KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MŽP nabízí dotace oblastem, postiženým povodní 2006

18/12/06

MŽP nabízí dotace oblastem, postiženým povodní 2006

MŽP nabízí dotace oblastem, postiženým povodní 2006

Pro oblasti, které byly v roce 2006 postiženy povodní, nabízí Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) možnost čerpat finanční dotaci z podprogramu „Státní podpora ministerstva životního prostředí při obnově území postiženého povodní v roce 2006“. Upozornil na to ředitel vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar. Podle jeho údajů se jedná o následující opatření:

1. Obnova biodiverzity (asanace luk a pastvin, odstraňování naplavenin, např. písku, štěrku a následků vodní eroze, která způsobila odnos půdního pokryvu)

2. Obnova migrační prostupnosti a přirozené funkce vodních toků (výstavba, rekonstrukce a obnova rybích přechodů, obnova přírodě blízkých částí toku, podpora rozlivu, podpora korytotvorné činnosti vodního toku apod.)

3. Obnova ekologické stability a retenční schopnosti krajiny (biotechnická opatření zabraňující vodní erozi, např. zatravňovací pásy, výsadba liniové zeleně, využití funkce poldrů, zvyšování retenční schopnosti rybníků – odstraňování usazených naplavenin, obnova technických prvků)

4. Odstraňování následků kontaminace půdy

5. Stabilizace a geologický průzkum sesuvů a skalního řícení

Pravidla, jak má žadatel postupovat, najdete na webových stránkách MŽP [1]. Konečný termín podání žádosti je 30. 12. 2006.

Žadateli o podporu u opatření 1 – 4 mohou být kraje, obce, sdružení obcí (pouze v případě, jestliže dlouhodobě zajišťuje – minimálně 3 roky – činnost obcí), státní příspěvkové organizace, fyzické a právnické osoby, které uplatňují podporu na opatření v oblastech postižených povodněmi v roce 2006.

U opatření 5 může být žadatelem obec, obec s rozšířenou působností a kraj v případech, že stabilizační opatření jsou nezbytná pro územní rozvoj krajského významu, a to v případě, že opatření je zaměřeno na stabilizaci sesuvů a skalního řícení, jejichž vznik nebo oživení negativních projevů prokazatelně souvisí s důsledky povodní a jarního tání v roce 2006.

Poznámky:

[1] Rubrika Životní prostředí/Ochrana přírody a krajiny/Dotace a programy v OP/Dokumenty – Směrnice MŽP č. 12. Přímý link – http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMGFI3D9ZT.

Agris, 11.12.20

Zařazeno v Nezařazené