KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program rozvojové spolupráce pro soukromý sektor – Program B2B ČRA

19/05/17
Kateřina Patočková

Program rozvojové spolupráce pro soukromý sektor – Program B2B ČRA 2.6.2017 – Ministerstvo zemědělství stejně jako Ministerstvo zahraničních věci a Česká rozvojová agentura (ČRA) dlouhodobě podporují aktivity soukromého sektoru v rámci české rozvojové spolupráce. Vhodným nástrojem pro rozvojovou spolupráci soukromého sektoru je vedle realizace rozvojových projektů na základě výběrového řízení také program B2B České rozvojové […]

Program rozvojové spolupráce pro soukromý sektor – Program B2B ČRA

2.6.2017 – Ministerstvo zemědělství stejně jako Ministerstvo zahraničních věci a Česká rozvojová agentura (ČRA) dlouhodobě podporují aktivity soukromého sektoru v rámci české rozvojové spolupráce. Vhodným nástrojem pro rozvojovou spolupráci soukromého sektoru je vedle realizace rozvojových projektů na základě výběrového řízení také program B2B České rozvojové agentury.

Cílem programu je širší zapojení českých podnikatelů do rozvojové spolupráce, podpora rozvoje soukromého sektoru ve třetích zemích a mobilizace soukromých zdrojů pro naplnění Cílů udržitelného rozvoje jako je odstranění hladu a chudoby.

Program není sektorově vymezen a využít jej tedy mohou firmy širokého spektra činnosti včetně zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a příbuzných oborů. Je zaměřen na malé a střední podnikatele se zájmem o nastartování spolupráce s partnery z rozvojových zemí, která přispěje k řešení rozvojových problémů například tvorbou nových pracovních míst, zapojením místních producentů do hodnotových řetězců a přenosem know-how a technologií. Poskytnutým spolufinancováním program snižuje riziko podnikatelského subjektu při vstupu na nový rozvojový trh.

Program, který je již ČRA realizován třetím rokem, je rozdělen na dvě fáze. Ve fázi přípravy lze čerpat podporu pro aktivity ve všech rozvojových zemích. Tato fáze zahrnuje

realizaci studií proveditelnosti (sběr a analýza dat, schůzky, studijní cesty)

a sestavování podnikatelských plánů (mapování příležitostí, cesty za potenciálními partnery, semináře).

Druhá fáze – realizace – může být podpořena pouze v partnerských zemích české rozvojové spolupráce (aktuálně Afghánistán, Angola, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestina, Srbsko, Ukrajina, Vietnam a Zambie) a spočívá v

podpoře vytváření podnikatelských partnerství (projekty sloužící k rozvoji kontaktů s partnerem z rozvojové země, přenos zkušeností, společné podniky, demonstrační export).

Financování lze využít například pro úhradu:

  • cestovních nákladů,
  • právních, tlumočnických a expertních služeb i
  • vzorového exportu zboží pro demonstrační účely.

V roce 2017 je na program v rozpočtu České rozvojové agentury vyčleněna částka 20 mil. Kč, která bude soukromému sektoru přidělována v souladu s evropskou legislativou de minimis (podpora malého rozsahu). Dotace se pohybuje v rozmezí 500 tisíc (studie proveditelnosti, podnikatelský plán – 90 % nákladů) až 5 milionů korun (podnikatelské partnerství – 50 % nákladů, rozděleno do tří let).

Díky provedení studie proveditelnosti financované programem B2B se může firma následně ucházet o financování projektů ze zdrojů EU, agentur OSN a dalších mezinárodních organizací. Účastí v programu a rozvojem podnikatelských vztahů si firma rovněž může posílit reputaci na trhu a otevřít si cestu k novým zakázkám.

Konkrétní podmínky programu stanovuje metodika a text vyhlášení výběrového řízení pro příslušný rok. Program na daný rok je vyhlašován v listopadu roku předchozího s termínem pro podávání žádostí do ledna. Podmínky financování a další podrobnosti včetně formulářů naleznete na http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sektor/.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství