KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nový návrh nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

17/05/06

Současný právní stav a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Nový návrh nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – ZSZP
ZSZP návrh aktualizace
Ministerstvo životního prostředí předkládá nový návrh nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jako prováděcí právní předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh má nahradit stávající platné nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních  stacionárních zdrojů  znečišťování ovzduší, které nabylo účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a to 14. srpna 2002. Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., nahradilo dříve platnou vyhlášku MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Dle dostupných informací, zpracování nového nařízení vlády č. 353/2002 Sb., proběhlo v relativně krátkém čase a s vědomím, že v některých případech bylo velmi složité stanovit pro určitou technologii odpovídající kategorii zdroje, neboť ani odborníci neměli v těchto případech jednotný názor.


Pro zemědělce je především zajímavá oblast přílohy č. 2.  Několikaleté zkušenosti z praxe, daly podnět pro revizi výše zmiňované přílohy č. 2 k tomuto novelizovanému nařízení.


Při koncipování nové právní úpravy se vycházelo z principu míry vlivu jednotlivého zdroje na ovzduší a byl změněn dosavadní stav, vzniklý na základě zařazení některých zdrojů do kategorie v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) bez ohledu na míru vlivu těchto zdrojů na ovzduší.


V důsledku nového přístupu byla celá řada zdrojů přeřazena do nižší kategorie.


Při zpracování tohoto návrhu byl reflektován požadavek na zpřísnění emisních limitů u některých zdrojů pro vybrané znečišťující látky tak, aby se tyto emisní limity pohybovaly na úrovni limitů odpovídající pro dané technologie ve vyspělých zemích a na úrovni dané dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF). Požadavek na zpřísnění emisních limitů byl vyvolán potřebou snížit emise znečišťujících látek do ovzduší a tím  přispět ke zlepšení kvality ovzduší hlavně v oblasti tuhých znečišťujících látek a také NH3 a přispět ke splnění národních emisních stropů od r. 2010, ke kterým se Česká republika zavázala. Dále je zřejmé, že k roku 2020 dojede k dalšímu výraznému snížení hodnot národních emisních stropů pro následující znečišťujících látky: SO2, NOx, VOC, NH3. Toto zpřísnění emisních limitů a jejich platnost je navržena od 1. ledna 2010.