KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

O program na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků je velký zájem

04/10/05
Ing. Klára Hermanová

Ministerstvo zemědělství eviduje pro letošní rok 83 žádostí v dotačním titulu „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků“ v celkové sumě nákladů 1 023 mil. Kč. Ze státního rozpočtu bylo na tento program vyčleněno 200 mil. Kč, z čehož přibližně 50% připadá na akce rozestavěné z let 2003 a 2004.

Vzhledem k tomu, že jsou poskytovány dotace ve výši cca 75 % nákladů, je převis poptávky sedminásobně vyšší, než stávající možnosti.


Ministerstvo zemědělství proto usilovně hledá cesty jak program finančně posílit. Příjemci dotací mohou být rybářské firmy a samostatně hospodařící rolníci. Program byl poprvé otevřen v roce 2003 a společně s rokem 2004 bylo na 157 akcí zatím ze státního rozpočtu vynaloženo 966 mil Kč.


Za tuto dobu bylo například vytěženo přes 4,4 mil m3 rybničních sedimentů, přičemž náklady na odtěžení, odvoz a uložení jednoho m3 bahna se pohybují mezi 170 až 350 Kč. Investorům je poskytována dotace maximálně do výše 200 Kč na jeden m3.


V České republice se nachází přibližně 24 tisíc rybníků a malých vodních nádrží o celkové ploše okolo 51 800 ha a teoretickém retenčním objemu cca 625 mil. m3. Z dosavadních šetření vyplývá, že v současné době je přibližně 1/3 tohoto objemu zanesena sedimenty. Na tomto stavu se mimo zabahnění přirozenou cestou, včetně povodní, podepsaly splachy ornice ze scelených pozemků s odstraněnými mezemi z období před r. 1989. Vzhledem k tomu, že návratnost vložených nákladů na odbahnění rybníků se odhaduje v některých případech až na třicet let, vyskytuje se minimum případů, kdy vlastník rybníka může provést odbahnění pouze na vlastní náklady.


Dotační titul má rovněž velký význam v prevenci před povodněmi, neboť nezbytnou podmínkou udělení dotace je povinnost zajistit bezpečnostní přeliv umožňující převedení minimálně stoleté povodně. Další podmínkou pro udělení dotace je, že se žadatel zaváže vyčlenit retenční ochranný prostor o velikosti minimálně 10% z celkového prostoru vodního díla. Tato opatření pomohou zvýšit bezpečnost území pod vodním dílem při průchodu povodňové vlny.


Zdroj: Ministerstvo zemědělství