KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Usnesení XXV. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 16. března 2017 v Olomouci

17/03/17
Kateřina Patočková

Usnesení z XXV. sněmu AK ČR konaného 16. 03. 2017 v Olomouci

Usnesení XXV. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 16. března 2017 v Olomouci

V Olomouci dne 16. března 2017

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů zemědělské půdy.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2 761, zemědělských organizací je 2 367. Z toho je 1 211 soukromě hospodařících rolníků.

V počtu členů se neuvádí členstvo třiceti dva členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.

Sněmu se zúčastnilo 124 (ze 130) delegátů všeobecné sněmovny, to je 95,4 % a 64 (ze 67) delegátů sněmovny společenstev, to je 95,5 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 113 hostů.

XXV. sněm Agrární komory České republiky:

1. konstatuje, že v uplynulém volebním období

se podařilo prosadit zejména:

 • zařazení postupného dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti ČR v základních komoditách, které lze u nás produkovat a zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství do vládní strategie udržitelného rozvoje Česká republika 2030,
 • rozšíření vratky spotřební daně z nafty na živočišnou výrobu, lesní výrobu a rybářství
 • nastavení minimálních činností pro TTP i ornou půdu k eliminaci spekulativní držby půdy,
 • novelizaci zákona o významné tržní síle,
 • zpracování Generelu vodního hospodářství a práce na opatřeních k přizpůsobení se klimatickým změnám,
 • otevření přístupu zahraničních sezonních pracovníků na tuzemský pracovní trh

přetrvávaly negativní vlivy, které oslabují konkurenceschopnost českého zemědělství:

 • nevyvážená hospodářská soustava zemědělství i přes všechna přijatá opatření, stále podněcuje spíše jednoduchou rostlinnou výrobu s minimální zaměstnaností,
 • opatření k řešení krize v živočišné výrobě jsou realizována s velkým zpožděním a jsou nedostatečná,
 • obchodní řetězce dál zvyšují dovozy a neseriózní způsoby jednání s tuzemskými dodavateli trvají,
 • rychle rostou environmentální a spekulativní tlaky na zemědělské hospodaření, včetně spekulativních nákupů zemědělské půdy,
 • byrokracie dopadající na zemědělce se stává neúnosnou,
 • v provozu nadále trvá nedostatek odborných pracovníků.

2. žádá:

2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby dokončily schválení novel veterinárního zákona a zákona o rostlinolékařské péči a přijmuly zákon  o prodeji zemědělské půdy do konce tohoto volebního období.

2.2. Vládu České republiky, aby se zabývala konkurenceschopností českého zemědělství i potravinářství:

 • snížila daně z přidané hodnoty u potravin na úroveň Rakouska nebo Německa, to je 5 nebo 10 procent, a zlepšila se tak konkurenceschopnost českých potravin
 • umožnila daňové úlevy pro živočišnou výrobu a speciální rostlinné komodity.

2.3. ministra zemědělství České republiky, aby podpořil realizaci priorit Agrární komory České republiky:

 

I. Priority na evropské úrovni
– Prosazovat národní zájmy České republiky v rámci vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020.

 

II. Priority na národní úrovni

1. Zvýšit kofinancování investičních programů PRV z národních zdrojů, a to až na 50 %.
2. Prosadit schválení zákona o prodeji zemědělské půdy k omezení spekulativních nákupů.
3. Důsledně kontrolovat dodržování zákona o významné tržní síle. Zvýšit podíl českých potravin v tuzemském maloobchodu na minimálně 75 %.
4. Ustavit tzv. Marketingový fond na propagaci tuzemské zemědělské a potravinářské produkce.
5. Podpořit vznik Fondu těžkopojistitelných rizik za rovných podmínek pro zúčastněné subjekty.
6. Rozšířit na zemědělských odborných školách výuku odborných předmětů a posílit rozsah praxe.
7. Navýšit finanční alokaci pro PGRLF na nejméně 2 miliardy ročně.

2.4. ministra životního prostředí České republiky, aby dořešil kompenzace újmy systému hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod.

                                                                    

x x x

 

AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem životního prostředí České republiky a dalšími orgány při zajištění těchto požadavků.

3. schvaluje:
3.1. Výroční zprávu za uplynulé volební období 2014–2016, včetně přehledu o plnění usnesení XXIV. Sněmu Agrární komory České republiky
3.2. účetní závěrku za rok 2016 a plán příjmů a výdajů na rok 2017
3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2016
3.4. výsledky voleb do orgánů komory – viz příloha
3.5. zvýšení členských příspěvků pro AK ČR od 1. 1. 2018

4. ukládá:

4.1. představenstvu Agrární komory České republiky

 • řídit činnost komory v souladu s usnesením XXV. sněmu
 • usilovat o zavedení povinného členství v Agrární komoře České republiky
 • upravit volební řád AK ČR

4.2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

 • rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období a usnesení XXV. sněmu do vlastních podmínek,
 • napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,
 • jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR,
 • organizovat seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice EU a v národních předpisech,
 • rozvinout poradenství s pomocí pracovníků komor vyškolených v podpůrných programech Státního zemědělského intervenčního fondu,
 • zvýšit zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat v zemědělství FADN s cílem získání reprezentativních údajů pro obhajování zájmů členstva na národní úrovni i v EU,
 • plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR,
 • zvýšit zapojení členů do sítě pro sledování klimatických změn, alespoň 5 osob na 1 okres.

4.3. členské základně:

 • uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s platným příspěvkovým řádem.

4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěvkového řádu rozpracovat členské příspěvky na jednotlivé sněmovny a jednotlivé členské organizace.

 

Příloha – výsledky voleb

 byli zvoleni:
 prezident – Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
 viceprezident a předseda sněmovny všeobecné, Ing. Josef Kubiš
 viceprezident a předseda sněmovny společenstev, Ing. Bohumil Belada
 viceprezident za sněmovnu všeobecnou Ing. Václav Hlaváček, CSc.
 viceprezident za sněmovnu všeobecnou Ing. Leoš Říha
 viceprezident za sněmovnu společenstev RNDr. Vladimír Veselý
 viceprezident za sněmovnu společenstev Ing. Martin Pýcha
 členové představenstva

za sněmovnu všeobecnou
 Blažek Josef, ing. 
 Brandl Pavel, ing. 
 Dosoudil Vladimír, ing. 
 Erlebach Robert, ing. 
 Hlaváček Václav, ing. CSc. 
 Juroš Lumír, ing. 
 Kaněra Václav, ing. 
 Kubiš Josef, ing. 
 Neudörfl Jiří, ing. 
 Novák Miroslav 
 Říha Leoš, ing. 
 Šíma Jaroslav, ing. 
 Šnejdrla Jindřich, ing. 
 Vojtěch Jaroslav, ing. 
za sněmovnu společenstev
 Belada Bohumil, ing. 
 Drs Miroslav 
 Horák Karel, ing. 
 Ludvík Martin, ing. 
 Luka Josef, ing. 
 Mikoláš Jaroslav, ing. 
 Milek Jiří, ing. 
 Pýcha Martin, ing. 
 Studený Stanislav, ing. 
 Šašek Otakar, ing. 
 Toman Miroslav, ing. 
 Veselý Vladimír, RNDr. 
 Volf Martin, ing. 
 Zelenka Jiří, ing. 

 

 členové dozorčí rady

Veselý Pavel, ing.
Kubiska Zdeněk, ing.
Severin Božik
Hájíček Vladislav, ing.
Měsícová Milada, ing.
Mlateček Josef, ing.
Horák Jiří, ing.
Částka Zdeněk, ing.
Chalupný Karel, ing.
Buňka Miloš, ing.
Musil Zdeněk, ing.

Dozorčí rada na 1. schůzi zvolila svého předsedu  – Veselý Pavel, ing.

zdroj: Agrární komora České republiky »