cz).

Ministerstvo zemědělství bude pořádat semináře pro příjemce dotace týkající se druhého kola příjmu žádostí. O termínech seminářů budou zájemci včas informováni.

Příjem žádostí se bude týkat následujících opatření/operací:

M01 Předávání znalostí a informační akce

Opatření je rozděleno na dvě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce. Podporována bude realizace vzdělávacích akcí za účelem odborného vzdělávání a zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci informačních akcí bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví. Vzdělávací a informační projekty budou moci realizovat pouze subjekty akreditované Ministerstvem zemědělství nebo subjekty, které obdržely od Ministerstva zemědělství pověření k pořádání kurzů ze zákona.

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. Žadatelem je mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (nebo za stanovených podmínek dosáhne) a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahájením činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plní jako jediná funkci statutárního orgánu poprvé a podílí se na základním kapitálu ze 100 % nejdéle po dobu 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci.

Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci čtyřletého podnikatelského plánu, v rámci kterého žadatel může realizovat výdaje související se zemědělskou prvovýrobou. Dotace činí 45 tis. EUR a bude poskytnuta ve třech splátkách. Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu. Jednou z hlavních vstupních podmínek pro získání podpory pro mladé začínající zemědělce je splnění minimální velikosti podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce. Žadatel tedy již k zaregistrování Žádosti o dotaci musí disponovat určitou výměrou zemědělské půdy nebo určitým počtem hospodářských zvířat.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Operace je rozdělena na záměr a) území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského a na záměr b) území krajů Ústeckého a Moravskoslezského. Projekty bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy. V rámci této operace budou podporovány vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). Zejména se jedná o některé činnosti z třídy C Zpracovatelský průmysl, F Stavebnictví a G Velkoobchod a maloobchod – konkrétní způsobilé činnosti jsou vyjmenovány v programovém dokumentu. O dotaci bude moci žádat pouze zemědělský podnikatel, a to na stavební obnovu či novou výstavbu provozovny včetně doplňujících výdajů jako součást projektu, dále na pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti včetně základního nábytku a nezbytné výpočetní techniky.

6.4.2 Podpora agroturistiky

Operace je rozdělena na záměr a) území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského a na záměr b) území krajů Ústeckého a Moravskoslezského. Projekty bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy. V rámci této operace budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. O dotaci bude moci žádat pouze zemědělský podnikatel, a to na stavební obnovu či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení (o kapacitě nejméně 6 lůžek a nejvýše 40 lůžek) včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí, dále na nákup zařízení a vybavení pro výše uvedené včetně nezbytné výpočetní techniky.

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Příjem žádostí proběhne u záměru a) Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Podporována je nová výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Podporu lze poskytnout pouze na počáteční investici. Příjemcem dotace může být pouze zemědělský podnikatel. Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Praha hl. město, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava. Hlavní podmínkou je, že většina (více než 50%) vyrobeného paliva žadatelem musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost a žadatel musí vykazovat minimálně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chovat minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodařit v lese s minimální výměrou 3 ha. Míra podpory na projekt je 25 % pro velké, 35 % pro střední a 45 % pro malé podniky.

Záměr b) Výstavba bioplynové stanice nebude na jaře 2016 spuštěn, neboť dosud není dořešena notifikace pro provozní podporu pro zařízení uvedená do provozu od 1. 1. 2016 a může dojít ke změnám v možném souběhu s podporou investiční.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Negativní dopady klimatické změny a extrémních meteorologických jevů snižují stabilitu a produkci i další celospolečenské funkce lesních porostů. V případě povodňových situací se projeví následky i níže v povodích. To je důvodem pro poskytnutí podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky. Operace podpoří realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi na lesních vodních tocích a v jejich povodích, a to především v oblastech ohrožených extrémními klimatickými jevy. Způsobilými výdaji budou například výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích.

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Negativní dopady klimatické změny a extrémních meteorologických jevů snižují stabilitu a produkci i další celospolečenské funkce lesních porostů. To je důvodem pro poskytnutí podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky. Operace 8.4.1 zajistí obnovu po abiotických, např. po větrných kalamitách. U této operace budou způsobilými výdaji odstraňování poškozených lesních porostů určených k rekonstrukci, příprava ploch před zalesněním a umělá obnova na plochách po kalamitních těžbách včetně ochrany založených porostů.

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Negativní dopady klimatické změny a extrémních meteorologických jevů snižují stabilitu a produkci i další celospolečenské funkce lesních porostů. V případě povodňových situací se projeví následky i níže v povodích. To je důvodem pro poskytnutí podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky. K odstraňování škod po kalamitách také přispěje operace 8.4.2, v rámci které bude možno realizovat projekty odstraňující škody způsobené povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizaci strží, na lesních cestách a souvisejících objektech, případně sanovat další škody způsobené povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích v rámci lesních pozemků.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Operace 8.5.1, ze které bude financována 50% úhrada nákladů na mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin, tzv. oplocenky, zajistí zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Jedná se zpravidla o listnaté dřeviny a jedli, které mají pozitivní vliv na půdu, vodu a stabilitu porostů. Žadatelem nemohou být u této operace státní podniky.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Prostřednictvím operace 8.5.2 dojde mimo posílení rekreačního potenciálu lesa pro širokou veřejnost a ochrany navštěvovaných porostů i k částečné podpoře pracovních míst na venkově a k tvorbě dalších příjmů. Způsobilými výdaji pro všechny typy subjektů budou např. výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků a informačních tabulí.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Dlouhodobým a extrémním imisním zatížením došlo v exponovaných územích k poškození a následnému rozpadu původních lesních porostů na ploše více než 40 tis. ha. Důsledkem pozměněné druhové skladby a též částečným použitím nevhodné provenience dochází v současnosti ke zhoršování zdravotního stavu, rozpadu a ztrátě funkčnosti těchto porostů. Tuto situaci pomůže řešit operace 8.5.3, pomocí které bude všem typům subjektů umožněno financování odstranění náhradního nevhodného porostu za účelem obnovy, přípravy ploch před zalesněním a umělé obnovy sadbou přirozenými druhy dřevin.

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku a dále obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí. Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a dále na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů. Míra podpory činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

V rámci této operace budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji inovace prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt je zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské prvovýrobě, a minimálně jeden subjekt je výzkumnou institucí nebo zemědělský podnikatel či skupina zemědělců, kdy jsou zajištěny k vývoji inovace dostatečné zdroje. Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce a přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu. Míra podpory činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Rozvoj venkova