KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Průvodce dodržováním standardů

15/02/07

se zvláštním ohledem k derogaci investic pro nové členské státy

                                 Evropská komise
                             Generální ředitelství pro zemědělství

                                  Ředitelství F. Horizontální aspekty venkovského rozvoje SAPARD
                                  F3 Shoda o rozvoji venkova

 

STAR Pracovní Dokument VI/185/250/04-rev4

                                 
                                 Průvodce dodržováním standardů
                   ( se zvláštním ohledem k derogaci investic pro nové členské státy )

      Obsah

1. Úvod

2.  Operační náklady (provozní náklady) a investice – FAQ(často kladené otázky)-doplňující vysvětlení

3. Používání poradních služeb pro farmáře

Příloha 1: Právní základ1 – Nařízení Rady

Příloha II: Právní základ1 – Implementační pravidla

Příloha III: Příklady Komunitární legislativy příslušné pro standardy

Příloha IV: Příklady typů standardů aplikovaných na úrovni farmy v oblasti životního prostředí

1. Úvod

      Kapitola „Dodržování standardů“ se skládá ze tří částí
(1) operativní náklady (EU 25)
(2)  investice (derogace pro EU 10), a
(3) pro použití poradenských služeb (EU 25)

      Právní rámec pro podpory (relevantní výtažky pod bodem 5) se zakládá na textu
      Rady (R.1257/1999 pozměněno Nařízením Rady 1783/2003 a 567/2004 a Rozhodnutím
      2004/281) a implementačních pravidlech (Nařízení 817/2004) a Nařízení 141/2004
      pozměněno 740/2004). Články 20 a 21 d z Nařízení 1257/1999 odkazují explicitně na
      Nařízení Rady 1782/2003 (kapitola III z titulu II)

1 Informační konsolidované texty
2 zveřejnění poradenských služeb pro farmáře může být podporováno rovněž(R.1257/99 článek 33)

Rozsah standardů (norem) , které jsou podporovány je rozdílný. Mezi výše zmíněné části (1) a (2) jsou adresované životnímu prostředí, veřejnosti, zdraví zvířat a rostlin, pohoda (welfare) zvířat a bezpečnost práce, zatímco v části (3) není zahrnuta bezpečnost práce.

Účelem tohoto pracovního dokumentu je poskytnout průvodce, pokyny (směrnice) a doplňující vysvětlení pro implementaci těchto nových opatření, zejména s ohledem na zvláštní potřeby pro nové členské státy. Dokument zahrnuje řadu doporučení.
Pohledy vyjádřené v tomto vysvětlujícím dokumentu jsou názorem a službou útvarů Komise a nepředstavují pozici přijatou Evropským soudním dvorem, který je jedinou institucí kompetentní k interpretaci Komunitárního práva.

2.  Operační náklady a investice
     Často kladené otázky a doplňující vysvětlení

     2.1. Výběr standardů, které mají být podporovány

            Členský stát si může vybrat, které standardy Evropské unie budou těmito opatřeními podporovat, za předpokladu že se budou týkat  životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, pohody (welfare) zvířat a bezpečnosti práce a že dosažení této shody představuje značné náklady pro farmáře.
Protože jsou zdroje tohoto programového období časově omezené a nastavení úrovně (hladiny) podpory, která bude poskytnuta je komplexní (viz níže) členské státy jsou vedeny k výběru omezeného počtu standardů (norem). Priorita při poskytování podpor je kladena tam kde povede nejvíce k dosažení cílů opatření, to znamená poskytnout největší příspěvek společnosti a životnímu prostředí. Je tím míněno, že následující faktory by měly být brány na zřetel při výběru standardů:

– Priority Evropské unie a národní. Standardy kde nedodržení shody má největší dopad na společnost a životní prostředí, to znamená kde se agregují největší negativní externality(vnější vlivy)
– Náklady za ušlé zisky pro farmáře dodržující shody – compliance (zejména  důležité pro investiční komponenty pro nové členské státy). Zdá se, že farmáři mívají pravděpodobně největší potíže v dodržování standardů kde shoda vyžaduje vysoké náklady- mají za následek podstatné zvýšení nákladů tj. investice do skladů odpadů vzhledem k respektování Směrnice o nitrátech.
– Datum kdy standardy se stávají závazné pro farmáře („datum shody-compliance“).
Jeden z cílů tohoto opatření je zajistit rychlou implementaci požadovaných standardů  (článek 21a). V rámci EU15 podpora smí být poskytnuta pouze pro standardy, které už jsou povinné v souladu s legislativou EU. Pro nové členské státy, smí být investiční podpora  poskytnuta dříve než ke dni kdy se standard stane povinný a operativní náklady mohou být poskytnuty před tímto datem, jestliže přechodná perioda byla specifikována v Aktu o přistoupení.
– Ztráty pro farmáře spojené s nedodržením dohod (non-compliance)/ která v mnoha případech  musí korelovat s dopadem na společnost a životní prostředí). Například směrnice, na něž se odvolává v příloze III Nařízení Rady 1782/2003 ustanovují zákonné požadavky na řízení, které musí farmář dodržovat s respektem na dodržení podmínek pro přímé platby ( cross-compliance requirements-požadavky na vzájemnou shodu). Kterýkoli farmář, který nerespektuje tyto standardy tímto riskuje finanční ztrátu
( jak je stanoveno v Článku 6 a 7 Nařízení 1782/2003). Neshoda s těmito některými směrnicemi může mít přímý dopad  na prodejnost zemědělské produkce a odtud na příjem farmáře (tj.standardy v relaci ke kvalitě mléka a mlékárenská hygiena).

             2.2.    Koncept  „ nově zavedených standardů“

Podpora může být zajištěna farmářům, kteří budou aplikovat standardy založené na legislativě EU a „nově zavedené“ v národní legislativě. Obyčejně, maximálně pětileté období, ve kterém je podpora poskytována startuje datem, kdy standard se stává mandatorním (povinným) pro farmáře v rámci národní legislativy v souladu s legislativou EU. Jestliže buď kterýkoli členský stát transponuje legislativu pozdě nebo farmář  požádá o podporu pozdě ( poté co se stane pro něho povinným), perioda po které může být podpora poskytována se zkracuje . Je zde derogace ve vztahu ke Směrnicím ve kterých termín implementace (členské státy)  již proběhl k 28 říjnu 2003 (datum vstupu v platnost tohoto Nařízení 1783/2003) dovolující poskytnutí podpory na maximum pět let od tohoto data to znamená do 28 října nejpozději (článek 21b(2) z 1257/1999) Tato derogace je částečně relevantní pro Směrnici o nitrátech v rámci EU 15.

Jestliže například zvláštní Směrnice vyžaduje transpozici do národní legislativy a implementaci ( tj. shoda s farmáři) od 1 května 2004 potom vhodná doba po dobu které opatření na dodržování standardů by vypršela je  1 květen 2009. Tedy farmáři budou schopni obdržet podporu pouze za dodržení této zvláštní standardy do 1 května 2009 i v případě že dotčený členský stát transponuje směrnici později a standardy se nestanou povinné-mandatorní pro farmáře do řekněme 31 prosince 2005.

Pro nové členské státy jsou zde dvě derogace ve vztahu k nastartování pětiletého období. Tam kde byla zajištěna přechodná období v Aktu o přistoupení ( například Česká republika má přechodné období do 31.12.2009 ve vztahu k výšce klecí pro  nosnice ) nebo kde je poskytována investiční podpora, způsobilá doba pro podporu může začít dříve než datem shody (compliance). Ve všech případech, však maximální doba podpory pro jednotlivého farmáře ve vztahu k nějakému standardu je pět let.
Tam kde závazky vyplývají z adopce EU aquis bylo uplatněno na farmáře v nových členských státech, pětiletá lhůta běží od data, kdy standardy se staly mandatorní, jestliže datum compliance (shody) pro farmáře bylo 1 květen 2002, žádoucí perioda pro zvláštní standardy by vypršela 1 května 2007 (v souladu s principy ustanovenými článkem 21b(3))

2.3.   Pouze pro nové členské státy : Doba investice – perioda

Jestliže je vše právně v pořádku, nové členské státy (ne EU15) mohou vyčerpat po dobu tří let z pětileté periody  poskytnutí podpory pro investice vyžadované v souladu se standardy raději než normální podporu pro operativní náklady ve vztahu ke compliance (ke shodě). Není zde povinnost využít maximum 3 roční periody poskytované pro podporu investic podle nařízení. Standard musí být dodržen koncem investičního období. Během investičního období se degresivita poskytnutá v článku 21c Nařízení 1257/99 nemusí aplikovat.

Období(nebo více období) vybraná v relaci ke každému standardu musí být označeno a oprávněno. Členský stát by mohl vybrat různá období pro stejný standard závisející například na veškerých investičních požadavcích nebo komplexnosti vyžadované práce ( jestliže několik různých kontraktorů z různých oborů je vyžadováno pro dokončení práce). Jestliže si vybrali udělat toto, kriterium určující délku investiční periody musí být jasně specifikováno tam “ kde je celková investice menší než 25 000 euro perioda je 1 rok, pro rozmezí mezi 25 000 až 50 000 je to 2 roky a když se jedná o více než 50 000 je tato doba tři roky. Rytmus plateb pro každý standard musí být také specifikován: náklady smějí  být rozprostřeny dokonce přes toto období ( celkové náklady rozděleny po obdobích), ale podpora může být poskytnutá za použití různého ratia například 40%:40%:20% během tří let. V souladu s cílem daného opatření nejkratší možná perioda může být vybrána.

2.4 .  Pouze nové členské státy : Vyvarování se částečného překrývání s Kapitolou I  – podpory investic

 
 Investice, které jsou podporovány pod Opatřením dodržování standardů nejsou vhodné  pro podporu pod Kapitolou I (farmářské investice), takže tedy programové opatření- dokument musí jasně ukázat jak je vyloučeno případné zdvojování financí. Toto by mělo být dáno na základě transparentnosti a kritérií objektivity. Následující dvě metody jsou navrženy pro ulehčení administrativy a kontroly:

– Jakékoli investice vhodné pro podporu pod „Meeting Standards – dodržování standardů“ musí být specificky vyloučeny z Kapitoly I podpory (vylučující některé sektory nebo zvláštní investiční jednotky, jako je skladování hnojiv).
– Vzájemná výhradní prahová kriteria musí být definovány  k určení zdali jednotlivý projekt by byl volitelný pod „ Meeting Standards- dodržování standardů“ nebo Kapitolou I (farmy nad X LSU vyloučeny z „ Meeting Standards“ farmy až do X LSU vyloučeny z Kapitoly I pro specifické investice jako je skladiště hnojiv)

Jedna z podmínek volitelnosti (vhodnosti) standardu pro obdržení jakékoli podpory pod Kapitolou I je že farma (pozemek) musí být úplně ve shodě se všemi povinnými (závaznými) EU standardy týkající se životního prostředí, hygieny a pohody (welfare) zvířat (článek 5(1)) Nařízení 1257/1999). V principu tímto, podpora pod Kapitolou I je dosažitelná pouze pro ty kdo již respektují tyto standardy, kromě aplikací týkajících se investic vyžadovaných dodržování těchto mandatorních standardů  a pro která se aplikují ustanovení vybraných period stanovených článkem 5(3) z Nařízení 1257/1999. Podpora pro investice pod „ Meeting standards“ opatřeními by mohla být tedy poskytována simultánně  s podporou  pro ostatní investice pod Kapitolou I, poskytována tak že investiční perioda „Meeting Standards“ končí dříve než datum na které se tento standard stává závazný pro farmáře (v některých členských státech datum shody pro farmáře ve vztahu ke skladišti hnojiv jak je specifikováno v Akčním programu je 31.12.2008)

 

2.5.   Pouze pro nové členské státy: Kalkulace  částky investiční podpory, která bude poskytována

Částka  podpory poskytovaná pro investice vyžaduje dosažení každého jednotlivého standardu což je zahrnuto v opatření (náklady standardů jsou využívány ve všech případech). Detailní kalkulace k oprávnění nákladů standardů musí být poskytnuta (toto může být zahrnuto v Příloze). Po členském státu není vyžadováno poskytnutí 100  % podpory ke krytí nákladů investice ale může si vybrat různé proporce rozdělení nákladů.

Pro každý standard, druh investic který smí být podporován by měl být jasně popsán a relevantní podpora by měla být vyjádřena jako  standardní náklady. Toto by mělo být rozvinuto způsobem, který umožňuje podporu kalkulovat jednoduše ( vytvoření x metrů krychlových odpadního skladu na LSU ke krytí potřeb skladu pro x měsíců v ceně euroY/m krychlové). Tam kde jsou signifikantní variace nákladech na práci mezi regiony nebo ekonomickými celky pro větší pozemky(náklad na LSU skladu hnojiv pro 200LSU je pravděpodobně méně než to pro 10 LSU). Oddělené celky smějí být rovněž ustaveny  pro nové investice a obnoveny existující zařízení.

Zdroje informací k odvození nákladů standardu by mohly zahrnovat analýzy grantů vypracovanými po SAPARDEM pro podobné investice nebo informace z poradních servisů ve vztahu k plánům investice atd.

2.6.   Pouze pro nové členské země: Kontrola investičního komponentu3

Pro žádost, kde podpora investice poskytovaná farmáři by byla více než 10 000 euro na rok, pravidla vyžadují návštěvu na místě dříve než je schválena, zkontrolovat že je investice aktuálně vyžadována (adekvátní zařízení ještě neexistují) a druhou návštěvu na konci periody investice k potvrzení že investice byla provedena a byly dodrženy požadované standardy.

Pokud nedojde k návštěvě, musí být provedena alternativní prokázání, že vyžadovaná investice byla dokončena podle vyžadovaných standardů. To může zahrnovat například prokázání registrace strojů, certifikáty o instalaci a shodu (compliance) s relevantními standardy na stavby, faktury na relevantní práci (použití faktur jako prokázání, že práce proběhly by nezměnilo vyplácenou částku: daná podpora je vždy uznaná na základě nákladů standardů stanovených v opatření-dokladu). Potvrzení příjemcem samotným by nedostačovalo. Doklad musí obsahovat detailně procedury ověřování, které jsou používány.

 

2.7.   Kalkulace roční podpory pro shodu se standardy

Pro každý standard, opatření-doklad (nebo příloha) musí ukazovat detailní kalkulace podpory poskytované na základě dodatečných nákladů, které se přihodí a ušlý příjem

 

3podívejte se na Nařízení 141/2004, článek 9a jak je uveden Nařízením 740/2004 na prokázání že investice proběhla

s ohledem na specifický standard. Toto musí být kalkulováno jako doplněk k typickým provozním(operačním) nákladům, (stejným způsobem jako kalkulace plateb v relaci k agro-enviromentálním závazkům ).To má zahrnovat například 
dodatečné pracovní časy, dodatečné používání strojů, materiálů, redukce úrody atd.
Pouze přímo reálné náklady smějí být zahrnuty: znehodnocení budov  a vybavení bankovních úroků nesmí být zahrnuty. Po členském státu není vyžadováno plné krytí dodatečných závazků, ale může tak udělat.

2.8.    Maximum dostupné podpory

Maximum dané v Nařízeních (10 000 euro obvykle na rok a 25 000 euro kde investice jsou podporovány v nových členských státech) je možné žádat na farmu a zahrnuje náklady podpory poskytované s ohledem na všechny relevantní standardy. V nových členských státech maximální strop zahrnuje obé investice a management nákladových komponentů. Nejvyšší strop je pouze použitelný během investiční periody.

Fakt, že podpora smí být rozprostřena do více než jednoho roku (jak je specifikováno v opatřeních), respektujíce maximum 25 000 euro na rok nezavazuje farmáře rozložit stavební práce na tu stejnou periodu. Požadavek pro farmáře je,že investice by měla být dokončena v čase finální platby: to smí být provedeno a zkompletováno v jakýkoli čas před tím (zčásti v prvním roce). Jako příklad mohou být rozsáhlá skladiště hnojiv.

V každém dalším roce smí být farmář příjemcem podpory pro různé rozdílné standardy v různých stádiích cyklu opatření na jeho farmě, některé zahrnující investiční komponenty a některé zahrnující pouze náklady managementu. Danou podporu, kterou farma obdrží ve vztahu ke každému standardu je kalkulována odděleně , beroucí v úvahu příslušné náklady na standard, degresivitu atd a všechno je přidáno dohromady pro celkovou podporu pro farmu. Jestliže celková suma přesáhne strop pak farmář dostane maximální platbu v tomto roce, tedy strop ( 25 000 euro kde jsou zahrnuty investice jinak 10 000 euro).

2.9.    Degresivita

Podpora poskytnutá pod „Meeting Standards Measure“(opatření pro dodržení standardů) pro krytí nákladů vyvstanuvší z ušlých příjmů je degresivní během období kdy je podpora poskytována, redukující každým rokem ve stejných krocích (článek 21 c(1) Nařízení 1257/1999) ( po dobu 5 let, : 1 rok 100%, 2 rok 80%, 3 rok 60%, 4 rok 40%, 5 rok 20%).
Jestliže farmář obdrží podporu vyvstanuvší z ušlých příjmů po dobu kratší než maximum 5 let, degresivita je adekvátně přizpůsobena tak že platby se snižují sestupně po stejných krocích.

Pro nové členské státy, pro každý jednotlivý standard, kde podpora pro investice je poskytována se degresivita neuplatňuje na investiční komponenty. Celková investiční podpora  které je během periody poskytována  podle rytmu plateb definovaných v dokladu o opatření (measure fiche). Jakmile investiční perioda uplyne, farmář obdrží podporu na náklady ušlých příjmů pro zbytek z pětiletého období na základě degresivity. Takže pro období jednoho, dvou nebo tří let investiční periody , platební model pro individuální standard dotčený je znázorněn v tabulce. Tam, kde farmář obdrží podporu ve vztahu k různým standardům, každý je zpracován odděleně k určení příslušné hladiny podpory v každém roce a částky jsou agregovány do celkové vyplácené sumy:

Příklad pro jeden standard Investice po dobu 1 roku
 Investice po dobu 2 let Investice po dobu 3 let
Rok 1 Celková podpora na investiční náklady
 Částečná podpora na investiční náklady Částečná podpora na investiční náklady
Rok 2 100 % změna v nákladech na řízení
 Částečná podpora na investiční náklady Částečná podpora na investiční náklady
Rok 3 75%

 100% změna v nákladech na řízení Částečná podpora na investiční náklady
Rok 4 50%

 67% 100% změna v nákladech na řízení
Rok 5 25%
 33% 
 

2.10.   Pouze pro nové členské státy: Specifický případ investic ve vztahu k Nitrátové směrnici

Očekává se, že nejvýznamnější investice podporované pod tímto opatřením budou zařízení na skladování odpadů a kalů dodržující Nitrátovou směrnici a její požadavky.
Během přístupových jednání ( Kapitola o životním prostředí) každý nově přistupující členský stát odsouhlasil určení NVZ – Zón ohrožených nitráty a vypracování Akčního programu AP k datumu přistoupení ( v některých případech byla stanovena dřívější data).
Ačkoli Akční programy jsou plně implementovány ( stávají se povinné pro farmáře v zónách ohrožených nitráty NVZ) k datumu přistoupení členského státu a pozdější datum bylo stanoveno pro ty aspekty, kde shoda má za následek značné investice pro farmáře (zejména na vybudování zařízení na skladování odpadů a kalů). Datum, ke kterému musí být existující podniky ve shodě s těmito opatřeními vztahující se k investicím  se liší pro jednotlivé země ( od 31.12.2007 – 31.12.2010, ačkoli pro většinu zemí je to datum 1.5.2008). V souladu se závazky učiněnými novými členskými státy  v přístupových jednáních o Kapitole životní prostředí  však jakékoli nové aktivity přijaté farmáři musí být v souladu s relevantními standardy  EU od jejich ustanovení. „meeting standards“(standardy dodržování) opatření  existují  aby „farmářům pomohli přijmout vyžadované standardy“  a tedy pouze existující aktivity , kde nějaká adaptace je vyžadována jsou vhodné k obdržení investiční podpory, ne aktivity které byly ustanoveny poprvé. Pro požadavky Akčního programu ( který zahrnuje ale nevyžaduje Kodex správných zemědělských praktik: viz článek 5.4 Nařízení 91/676/EEC) který nevyžaduje investice ( protože dodržování standardu je základem praktik managementu více než investice), potom maximální doba 5 let běží od data na které po kterou se Akční program stává povinný pro farmáře ( úleva ve vztahu nákladným investicím nebude aplikována).
V závazcích o přistoupení bylo toto datum stanoveno ve všech případech na 1.5.2004 jako nejzašší, ačkoli pro některé země bylo stanoveno dřívější datum. Nejpozdější datum , ke kterému mohou farmáři obdržet podporu ve vztahu k praktikám managementu respektujíce Nitrátovou směrnici ( standardy stanovené Akčním programem) by bylo tedy 1.5.2009, znamenajíce že jakákoli prověřená žádost od 1.5.2005 dále by nemohla využít celou periodu ( protože platby jsou činěny jednou ročně  po dobu maximálně 5 let).

Farmáři ve NVZ – v zónách ohrožených nitráty v nových členských státech smějí žádat investiční podporu  pod „Meeting Standards measure“ opatřeními k dodržování standardů na stavbu /zdokonalení skladových zařízení odpadů a kalů od data, kdy členské státy startují implementaci „opatření na Dodržování standardů“ poskytované tak že relevantní povinné standardy  k respektování byly stanoveny v Akčním programu. Každý farmář smí obdržet investiční podporu ve vztahu k Nitrátové směrnici po dobu maximálně 3 let  a konečné datum pro obdržení podpory je 5 let poté co jsou závazky povinné pro farmáře. Tyto farmáři žádající o podporu  na investice vyžaduje respektování  Nitrátové směrnice ve kterékoli době během 2004 až 2006 programového období, smí využívat z plné investiční periody ustavené v programu.

2.11.    Pouze pro nové členské státy: Vhodnost pro LFA a agro-enviromentální platby

Jednou z podmínek vhodnosti-volitelnosti pro obdržení LFA plateb a pro vstup do agro-enviromentálního schématu je, že musí být plně respektován Kodex správných farmářských praktik. Toto zahrnuje dodržení všech příslušných standardů. Tímto farmář, který obdrží investiční podporu pod opatřeními dodržujícími standardy pro standard , který je již povinný, by byl normálně vyloučen z obou LFA a agro – enviromentálních schémat protože Kodex GFP nebude respektován dokud nebude investice kompletní. Avšak implementační pravidla ( článek 35 (2) z Nařízení 817/2004) představil ústupek dovolující farmářům, kteří dostávají investiční podporu být vhodnými pro LFA a agro-enviromentální schémata, poskytovaná tak , že všechny ostatní vhodné podmínky relevantního schématu tj. LFA nebo agro-enviromentální(kromě standardů určených pro specifické investice pro které je podpora dávána) jsou dodrženy a tak standard je v dodržen koncem investiční periody.

 

3. Využívání poradenských služeb pro farmáře

      3.1 Účel

             V členských státech existují početné systémy. ( Jedna studie Komise uvádí seznam 55 různých systémů.Tyto systémy sledují  normální a dobrovolný přístup a účastnící se farmáři je vnímají jako užitečné pro zlepšení řídící praxe s cílem dosáhnout shody se standardy.Avšak podíl farmářů využívajících těchto služeb je nízký,  díky tomu, že farmáři nevidí ekonomický užitek z poradenství.

Obecný účel nového opatření je umožnit inventarizaci a účetní evidenci materiálových toků a procesů  na úrovni hospodářství ( farmy ) vztahujících se přinejmenším ke standardům založeným na komunitární legislativě uvedené v příloze III. a IV Nařízení 1782/2003.
Není to kontrolní nástroj, ale jeho účelem je zvýšit povědomí farmáře, že se zlepší výkon při respektování těchto standardů.
Poskytované rady se týkají například osiva včetně jeho ošetření, aplikace hnojiv ( množství, doba aplikace) sklizně, skladování úrody  a její ošetření po sklizni, tržního výstupu (zpeněžení)střídání plodin, prostředků ochrany rostlin, píce, medikace, veterinární péče, ustájovací a ošetřovací zařízení pro zvířata nebo ukládání hnoje

Podobně jako u auditů společností je ustavena správná výrobní praxe, a vedení záznamů a tyto je kontrolováno experty z vnějšku.

Kde je omezená kapacita poradenských institucí nebo finanční omezení mohou členské státy upřednostnit při poskytování podpory určité cílové skupiny, např. farmy  s vysokou hustotou
ustájených zvířat, hospodářství v oblastech citlivých z hlediska životního prostředí, podle velikosti atd.

Mělo by být zdůrazněno, že implementace opatření „Využití farmářských poradenských služeb“ by měla brát v úvahu další relevantní možnosti podpory dané Nařízením 1257/1999 jako například školení ( čl. 9 – trainning )a zakládání farmářských poradenských služeb (čl. 33, třetí odrážka )s pohledu  koherentního nastavení programu.

    3.2.   Podmínky pro poskytování pomoci

Komunitární pomoc je omezena maximálně na 80 % oprávněných nákladů do výše 1 500 Eur na hospodářství. Tyto výdaje musí být doloženy fakturami za poradenské služby zaplacenými farmářem.Faktura musí uvádět jednotlivé oblasti poradenství, aby bylo jasné, že veškeré poradenství se týkalo životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a pohody zvířat.

    3.3.    Frekvence

Nařízení 817/04 vyžaduje, aby četnost ( frekvence) poskytovaných poradenských služeb byla zahrnuta do programu. Frekvence znamená interval mezi dvěma poradenskými službami ke stejné problematice ( viz bod 3.2 ) na níž se poskytuje komuniární podpora.

Při omezení poradenských kapacit a finančních zdrojů umožní delší interval aby se na poskytované pomoci podílelo více farmářů, kdežto kratší interval eventuelně s prioritou zaměřenou na cílové skupiny umožní řešit identifikované specifické problémy.
 
   3.4.    Veřejné úřady ( autority ) jako systém poradenských institucí

Poradenskou institucí může být úřad nebo soukromá firma či instituce.V případě, že poradenství poskytuje určený  veřejný úřad ( veřejná autorita)  může být technická způsobilost považována za prokázanou, ale poradenství musí pokrývat všechny aspekty životního prostředí, veřejného zdraví atd. Toto je v mnoha případech zajišťováno spoluprácí  s různými úřady či službami ( např. zemědělskými, veterinárními, potravinářskou inspekcí atd). Pokrytí všech oblastí poradenství vyžaduje zvláštní koordinační úsilí.
Poradenství poskytované veřejnými úřady a institucemi musí být doloženo fakturami zaplacenými farmářem. ( viz bod 3.2) Nicméně není vyloučeno, že veřejné poradenské instituce poskytující rozšířené poradenské služby farmářům zdarma mohou přejít na fakturování a tak ke dofinancování veřejné administrativy z komunitárního rozpočtu.
Ačkoliv neexistuje žádné právní ustanovení, které by tomu bránilo, takovéto nepřímé nahrazování národního financování veřejné administrativy komunitárními finančními prostředky není předmětem nového opatření.
            

3.5.  Systém neveřejných poradenských institucí

Kde je farmářský poradenský systém zajišťován soukromými poradenskými institucemi, členské státy by měly tyto instituce vybírat podle minimálního kritéria týkajícího se dostupnosti odpovídajících zdrojů v následujících oblastech ( Nařízení 817/04,čl.12):

– kvalifikace personálu: Pro profesní dovednost ( kvalifikaci) může být stanovena minimální úroveň ( např. univerzitní vzdělán í- stupeň v odpovídajících vědních oborech, certifikace) . je podstatné, aby instituce disponovala dostatečným pracovním potenciálem k pokrytí všech aspektů životního prostředí, veřejného zdraví atd.
– administrativní a technická zařízení : toto se netýká jen vhodných kancelářských zařízení, ale i dostupnosti analytických zařízení (např. pro analýzu půdy).
– poradenské zkušenosti a spolehlivost resp.hodnověrnost může být přezkoumáno např. seznamem referencí nebo zápisem v registru poradců

Pro odpovídající výběr poradenské instituce mohou být použity různé postupy, včetně tendrů v jejichž průběhu je prováděn výběr na základě kritérií uvedených v tomto návodu ( v této směrnici). Avšak riziko připuštění poradců, kteří nesplňují minimální profesní požadavky (zejména pokrytí všech relevantních problémů) je zvlášť vysoké, když například bude vyžadována jen  registrace jako zemědělský poradce.

Vhodná opatření by měla být přijata, aby se vyloučilo nedovolené fakturování. Příklad: Prodej prostředků ochrany rostlin nebo hnojiv zahrnuje často rady ve prospěch použití výrobku určitého výrobce, je zde možné riziko, že takováto rada může být jen na papíře, aby opravňovala poskytnutí pomoci.

Ačkoliv na to není žádný legální požadavek, určitý druh dozoru nad vybranou poradenskou institucí je vhodný. Dozor by měl zajistit, že poradenská instituce provádí svoji činnost objektivním způsobem, ověřit její efektivnost a v případě směřovat k výběru jiné poradenské instituce jestliže stávající neodpovídá požadavkům autority, která ji vybrala. Nástrojem takového dozoru může být např. Generelní /anonymní/ povinnost hlášení a inspekce v poradenské instituci.

 

 

 

3.6.    Rady od několika specializovaných útvarů týkající se jednotlivých částí přílohy III – požadavky

Ve skutečnosti není tato možnost vyloučena. Jelikož faktura musí uvádět poradenskou oblast, veřejný úřad (autorita) může zkontrolovat byla-li všechna témata pokryta. Musí být věnována odpovídající pozornost a péče tomu, aby řídícím činnostem na farmě jako celku (je zde určité riziko nedostatku koordinace mezi jednotlivými útvary)

 

Mělo by být zajištěno

– že každý poradce je vybírán úřady (autoritami) – v tomto případě mají zvláštní význam požadavky či kritéria výběru

– aby stejná poradenská činnost nebyla financována zdvojeně

– aby platba ( maximálně 1500 euro) pokrývající celý problém jež má být řešen byla vyplacena až poté, co jsou vyřešeny všechny jeho jednotlivé části ( a to proto aby se předešlo tomu, že farmář, kterému byla proplacena již jedna část upustil od poradenství, které se týká zbývajících oblastí řešeného problému)

3.7.    Příklad farmářského poradenského systému ( Německo)

Systémy které opravňují k podpoře musí spočívat na právním základě a nebo musí být akceptovány řídícím úřadem. Řídící systémy jsou akceptovány pouze když:

– dotyčné podmínky obsahu systému jsou v souladu s:

a) kompletní registrace a dokumentace aplikovaných parametrů vzájemné shody nebo
b) dodržování vyšších standardů, např. vývoje energetické rovnováhy na úrovni farmy , dokumentace nákupů krmiv nebo písemné protokoly o míchání krmiv,dokumentace o používání krmiv, o využívání veterinárních služeb a o souladu s odpovídajícími závaznými podmínkami chovu welfare ( pohody)dobytka.V rostlinné výrobě část těchto povinností spočívá ve vývoji rovnováhy živin pokud jde o dusík (N) a fosfor (P), v odhadu rizika eroze a kompaktnosti půdy, posouzení různosti systému střídání plodin, posouzení používání pesticidů na farmě, dokumentace biodiverzity a vývoj rovnováhy ornice ( půdy ).

– výsledky dokumentace služeb pro rozšiřování specifického farmářství jsou syntetizovány a analyzovány
– pověřené osoby jsou schopné vysvětlit jak má být bráno do úvahy překrývání s dalšími systémy životního prostředí, ochrany kvality a managementu kvality

Systémy, které nepokrývají kompletně oblast poradenství ( třeba jen živočišnou a rostlinnou výrobu nebo aspekty životního prostředí) opravňují jen jsou.li zahrnuty různé kombinované systémy všech oblastí.Systémy, pro něž farmář obdrží podpory na základě právních aktů nemohou být brány v úvahu v kontextu s podporou řídících systémů specifického farmaření ( vyloučení dvojího financování ).