KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 29. 8. 2016

06/09/16
Kateřina Patočková

Aktuální stav sklizně obilovin a řepky ke dni 29. 8. 2016

Žňové zpravodajství ke dni 29. 8. 2016

30.8.2016 – Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí v 34. týdnu téměř ukončena. V současnosti je dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím SZIF k datu 29. 8. 2016 sklizeno v ČR téměř 100 % ploch základních obilovin – 98,7 % a sklizeň je těsně před svým závěrem. K uvedenému datu zbývá sklidit 17 058 ha (1,3 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a Liberecký kde je sklizeno 88,1 % (17,2 tis ha z 19,5 tis. ha) a 92 % (18,5 tis. ha z 20,1 tis. ha) ploch obilovin. U těchto krajů jsou některé plochy obilovin silně podmáčené a sklizňová technika nemůže na plochy určené ke sklizni vjet (problémy mají i kombajny s pásovým pojezdem). Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, s výjimkou kraje Libereckého, kde zbývá sklidit pouhých 83 ha (1,4 %). Ke dni 29. 8. 2016 je sklizeno 7 861,7 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,31 t/ha a 1 402,2 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,57 t/ha).

Ke dni 29. 8. 2016 je sklizeno 104 007 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 635 tis. tun a průměrným výnosem 6,11 t/ha, což je o 0,58 t/ha vyšší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 98,8 %, je posekáno 799 tis. ha a produkcí 5 368,4 tis. t a  průměrným výnosem 6,72 t/ha, což je o 0,17 t/ha více než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 20,4 tis. ha (97,2 %) s produkcí 114,7 tis. t a s průměrným výnosem 5,63 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 219,2 tis. ha (98,9 %) s produkcí 1 232,4 tis. t a průměrným výnosem 5,62 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 29,8 tis. ha (97,5 % ploch) s produkcí 159,4 tis. t a s průměrným výnosem 5,34 t/ha, triticale nebo-li žitovce je sklizeno 38,8 tis. ha (97,9 %) s produkcí 206,6 tis. t a průměrným výnosem 5,33 t/ha. Ovsa je sklizeno 35,3 tis. ha (93,9 % sklízené plochy) s produkcí 145 tis. t a s průměrným výnosem 4,11 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 861,7 tis. tun a produkce řepky 1 402,2 tis. tun.

V roce 2015 bylo ke dni 31. 8. 2015 sklizeno v ČR celkem 1 302,9 tis. ha obilovin (99,99 %) s produkcí 7 904,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,07 t/ha a 366,2 tis. ha řepky (100 %) s produkcí 1 293,2 tis. t a průměrným výnosem 3,53 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla u svého konce.

Kvalita obilovin: k 29. 8. 2016 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 163 vzorků pšenice sklizně 2016 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 8. 7. – 16. 8. 2016. V uplynulém týdnu byly hodnoceny vzorky především z krajů mimo jižní a východní Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký, Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Jihočeský). Z analyzovaných 163 vzorků vyhovělo 155 vzorků (tj. 95 %) požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 163 s, max 420 s), 123 vzorků (tj. 75 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,2, max 82,8 kg/hl), 151 vzorků (tj. 93 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 19 ml, max 71 ml) a 142 vzorků (tj. 87 %) vyhovělo v parametru obsahu dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,0 %, max 17,9 %).  Obecně jsou ve srovnání s loňským rokem nižší hodnoty objemové hmotnosti. U vzorků sklizených v srpnu jsou zjišťována nižší čísla poklesu.

Dosud bylo na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA) analyzováno 55 vzorků pšenice. Tři vzorky nevyhověly limitu pro obsah DON v potravinářské pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1250 μg/kg. Obsahy DON v těchto vzorcích jsou 3590 μg/kg, 1357 μg/kg a 1276 μg/kg. U 2 ze 3 těchto vzorků je uvedena předplodina kukuřice, u třetího není předplodina uvedena. Nejvyšší obsah ZEA (90 μg/kg) byl zjištěn u vzorku s nejvyšším obsahem DON. Limit pro obsah ZEA, který činí 100 μg/kg, tedy zatím překročen nebyl u žádného vzorku.

Je zřejmé, že ve sklizni pšenice 2016 je vyšší úroveň kontaminace fuzáriovými mykotoxiny ve srovnání jak s rokem 2015, kdy byla zjištěna maximální hodnota obsahu DON 201 μg/kg, tak i s rokem 2014 (max hodnota obsahu DON 498 μg/kg).

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2016 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K datu 29. 8. 2016 bylo kompletně analyzováno 62 vzorků ječmene. Nejvíce byly zastoupeny vzorky z kraje Jihomoravského (21), Olomouckého (10), a Středočeského (10). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 8. 7. do 14. 8. 2016. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků je 13 % (normě nevyhovělo 9,7 % vzorků). Hodnota přepadu na sítě 2,5 mm 91,5 %. Požadavkům na hodnoty přepadu (min 85 %) nevyhovělo 14,5 %. Z analyzovaných vzorků nevyhovělo požadavku normy ČSN 461100-5 u parametrů ZPSN 3,2 % vzorků (norma max. 3 %: min. 0 %, max. 4,2 %) a 24,2 % vzorků u parametrů ZPSCV (norma max. 6 %: min. 0,9, max. 15,8 %). Celkem 46,8 % vzorků nevyhovělo požadavku normy na obsah dusíkatých látek (norma 10-12 %: min. 9,9 %, max. 14,5 %). U 1 vzorku byl obsah dusíkatých látek pod hranicí 10 %, u 61 vzorků nad 12 %. Požadavkům na klíčivost nevyhověl 4,84 % vzorků (norma min. 96 %, min. 92 %, max. 100 %).

Na základě dosud získaných výsledků, je nutné očekávat zhoršenou kvalitu sladovnického ječmene (vyšší obsah dusíkatých látek, vyšší výskyt zahnědlých špiček, zrn s osinou, zrn se změnou barvy). Vlivem srážek v průběhu žní je také vysoká pravděpodobnost výskytu fyziologicky poškozených zrn, tzn. zrn porostlých (ať už zjevně nebo skrytě) a s tím související pokles klíčivosti v průběhu skladování.

 
zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Žně k 29. 8. 2016 – Česká republika – kraje

Žně k 22. 8. 2016 – Jihomoravský kraj

Žně k 29. 8. 2016 – Česká republika

Žně k 22. 8. 2016 – Jihomoravský kraj – okresy