KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 11. května v Brně

27/05/19

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 11. května 2019 v Brně 14. 05. 2019 Řádné jednání se konalo jako příprava XXVII. sněmu AK ČR a v úzké provázanosti na Národní výstavu hospodářských zvířat, Národní výstavu myslivosti a Mezinárodní veletrh Animal Tech, které se v areálu Veletrhů Brno uskutečnily ve […]

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 11. května 2019 v Brně

14. 05. 2019


Řádné jednání se konalo jako příprava XXVII. sněmu AK ČR a v úzké provázanosti na Národní výstavu hospodářských zvířat, Národní výstavu myslivosti a Mezinárodní veletrh Animal Tech, které se v areálu Veletrhů Brno uskutečnily ve dnech 12. – 15. května 2019.

Prezident Jandejsek úvodem seznámil přítomné s reorganizací úřadu AK ČR, vyplývající z ukončení činnosti kanceláře AK ČR v Olomouci a nezbytného přesunu agendy, vybavení a archivu do Prahy. Z důvodu administrace projektů uvažujeme i o budoucí změně sídla. Dále informoval přítomné o propagačních projektech se zaměřením na brambory, modrý mák, mléko, tvorbu televizního cyklu s pracovním názvem Zůstáváme v zemědělství a na zahájení tříletého evropského projektu Zrozeno v EU, k němuž bude 23. května tisková konference. Tyto aktivity, souběžně s mediální činností posilují komunikaci s veřejností, zaměřenou na vysvětlování práce zemědělců, výrobu potravin, péči o krajinu a přírodní zdroje i venkov jako celek. Z dalších aktuálních témat uvedl jednání k využívání kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě, novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, novelu zákona o zemědělství, řešení nekalých obchodních praktik, značení českých potravin, apod. Zdůraznil význam práce komory v oblasti zemědělského vzdělávání, školství, Národní soustavě kvalifikací i úvahách o dalším směrování zemědělského poradenství.

V rámci plnění usnesení předchozího sněmu představenstvo odsouhlasilo úpravy interních předpisů AK ČR, které směřují k vyjasnění některých méně jasných formulací systém nominace delegátů, počet viceprezidentů, apod.

Prezident Jandejsek zdůraznil význam voleb do Evropského parlamentu (24. – 25. května) a potřebu mít zastoupení českých europoslanců v zemědělském výboru, kde již deset nikdo není. Což se negativně ukazuje mimo jiné právě nyní, při vrcholících diskuzích o dalším rámci Společné zemědělské politiky. AK ČR proto podpořila kandidaturu zemědělského ekonoma Martina Hlaváčka, který má patnáctileté zkušenosti z různých pozic ve vazbě na sektor, včetně činnosti agrárního diplomata či náměstka ministra zemědělství. Martin Hlaváček ve svém vystoupení informoval o aktuálním vývoji diskuzí k SZP a k víceletému finančnímu rámci i vlastním cílům a práci v případě volebního úspěchu ve vazbě a ve prospěch českého zemědělství a venkova.

Jedním ze zásadních úkolů AK ČR na národní úrovni bude obhajoba rozpočtu kapitoly zemědělství na současné úrovni.

V rámci komoditní problematiky bylo konstatováno, že ceny obilovin a řepky jsou na trvale nízké hladině. Plocha řepky je nejnižší za posledních 14 let (383 tis. ha) a v Evropě se očekává pokles produkce z důvodu propadu ploch o 1 mil. hektarů. Plochy oseté cukrovkou meziročně poklesly po zhruba 10 % s tím, že loňskou úrodu také velmi výrazně ovlivnilo sucho. Ceny ovoce výrazně deformuje polská nadprodukce a přístup obchodních řetězců, na Radu ministrů proto směřuje žádost o mimořádnou podporu. Díky neúrodě už nejsou v prodeji české brambory a tak na trh míří dovozy z Nizozemí, Anglie a Irska. První tuzemské rané brambory se díky aktuálnímu poklesu teplot očekávají první týden v červnu. Letošní úroda všech plodin bude záviset na dalším vývoji počasí, objemu a rozložení srážek.

Cena mléka v meziročním srovnání mírně vzrostla a s úrovní přesahující 9 Kč/l nás řadí na desáté místo v EU. Stavy skotu však jsou oproti roku 1990 poloviční, přičemž například Německo stavy dokázalo udržet a ještě mírně navýšit. I proto se potýkáme s nedostatkem statkových hnojiv, což se odráží i v hospodaření s půdou. Cena vepřového masa po roce a půl propadů a stagnace konečně vzrostla, především díky stimulům evropského vývozu do Číny, která má problémy s africkým morem prasat. U drůbeže jsou ceny na úrovni mírné ziskovosti.

Představenstvo AK ČR v rámci příprav podkladů na sněm projednalo a odsouhlasilo Výroční zprávu AK ČR, účetní závěrku za rok 2018 a plán hospodaření na letošní rok a návrh usnesení XXVII. sněmu. Zároveň vzalo na vědomí oznámení Českého svazu včelařů o ukončení členství v AK ČR a schválilo žádost Asociace profesionálních včelařů o členství. Příští jednání představenstva se uskuteční 11. června 2019 v Praze.

Úřad AK ČR Praha