KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 4. 9. 2017

06/09/17
Kateřina Patočková

Postup sklizně a řepky ke 4. 9. 2017

Postup sklizně obilovin a řepky ke 4. 9. 2017

4.9.2017 – Sklizeň základních obilovin a řepky byla téměř zcela ukončena již minulý týden (k 28. 8. 2017 bylo sklizeno 98,9 % ploch). V 35. týdnu se sklízely zejména zbývající plochy obilovin v Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji. V současné době zbývá sklidit 4 798 ha obilovin – tj. 0,4 % (z toho nejvíce pšenic – 3 927 ha) v Plzeňském a Zlínském kraji (3 854 ha a 73 ha), 520 ha ovsa v krajích Karlovarském, Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském, 280 ha jarního ječmene v Plzeňském kraji a 71 ha triticale v kraji Libereckém a Zlínském. V ostatních krajích již sklizeň obilovin a řepky skončila. K aktuálnímu datu je tedy prakticky sklizeno, posekáno 1 257 517 ha (99,62 %) z 1 262 315 ha obilovin určených ke sklizni. Řepka byla již praktiky sklizena ve všech krajích ČR minulý týden. Sklizeno je jí celkem 394 049 ha (99,95 %) s průměrným výnosem 2,97 t/ha.

Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nevýznamně změnil a je na úrovni 5,54 t/h. Oproti minulému roku 2016 je tento výnos podstatně nižší o 0,77 t/ha, ale je také nižší než výnosy, které byly zjištěny v ročnících 2015 a 2014 (6,07 t/ha a 6,17 t/ha)  o 0,53 t/ha a 0,63 t/ha.

Ke dni 4. 9. 2017 je sklizeno 97 176 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 562,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,79 t/ha, což je o 0,32 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 99,5 %, je posekáno 781,6 tis. ha a produkcí 4 595,6 tis. t a  průměrným výnosem 5,88 t/ha, což je o 0,83 t/ha méně než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 22,2 tis. ha (100 %) s produkcí 117,4 tis. t a s průměrným výnosem 5,28 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 230,3 tis. ha (99,9 %) s produkcí 1 151,3 tis. t a průměrným výnosem 5,00 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 46,5 tis. ha (99,8 % ploch) s produkcí 210,2 tis. t a s průměrným výnosem 4,52 t/ha, triticale je sklizeno 36,2 tis. ha (99,8 %) s produkcí 181,2 tis. t a průměrným výnosem 5,01 t/ha. Ovsa je sklizeno 43,5 tis. ha (98,8 % sklízené plochy) s produkcí 147,5 tis. t a s průměrným výnosem 3,39 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 6 965,9 tis. tun a produkce řepky 1 169,4 tis. tun.

Ke dni 5. 9. 2016 bylo v ČR sklizeno celkem 1 263,1 tis. ha obilovin (99,9 %) s produkcí 7 951,5 tis. tun a průměrným výnosem 6,3 t/ha a 393 tis. ha řepky (100 %) s produkcí 1 402,5 tis. t a průměrným výnosem 3,57 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla
u svého konce.

Kvalita obilovin: k 1. 9. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 327 vzorků pšenice sklizně 2017 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 16. 8. 2017. Z analyzovaných 327 vzorků vyhovělo 318 vzorků (tj. 97 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 136 s, max 420 s), 300 vzorků (tj. 92 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 20,4 %). Na sedimentační index (Zelenyho test, norma 30 ml: min 14 ml, max 74 ml) vyhovělo 296 vzorků (tj. 91 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,9, max 85,4 kg/hl) 259 vzorků (tj. 79 %). Počty dosud analyzovaných vzorků z jednotlivých krajů se liší, v závislosti na postupu sklizně v dané oblasti. Ukončeny jsou již analýzy vzorků pšenice z Jihomoravského kraje, k závěru se blíží také rozbory vzorků ze Zlínského kraje. Nejvíce vzorků přibylo v minulém týdnu z kraje Olomouckého (+11), Ústeckého (+10) a Jihočeského (+8). V Ústeckém kraji je největší slabinou objemová hmotnost, na kterou zde vyhovělo pouze 38 % vzorků (průměr 75,1 kg/hl). Na obsah bílkovin zde vyhovělo 88 % vzorků, jejich kvalita i číslo poklesu jsou zde vesměs vyhovující. Také v Olomouckém kraji je nejvíce problematickým parametrem objemová hmotnost, podíl vyhovujících vzorků je však v porovnání s Ústeckým krajem mnohem vyšší (74 % vzorků, průměr 78,6 kg/hl). Na kvalitu bílkovin zde vyhovělo 86 % vzorků (průměr 45 ml) a na obsah NL vyhovělo 94 % vzorků stejně jako na číslo poklesu. V Jihočeském kraji stejně jako v minulých letech nejmenší podíl vzorků vyhovuje na obsah bílkovin (59 %, průměr 12,2 %), na objemovou hmotnost vyhovuje 82 % vzorků, na kvalitu bílkovin 94 % a na číslo poklesu vyhověly všechny vzorky. Z těchto krajů však jsou ještě průběžně analyzovány další vzorky a hodnoty nejsou konečné.

Kvalitu pšenice v ČR je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou, zejména s ohledem na obsah bílkovin, jejich kvalitu i číslo poklesu. Objemová hmotnost se velmi liší v závislosti na původu pšenice. Vyskytují se jak vzorky s drobným, zaschlým zrnem, i vzorky s výbornou objemovou hmotností.

Ze 76 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 65 vzorků (86 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 74 vzorků (97%) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 2747 μg/kg, maximální obsah ZEA ve výši 7 μg/kg. Šlo o tentýž vzorek, tato pšenice byla pěstována ve Zlínském kraji a její předplodinou byla kukuřice.

Z dosud analyzovaných 76 vzorků celkem 3 vzorky nevyhověly limitu pro potravinářskou pšenici pro obsah DON, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1250 μg/kg. Stejně jako u výše uvedeného vzorku pšenice ze Zlínského kraje, také předplodinou dalších 2 nevyhovujících vzorků (Pardubický kraj – obsah DON 1307 μg/kg; Královéhradecký kraj – 1621 μg/kg) byla kukuřice. Limitu na obsah ZEA (100 μg/kg) vyhověly všechny dosud analyzované vzorky.

Obecně je možno úroveň kontaminace mykotoxiny u dosud analyzovaných vzorků hodnotit jako nízkou, ovšem vzorky s vyšším obsahem mykotoxinů, zejména deoxynivalenolu, se při souběhu rizikových faktorů (např. předplodina kukuřice, náchylná odrůda) vyskytují. Vyšší úroveň kontaminace zearalenonem není vzhledem k suchému počasí v průběhu dozrávání a sklizně pravděpodobná.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2017 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 28. 8. 2017 bylo kompletně analyzováno 117 vzorků ječmene. Nejvíce byly zastoupeny vzorky z kraje Jihomoravského (28), Olomouckého (21), Moravskoslezského (18) a Zlínského (15). Dále byly analyzovány vzorky z kraje Středočeského (8), Pardubického (9), Vysočina (8), Plzeňského (3), Ústeckého (5), Karlovarského (1) a Královéhradeckého (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 6. 7. do 9. 8. 2017. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,2 % (normě vyhověly všechny vzorky). Hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 86,4 %. Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 31 % vzorků (min. zjištěná hodnota 12,7 %, max. zjištěná hodnota 99,1 %). Příznivý je obsah příměsí. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,6 % (min. 0,0 %, max. 4,5 %) a požadavku normy nevyhověla 3 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,8 % (min. 0,3 %, max. 12,2 %) a požadavku normy nevyhovělo 13 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 12,0 % (min. 9,5 %, max. 15,3 %) a požadavku normy nevyhovělo 54 % vzorků. Požadavkům na klíčivost nevyhovělo 1 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,6 %.

Na základě dosud analyzovaných vzorků z letošní sklizně lze předpokládat vyšší obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a nízké hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Příznivé jsou hodnoty klíčivosti a minimální výskyt biologicky a fyziologicky poškozených zrn.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

 

Žně ke 4. 9. 2017 – Česká republika – kraje

Žně ke 4. 9. 2017 – Česká republika

Žně ke 4. 9. 2017 – Jihomoravský kraj

Žně ke 4. 9. 2017 – Jihomoravský kraj – okresy