KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele opatření – Restrukturalizace a přeměna vinic – ve vztahu k ne/realizaci opatření do 30.4.2018

14/02/18

Informace pro žadatele opatření – Restrukturalizace a přeměna vinic – ve vztahu k ne/realizaci opatření do 30.4.2018 V Praze dne 30. ledna 2018 Vážení žadatelé, níže uvedené informace jsou určeny těm z vás, kteří v rámci platnosti aktuálního plánu podpor (2014-2018) podali žádost o poskytnutí podpory na opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“, přičemž do současné […]

Informace pro žadatele opatření – Restrukturalizace a přeměna vinic –
ve vztahu k ne/realizaci opatření do 30.4.2018

V Praze dne 30. ledna 2018
Vážení žadatelé,
níže uvedené informace jsou určeny těm z vás, kteří v rámci platnosti aktuálního plánu podpor (2014-2018) podali žádost o poskytnutí podpory na opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“, přičemž do současné doby nebylo z vaší strany k dané žádosti podáno Oznámení orealizaci opatření.
Opatření má být realizováno a oznámení doručeno Fondu v souladu s § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním v roce, ve kterém byla žádost podána. Zároveň má být oznámení v souladu s § 2 odst. 12 téhož nařízení doručeno Fondu nejpozději do 30. 4. 2018.

Níže uvádíme situace (společně s následným postupem), které mohou ve vztahu k ne/realizaci opatření nastat.
1)Žadatel stihne vše (klučení i výsadbu) realizovat do 30. 4. 2018 → do 30. 4.2018 registrovat (v LPIS a Registru vinic) nově vysazené vinice a do 30. 4. 2018podat oznámení o realizaci opatření (standardní postup stejný jako dosud).

2)Žadatel nebude do 30. 4. 2018 realizovat výsadbu (ani jedné vinice) → nenínutné stahovat žádost, řízení o žádosti bude po 30. 4. 2018 zastaveno ze stranyFondu.

3)Žadatel nestihne do 30. 4. 2018 realizovat část žádosti, ale část ano:

a)Žadatel některou/některé z vinic do 30. 4. 2018 nevyklučí (a tudíž ani do30. 4. 2018 nestihne vysadit novou vinici/vinice o ploše odpovídajícíklučené vinici/vinicím) → u vinic, které klučeny nebudou (a žadatel zvažujejejich využití pro restrukturalizaci v budoucnu), neprovádět žádné úkony/operacespojené s klučením (aby mohla být vinice případně použita v rámci žádosti novéhoprogramového období s nárokem na zvýšenou sazbu kompenzující ztrátu příjmůza dobu, než začne plodit nová vinice); podat žádost o změnu žádosti a ponížitadekvátně (z pohledu výměr) nově vysazované vinice/DPB, jinak by se žadatelvystavil riziku udělení sankce za nerealizaci opatření dle čl. 54 odst. 4 nařízení č.2016/1149.

b)Žadatel do 30. 4. 2018 vyklučí a stihne u některých vinic/DPB vysadit(nebo již výsadbu provedl) a u zbývajících DPB výsadbu do 30. 4. 2018nestihne → ze stávající žádosti stáhnout ony DPB, na kterých výsadbu do30.4.2018 nerealizuje (a neuvede je tedy ani v oznámení o realizaci), jinak by sežadatel vystavil riziku udělení sankce za nerealizaci opatření dle čl. 54 odst. 4nařízení č. 2016/1149. POOV vzniklá z vyklučených vinic a nevyužitá v rámcistávající žádosti, bude možné využít v žádosti nového programového období, alebez nároku na zvýšenou sazbu kompenzující ztrátu příjmů.

Obecně platí, že pokud žadatel do 30. 4. 2018 neprovede klučení/výsadbu, nesmí /neměl by/ zahájit operace spojené s klučením nebo výsadbou nové vinice (včetně předvýsadbových opatření) před kontrolou realizovanou ze strany SZIFu v rámci nové žádosti podané v době platnosti Programu podpor 2019-2023.

Povolení pro opětovnou výsadbu, která vzniknou na základě klučení vinice (s realizovanou kontrolou před klučením ze strany Fondu) v rámci žádosti aktuálního Programu podpor (2014-2018) a která nebudou v rámci aktuálního Programu podpor využita, bude možné využít v rámci nového Programu podpor (2019-2023), nicméně obdobně jako dosud bez nároku na zvýšenou sazbu kompenzující ztrátu příjmů. Výjimkou je opatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“, kdy k případnému klučení musí dojít v rámci dané žádosti.

Výše uvedené je rovněž shrnuto v diagramu v příloze (viz odkaz níže), dle tohoto diagramu je taktéž možné se orientovat.
V případě dalších dotazů kontaktujte pracovníky RO SZIF Brno:
Ing. Pavla Gaszczyková, tel. č.: 703 197 214
Ing. Zdeněk Řezáč, tel. č.: 703 197 215

Příloha: Vývojový diagram – starý_nový program

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Legislativa, Zemědělství