KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 22. 8. 2016

24/08/16
Kateřina Patočková

Aktuální stav sklizně obilovin a řepky ke dni 22. 8. 2016

Žňové zpravodajství ke dni 22. 8. 2016

23.8.2016 – Díky příznivému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 140,3 tis. ha obilovin z 1 263,6 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 90,3 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno necelých 94,1 % sklizňových ploch a sklizeň ozimé pšenice s 90,5 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 81 % a 80,3 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 43,9 % a 23,3 % ploch). Sklizeň se již tradičně opožďuje u triticale a ovsa, kde je z celkové plochy sklizeno76,5 % a 63,2 % výměry.

Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně klesl a je na výnosové hladině ve výši 6,36 t/ha. Oproti minulému roku 2015 tento výnos převyšuje loňský výnos o 0,29 t/ha, ale také výnos, který byl zjištěn v roce 2014 (6,18 t/ha)  o 0,18 t/ha. Morava má sklizeno 350,8 tis. ha = 98,1 % sklizňových ploch, Čechy mají posekáno 789,6 tis. ha = 87,1 % sklizňových ploch. Největší zpoždění má kraj Karlovarský, Liberecký a Plzeňský, kde je sklizeno 60,5 %, 69,1 % a 75,1 % ploch obilovin. Ostatní regiony Čech se blíží ke konci žní, tak jako na celé Moravě. Je zde sklizeno od 87,2 % (Jihočeský kraj) do 94,1 % (Kraj Vysočina) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, opět s výjimkou kraje Karlovarského a Libereckého, kde zbývá sklidit cca 1 300 ha (20,5 %) a 250 ha (4,2 %).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je ukončena. Celkem je sklizeno 635,2 tis. tun
a průměrný výnos činí 6,11 t/ha, což je vyšší o 0,58 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá se také blíží ke svému závěru, neboť je posekáno 90,5 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,75 t/ha, což je vyšší o 0,20 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 7 249,0 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2016 (vydaný dne 12. 8. 2016) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,71 t/ha a produkci 7 209,4 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 305,3 tis. tun s průměrným výnosem 3,32 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR.

Kvalita obilovin: k 22. 8. 2016 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 108 vzorků pšenice sklizně 2016 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 8. 7. – 8. 8. 2016. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (52) a Zlínského (43). Z analyzovaných 108 vzorků vyhovělo 105 vzorků (tj. 97 %) požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 163 s, max 420 s), 84 vzorků (tj. 78 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,2, max 82,4 kg/hl), 100 vzorků (tj. 93 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 19 ml, max 71 ml) a 96 vzorků (tj. 89 %) vyhovělo v parametru obsahu dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,2 %, max 17,9 %).

Stále tedy jde o charakteristiku kvality pšenice sklizené včas. Je reálný předpoklad, že kvalita pšenice sklizené později bude horší zejména s ohledem na číslo poklesu. Nižší objemovou hmotnost je možno očekávat i u pšenice sklizené před dešti, v závislosti na odrůdě a agrotechnice.

Byly analyzovány také vzorky (zatím 35) na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Dva vzorky nevyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1250 μg/kg. Obsahy DON v těchto vzorcích jsou 3590 μg/kg a 1276 μg/kg . Obsah DON se u ostatních vzorků pohyboval od LOQ (limit kvantifikace) po 1108 μg/kg. Je zřejmé, že ve sklizni pšenice 2016 je vyšší úroveň kontaminace DON ve srovnání minimálně s rokem 2015 (max hodnota obsahu DON 201 μg/kg) i 2014 (max hodnota obsahu DON 498 μg/kg).

 
zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

 

Žně k 22. 8. 2016 – Česká republika – kraje

Žně k 22. 8. 2016 – Jihomoravský kraj

Žně k 22. 8. 2016 – Česká republika

Žně k 22. 8. 2016 – Jihomoravský kraj – okresy