KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pěstování GMO kukuřice v ČR

05/11/05
Ing. Klára Hermanová

V letošním roce mohou čeští zemědělci sklidit geneticky modifikovanou kukuřici z plochy 270 ha. Dle povinné evidence, kterou vede SZIF, byla v převážné většině zaseta na jižní Moravě a ve Středočeském kraji. Geneticky modifikovanou kukuřici s odolností proti zavíječi kukuřičnému vyzkoušelo v ČR přes 50 zemědělců, a nejsou v Evropě jediní.


ČR je v rámci EU pátým státem co do rozlohy pěstování GM kukuřice – za Španělskem, Portugalskem, Francií a Německem.Čeští zemědělci letos poprvé sklízejí GM kukuřici, a to na celkové ploše 270 ha. V rámci EU jsme se tak připojili k dalším čtyřem státům, kde zemědělci zaseli kromě tradičních odrůd také GM odrůdy kukuřice – Španělsko (cca 50 000 ha), Portugalsko (cca 750 ha), Francie (cca 500 ha) a Německo (cca 360 ha).


Pěstovat lze pouze ty GM plodiny, které byly schváleny na úrovni EU dle směrnice 2001/18/ES (popř. původní směrnice 90/220/EHS), a dle této směrnice jsou shledány z pohledu bezpečnosti pro člověka, zvířata i životní prostředí stejné jako jejich konvenční protějšek.


Pěstování GM plodin v ČR má v tomto roce (vedle zákona o nakládání s GM organismy) legislativně daná a závazná pravidla tak, aby byly omezeny případné nepříznivé ekonomické dopady způsobené náhodnými příměsemi GM organismů v tradičním produktu. Zemědělci, kteří zaseli GM kukuřici, museli dle nařízení vlády č.145/2005 Sb. dodržet stanovené izolační vzdálenosti vůči konvenční a ekologicky pěstované kukuřici okolních zemědělců, nahlásit plochy s GM kukuřicí SZIF a označit pole s GM kukuřicí v terénu rozpoznatelným způsobem v případě, že tento porost nebyl vymezen přirozenou hranicí půdního bloku/dílu. SZIF provedl v letním období kontrolu s konstatováním, že pravidla byla dodržena.


Pro příští rok MZe předpokládá rozšíření povinností pro pěstitele GM plodin ve smyslu zefektivnění evidence jejich pěstování, a tím i následné sledovatelnosti produktů GMO, informování okolních zemědělců v předstihu před zahájením pěstování. Tato pravidla obecně platná pro všechny GM plodiny povolené pro pěstování (v letošním roce pouze GM kukuřice) jsou součástí navržené novely zákona o zemědělství, která již byla schválena Parlamentem.


Zemědělci, kteří sklidí GM kukuřici a získanou úrodu poskytují dále, musí také splnit podmínky pro označení produktu této kukuřice jako GMO. V případě, že dojde k vlastní spotřebě zkrmením v rámci podniku, zemědělec nemusí produkty zvířat (maso, mléko apod.) označovat. Tento požadavek není považován za věcně opodstatněný a není zakotven v evropské legislativě. Podle našich informací však někteří z pěstitelů z důvodu obav uplatnění produkce ze zvířat krmených GM kukuřicí na trhu uvažují o jejím zaorání. Vedle toho dosavadní poznatky pěstitelů potvrzují, že GM odrůdy kukuřice odolávají zavíječi kukuřičnému, čímž se i sekundárně snižuje obsah nežádoucích mykotoxinů v konečném produktu GM kukuřice.


Registr českých pěstitelů GM kukuřice není veřejně přístupný, a to především z důvodu ochrany ploch s GM kukuřicí před jejím zničení. Jak však vyplývá z novely zákona č. 78/2004 Sb. (nyní zákon č. 346/2005 Sb.), o nakládání s GMO, bude MŽP zájemcům tyto informace sdělovat. Dále dle tohoto zákona musí letošní pěstitel GM kukuřice zpětně, nejpozději k 15.2.2006, nahlásit MŽP místo, kde byla GM kukuřice pěstována. V příštím roce bude muset zemědělec poskytnout tuto informaci MŽP již v průběhu pěstování. Veřejně přístupný registr pěstitelů GM kukuřice má např. Německo; zároveň však přiznává čtyři případy úmyslného poničení těchto porostů. Obdobná situace nastala již při zkoušení GM odrůd kukuřice v Holandsku, Dánsku ale i v ČR, kde došlo ke zničení zkušebních porostů.


Zdroj: MZe

Zařazeno v Rostlinná výroba