KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Sklizeň obilovin a řepky v  ČR  v roce 2016

26/09/16

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 5. 9. 2016 – konečný 6.9.2016 – Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí téměř zcela ukončena již minulý týden (k 29. 8. 2016 bylo sklizeno 98,7 % ploch). V posledním týdnu žňových prací se sklízely zejména zbývající plochy obilovin v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém […]

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 5. 9. 2016 – konečný

6.9.2016 – Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí téměř zcela ukončena již minulý týden (k 29. 8. 2016 bylo sklizeno 98,7 % ploch). V posledním týdnu žňových prací se sklízely zejména zbývající plochy obilovin v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. V současné době zbývá sklidit především pšenice, a to 181 ha v Libereckém kraji, 185 ha ovsa v Karlovarském kraji a 104 ha ovsa v Ústeckém kraji. V ostatních krajích již byla sklizeň obilovin a řepky skončena. K aktuálnímu datu je tedy prakticky sklizeno, posekáno je 1 263 060 ha (99,96 %) z 1 263 549 ha obilovin určených ke sklizni. Řepka byla již praktiky sklizena ve všech krajích ČR minulý týden. Sklizeno je jí celkem 392 990 ha (100 %) s průměrným výnosem 3,57 t/ha.

Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nevýznamně změnil a je na úrovni 6,30 t/h. Oproti minulému roku 2015 tento výnos převyšuje výnos o 0,23 t/ha, ale také převyšuje výnosy, které byly zjištěny v ročnících 2014 a 2013 (6,17 t/ha a 5,45 t/ha) o 0,13 t/ha a 0,85 t/ha.

Ke dni 5. 9. 2016 je sklizeno 104 007 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 635 tis. tun a průměrným výnosem 6,11 t/ha, což je o 0,58 t/ha vyšší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 99,9 %, je posekáno 808,9 tis. ha a produkcí 5 426,0 tis. t a průměrným výnosem 6,71 t/ha, což je o 0,16 t/ha více než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 21 tis. ha (100 %) s produkcí 117,8 tis. t a s průměrným výnosem 5,62 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 221,7 tis. ha (100 %) s produkcí 1 245,5 tis. t a průměrným výnosem 5,62 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 30,6 tis. ha (99,9 % ploch) s produkcí 163,7 tis. t a s průměrným výnosem 5,35 t/ha, triticale je sklizeno 39,6 tis. ha (100 %) s produkcí 211,2 tis. t a průměrným výnosem 5,33 t/ha. Ovsa je sklizeno 37,3 tis. ha (99,2 % sklízené plochy) s produkcí 152,4 tis. t a s průměrným výnosem 4,09 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 951,5 tis. tun a produkce řepky 1 402,5 tis. tun.

V roce 2015 bylo ke dni 31. 8. 2015 sklizeno v ČR celkem 1 302,9 tis. ha obilovin (99,99 %) s produkcí 7 904,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,07 t/ha a 366,2 tis. ha řepky (100 %) s produkcí 1 293,2 tis. t a průměrným výnosem 3,53 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla u svého konce.

Kvalita obilovin: k 2. 9. 2016 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 213 vzorků pšenice sklizně 2016 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 8. 7. – 18. 8. 2016. V uplynulém týdnu byly hodnoceny vzorky především z krajů mimo jižní a východní Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký, Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Jihočeský). Z analyzovaných 213 vzorků vyhovělo 203 vzorků (tj. 95 %) požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 156 s, max 420 s), 159 vzorků (tj. 75 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,2, max 83,2 kg/hl), 199 vzorků (tj. 93 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 19 ml, max 71 ml) a 186 vzorků (tj. 87 %) vyhovělo v parametru obsahu dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 8,9 %, max 17,9 %). V uplynulém týdnu bylo hodnoceno 50 vzorků. Objemová hmotnost byla u těchto vzorků přibližně srovnatelná (průměr 77,1 kg/hl) se vzorky analyzovanými dříve, stejně tak i Zelenyho test (44 ml) a číslo poklesu (319 s). O něco nižší je obsah N-látek (průměr 12,8 %). Číslo poklesu nevyhovělo u 2 z těchto 50 vzorků.

Obecně jsou ve srovnání s loňským rokem nižší hodnoty objemové hmotnosti. Ve vzorcích se nacházejí poměrně často fuzariózní zrna. U vzorků sklizených v srpnu jsou zjišťována nižší čísla poklesu.

Dosud bylo na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA) analyzováno 62 vzorků pšenice. Tři vzorky nevyhověly limitu pro obsah DON v potravinářské pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1250 μg/kg. Obsahy DON v těchto vzorcích jsou 3590 μg/kg, 1357 μg/kg a 1276 μg/kg. U 2 ze 3 těchto vzorků je uvedena předplodina kukuřice, u třetího není předplodina uvedena. Nejvyšší obsah ZEA (90 μg/kg) byl zjištěn u vzorku s nejvyšším obsahem DON. Limit pro obsah ZEA, který činí 100 μg/kg, tedy zatím překročen nebyl u žádného vzorku.

Je zřejmé, že ve sklizni pšenice 2016 je vyšší úroveň kontaminace fuzáriovými mykotoxiny ve srovnání jak s rokem 2015, kdy byla zjištěna maximální hodnota obsahu DON 201 μg/kg, tak i s rokem 2014 (max hodnota obsahu DON 498 μg/kg).

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2016 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K datu 5. 9. 2016 bylo kompletně analyzováno 95 vzorků ječmene. Nejvíce byly zastoupeny vzorky z kraje Jihomoravského (27), Olomouckého (27), Středočeského (10) a Moravskoslezského (10). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 8. 7. do 16. 8. 2016. Hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 92 %. Požadavkům na hodnoty přepadu (min 85 %) nevyhovělo 12,6 %. Z analyzovaných vzorků nevyhovělo požadavku normy ČSN 461100-5 u parametrů ZPSN 3,2 % vzorků (norma max. 3 %: min. 0 %, max. 4,6 %) a 23,2 % vzorků u parametrů ZPSCV (norma max. 6 %: min. 0,9, max. 19,4 %). Celkem 42,8 % vzorků nevyhovělo požadavku normy na obsah dusíkatých látek (norma 10-12 %: min. 9,5 %, max. 14,5 %). U 3 vzorků byl obsah dusíkatých látek pod hranicí 10 %, u 37 vzorků nad 12 %. Požadavkům na klíčivost nevyhověl 5,26 % vzorků (norma min. 96 %, min. 91 %, max. 100 %).

V porovnání s předchozím hodnocením došlo ke snížení průměrného obsahu dusíkatých látek na 11,8 % a zároveň se také snížil podíl nevyhovujících vzorků ze 46,7 % na 42,1 %. Zlepšil se také parametr přepad na sítě 2,5 mm, kdy se zvýšila průměrná hodnota z 91,5 % na 92 %. Podíl nevyhovujících vzorků se snížil z 14,5 % na 12,6 %. Ke zhoršení došlo u klíčivosti ječmene, kde se zvýšil podíl nevyhovujících vzorků ze 4,8 % na 5,2 %.

Přílohy

postup sklizně (DOC, 59 KB)
postup sklizně dle krajů (XLS)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství, Žně 2016