KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Role státního veterinárního dozoru nad bezpečností potravin

13/03/07

Jihomoravský kraj a Vetrinární a farmaceutická univerzita Brno si Vás dovolují pozvat na seminář k bezpečnosti potravin

Seminář k bezpečnosti potravin živočišného původu
 
Problematika kvality a bezpečnosti potravin nabývá v podmínkách zásobování potravinami a jejich obchodování v rámci Evropské unie i třetích zemí prvořadého významu. Česká republika jako významný producent i dovozce potravin musí zabezpečit splnění hygienických požadavků na potraviny v oblasti legislativní, kontrolní, odborně-hygienické, technologické i vědecko-výzkumné. Zajištění bezpečnosti potravin v ČR i v ostatních členských zemích EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002.
 
Speciální problematiku v této oblasti představuje produkce potravin živočišného původu. Jejich kvalita a bezpečnost se odvíjí od hygienických aspektů jejich produkce, skladování a prodeje. Je nezbytné vzít v úvahu celý řetězec, počínaje zemědělskými vstupy na úrovni prvovýroby včetně produkce krmiv pro hospodářská zvířata, přes zpracování živočišných produktů až po prodej nebo dodávky potravin spotřebiteli. Na všech těchto úrovních je třeba sledovat a vyhodnocovat potenciální vlivy na celkovou bezpečnost potravin. Je také nutné ve všech stadiích zaručit sledovatelnost původu surovin a produktů. Při posuzování rizik ohrožujících bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin se musí postupovat objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů.
 
Odborníci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno spolu s odborníky z Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Komory veterinárních lékařů České republiky a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně připravili sérii seminářů na téma zajištění zdravotní bezpečnosti potravin živočišného původu. V pěti tématických blocích bude přestavena problematika legislativního zajištění a dozorování technologického procesu produkce potravin živočišného původu, problematika agrárních ekosystémů a potravních řetězců, farmakoterapeutická, zdravotní a epizootologická rizika v produkci potravin a nové trendy v laboratorním vyšetřování potravin. Všestranný pohled na tuto problematiku doplní informace o moderních informačních a komunikačních technologiích v kontrolním a dokumentačním systému potravin živočišného původu a o finančních a manažerských aspektech zajištění produkce bezpečných potravin ve výrobním a zpracovatelském podniku.
 
Semináře budou probíhat na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno nebo na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Obsah  těchto seminářů spolu s dalšími odbornými informacemi získanými na základě ohlasu proběhlých seminářů budou sloužit jako podklad k sestavení programu dalšího profesního vzdělávání pro odpovědné pracovníky, kteří jsou zapojeni do  procesu produkce, řízení a kontroly jakosti a zdravotní bezpečnosti potravin živočišného původu. Program je zaměřený na podporu spolupráce podniků, institucí, profesních sdružení, státní správy a vzdělávacích institucí.
 
Tento vzdělávací program je  součástí projektu Jihomoravského kraje: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, financovaný z Evropského sociálního fondu.
 
Bližší informace můžete získat na www.vfu.cz/univ_prac/icvi/esf
 

Zařazeno v Nezařazené