KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

C o přináší novela nařízení vlády pro přímé platby v roce 2016

18/03/16

Co přináší novela nařízení vlády pro přímé platby v roce 2016 11.3.2016 – Dne 1. března 2016 nabyla účinnosti novela č. 61/2016 Sb. týkající se vybraných ustanovení nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 307/2014 Sb. a č. 309/2014 Sb.. Dne 17. února 2016 byla schválena vládou a ve Sbírce zákonů […]

Co přináší novela nařízení vlády pro přímé platby v roce 2016

11.3.2016 – Dne 1. března 2016 nabyla účinnosti novela č. 61/2016 Sb. týkající se vybraných ustanovení nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 307/2014 Sb. a č. 309/2014 Sb.. Dne 17. února 2016 byla schválena vládou a ve Sbírce zákonů vyšla 25. února 2016. Úpravy dotačních podmínek vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu žádostí, podnětů zemědělské veřejnosti a prováděných kontrol. Novelizací nařízení vlády chce Ministerstvo zemědělství přispět k vyjasnění podmínek, některé změny pak směřují k účelnějšímu nastavení dotačních pravidel.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci – VCS

Ovocné druhy velmi vysokou a vysokou pracností

S ohledem na to, že jsou pro podporu VCS zohledňovány data dvou registrů, je nutné, aby byl součet výměr všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu dle Registru sadů shodný s výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v LPIS. Podle našeho předběžného zjištění však řada pěstitelů ovoce má výměry v obou registrech rozdílné, a mohli by tak mít problém při podávání žádosti. Proto bychom chtěli na tuto podmínku včas upozornit a vyzvat pěstitele ještě v předstihu před podáváním žádosti, aby tuto skutečnost zkontrolovali a případně včas provedli nápravu prostřednictvím Regionálních odborů SZIF – oddělení příjmu žádostí a LPIS
a ÚKZÚZ – oddělení trvalých kultur.

Registrace v evidenci ovocných sadů čili v „Registru sadů“, který je veden ÚKZÚZ, je nutná od podání žádosti minimálně do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

V předtisku jednotné žádosti je nově stanovena možnost volby dílčích pěstebních ploch dle skladby ovocného sadu z Registru sadů. Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy si žadatel nevybere všechny pěstební plochy, je nutné na dílčích pěstebních plochách viditelně v terénu označit způsobilé jedince nebo skupiny jedinců od nezpůsobilých.

Upozorňujeme, že minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar se počítá ze součtu dílčích pěstebních ploch, na které žadatel žádá o platbu této podpory.

Vzhledem k problematické deklaraci např. u jahodníků různého stáří na jednom dílu půdního bloku (DPB) byla zrušena administrativní podmínka pro stáří porostu jahodníku.

Zeleninové druhy velmi vysokou a vysokou pracností

Z rodu tykev byly explicitně vyloučeny z možností podpor tykev fíkolistá, tykev olejná a tykev pomíchaná, které nejsou řazeny do tržních konzumních zelenin.

Bylo doplněno, že lze pro prokázání osiva předkládat i daňové doklady, obdobně, jako je stanoveno u ovocných druhů.

Dále byly upraveny přílohy č. 7 a č. 8 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. – Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s vysokou pracností.

V neposlední řadě bylo upřesněno, že nelze poskytnout podporu na stejnou plochu konzumních brambor, pokud na tuto plochu žadatel žádá již na zeleninové druhy a naopak.

Brambory určené pro výrobu škrobu a konzumní brambory

Žadatel o podporu na brambory určené k výrobě škrobu nebo na konzumní brambory musí doložit účetní doklady za dodanou sadbu, které byly vystaveny v kalendářním roce podání žádosti nebo v roce předcházejícím.

V případě, že žadatel o tyto platby použije sadbu, pocházející z některého členského státu EU, může být uznávací list nahrazen úřední návěskou.

Poskytnutí platby na produkci brambor určených pro výrobu škrobu je podmíněno tím, že na stejnou plochu DPB nebyla požadována podpora na produkci konzumních brambor.

Poskytnutí platby na konzumní brambory je podmíněno tím, že na stejnou plochu DPB nebyly požadovány platby na brambory určené pro výrobu škrobu, zeleninové druhy s velmi vysokou a vysokou pracností.

Cukrová řepa

Obdobně jako u brambor, musí žadatel o podporu na cukrovou řepu doložit účetní doklady za osivo vystavené v kalendářním roce podání žádosti nebo v roce předcházejícím.

Platba pro mladé zemědělce

Zřízením zemědělského podniku se pro fyzické osoby a obchodní korporace považuje zápis těchto osob do Evidence zemědělského podnikatele.

Za zřízení zemědělského podniku se v případě obchodní korporace rovněž považuje převzetí většinovým společníkem nebo více fyzickými osobami, které drží většinový podíl na základním kapitálu obchodní korporace.

Fyzická osoba v rámci obchodní korporace musí být rovněž zapsána do Evidence zemědělského podnikatele.

Fyzická osoba vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu ode dne podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce do konce příslušného kalendářního roku.

Příklady zemědělského obhospodařování na orné půdě

V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním rozumí provádění obvyklých agrotechnických operací zajištujících pěstování plodin, jako je např. hnojení, orba, příprava půdy k setí, setí, aplikace pesticidů, sklizeň a jiné.

Podmínka seče a pastvy na travních porostech a trvalých travních porostech

Nově se pro poskytování SAPS na travních porostech a trvalých travních porostech zavádí povinnost provádět seč s odklizením biomasy z pozemku či zajistit pastvu včetně likvidace nedopasků, s termínem do 31. července. To znamená, že mulčování bude pouze doplňkovou operací a samo o sobě nebude pro získání platby SAPS dostačující.

Jsou zde ovšem stanoveny i výjimky, například pokud se jedná o plnění povinností agroenvironmentálně-klimatického opatření nebo ekologického zemědělství v rámci PRV, dále jsou z povinnosti pro likvidaci nedopasků vyjmuty plochy převyšující sklonitost 10°.

Greening

Legislativní ukotvení termínů pro plnění podmínek EFA

Dochází k legislativnímu ukotvení termínů evidence jednotlivých ploch EFA na žadatele. Povinnosti, které se váží ke konkrétním EFA (např. založení ozimé plodiny po úhoru), nelze v případě prodeje/pronájmu DPB převést na jiného žadatele.

Úhor v ekologickém zájmu

Od roku 2016 bude možné pro EFA vyčlenit zelený úhor, na kterém je založen souvislý porost plodin nejpozději do 1. června v roce podání žádosti, a tento porost je ponechán na pozemku minimálně do 15. července posledního roku úhoru.

Od roku 2017 lze založit EFA úhor pouze se souvislým porostem povolených plodin (čičorka, hořčice, hrách, a to včetně pelušky, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, pohanka, proso, ředkev, svatojánské žito, svazenka, štírovník, tolice, a to včetně vojtěšky, úročník, vičenec, vikev, kmín, kopr, koriandr, len, mrkev, pastinák, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše uvedených plodin), a to na DPB s kulturou úhor nebo jedné jeho části, o maximální výměře 5 ha. V případě založení úhoru na části DPB musí žadatel tuto skutečnost zakreslit do žádosti a také viditelně označit v terénu. Souvislý porost je hodnocen jako soubor rostlin, v němž se nadzemní části rostlin vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají.

Souvratě

Od roku 2016 lze deklarovat pouze souvrať založenou minimálně od doby založení hlavní plodiny a od roku 2017 pouze se souvislým porostem povolených plodin (hořčice, hrách, a to včetně pelušky, jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice, včetně vojtěšky, vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše uvedených plodin).

Plocha s meziplodinami

Rozšiřuje se seznam meziplodin o nové druhy (čirok súdánský, hořčice hnědá, jetel alexandrijský, jetel perský, lupina bílá, lupina úzkolistá, vičenec ligrus, vikev huňatá a vikev setá).

Dochází k úpravě jednotné žádosti, kdy není nutné deklarovat plodiny a trávy do podsevu.

Plochy s plodinami, které vážou dusík

Rozšiřuje se seznam o nové plodiny rodu: čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha a tolice (včetně druhu tolice vojtěška).

Dochází k úpravě jednotné žádosti, kdy není nutné deklarovat, zda je plodina, případně směs, využita jako jednoletá nebo víceletá.

Zalesněná plocha

Od letošního roku dochází k úpravě financování zalesněné plochy v rámci EFA a PRV. Bude-li zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako EFA, neposkytne se na tento pozemek náhrada za ukončení zemědělské výroby podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb.

Krajinné prvky – nový prvek mokřad

KP mokřad bude způsobilý pro SAPS a EFA v případě, že bude 100 % obklopený plochou půdního bloku (vnitřní), nesmí se dotýkat jeho hranice. Lze ho využíti i pro plnění podmínek standardu Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 7).

Mokřad přilehlý (vnější – dotýká se hranice půdního bloku (PB) minimálně jedním bodem) není považován za součást PB zemědělsky obhospodařovaná půda, ale PB typu ekologicky významný prvek. Vnější mokřad bude využitelný jako EFA (pokud přiléhá k orné půdě na kulturách R, U, G), ale nebude způsobilý pro SAPS.

Mokřady bude vymezovat orgán ochrany přírody a krajiny tj. Agentura ochrany přírody a krajiny, správa národních parků a správa vojenských újezdů. Podrobnější informace pro zákres mokřadů bude obsahovat samostatná metodika Ministerstva životního prostředí, která bude zveřejněna na stránkách eAGRI. Za zrušení či poškození krajinného prvku mokřad bude považována aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací, s výjimkou zásahů, provedených se souhlasem orgánu ochrany přírody.

DZES 6 – doplnění seznamu plodin vážících dusík

V definici standardu, jehož cílem je zachování a zlepšení organických složek půdy se doplňují plodiny rodu: čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha a tolice (včetně druhu tolice vojtěška).

Tyto plodiny lze využít při plnění podmínky standardu, pokud je využívána možnost pokrytí minimálně 20 % využívané výměry DPB s druhem zemědělské kultury orná půda porostem dusík vázajících plodin.

Výjimka uplatnění snížení dotace při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti

U porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví může být uplatněna výjimka pro snížení dotace.

V těchto případech, doloží-li kontrolovaný subjekt písemný doklad, že porušení souvisí s prováděným výzkumem a k nedodržení podmínek standardu došlo na vyhrazeném pozemku pro účely výzkumu. Za takovýto doklad se např. považuje smlouva o projektu.

Hodnocení požadavků evidence a označování ovcí a koz

U hodnocení požadavků evidence a označování ovcí a koz (PPH 8) bude Česká plemenářská inspekce vycházet ze společných údajů pro oba druhy uvedených hospodářských zvířat dohromady.

Včasnost hlášení u skotu, ovcí a koz

Upozorňujeme všechny žadatele, že s účinností od roku 2017 bude upraveno znění požadavku a systém posuzování včasnosti hlášení do ústřední evidence u skotu, ovcí a koz.

Chovatelem bude muset být hlášeno narození zvířat pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášen jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.

Související legislativa

Nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »