KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhady sklizně – operativní zpráva

12/09/17
Kateřina Patočková

K 15. 8. 2017

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2017

KOMENTÁŘ

Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2017 odhady hektarových výnosů a sklizní brambor, cukrovky technické a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky a okurek nakladaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z vývoje počasí během sklizně.

Podle těchto zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 6 742 tis. tun při průměrném výnosu 5,34 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 32 tis. tun (o 0,5 %) a proti skutečnosti roku 2016 snížení o 988 tis. tun, tj. o 12,8 %.

Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň brambor ostatních, brambor sadbových a cukrovky technické. Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 26,33 t/ha (loni 29,88 t/ha) celkem 617 tis. tun, tj. proti skutečné sklizni v roce 2016 méně o 83 tis. tun (o 11,9 %). Produkce cukrovky technické se očekává ve výši 4 090 tis. tun, což je o 28 tis. tun (o 0,7 %) méně než v loňském roce. Očekávaný výnos 61,88 t/ha je proti loňskému roku nižší o 5,93 t/ha (o 8,7 %).

Produkce řepky při předpokládaném hektarovém výnosu 2,91 t/ha se očekává 1 149 tis. tun, tj. o 15,5 % méně než v loňském roce.


Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2017     
porovnání s výsledky v roce 2016     
celkem     

kraje
     
pšenice     
ječmen     
žito, oves, tritikale     
obiloviny, cukrovka technická, řepka     
brambory     
okurky nakladačky     
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností     

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů     

Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy     
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce     
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2017

 

Informace ze dne 11. 9. 2017 ke stažení

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »