KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Návrhy ministra Gandaloviče k podporám péče o krajinu vláda schválila

12/04/07

Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil vládě dvě nařízení, která umožní a zároveň zjednoduší zemědělcům získat finanční podporu za udržování krajiny a hospodaření šetrné vůči životnímu prostředí. Oba návrhy k podpoře tzv. agroenvironmentálních opatření dnes kabinet schválil.

Tisková zpráva
 Praha, 11. dubna 2007
  
„Podpora takzvaných agroenvironmentálních opatření, která se bude od letošního roku vyplácet z nového Programu rozvoje venkova, se oproti minulým letům významně zvyšuje. Na sedmileté období je na tento účel k dispozici zhruba 30 miliard korun. Ročně je to kolem 4,3 miliardy korun, zatímco doposud to bylo asi o miliardu korun méně,“ uvedl ministr Gandalovič. Z 80 procent hradí tyto platby Evropská unie a 20 procenty se na financování podílí národní rozpočet.
V rámci agroenvironmentálních opatření se podporuje ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a nově také zeleniny, dále ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy.
Prvním z materiálů, dnes schválených vládou, je novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb., které upravuje systém poskytování podpor při zemědělském hospodaření v rámci agroenvironmentálních opatření. Novela sjednocuje některé podmínky v rámci tohoto nařízení s novými podpůrnými opatřeními v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.
„Je to především s ohledem na žadatele, kteří uzavřeli pětiletý závazek v agroenvironmentálním opatření pro období 2004 – 2006 a budou v něm pokračovat. Chceme jim usnadnit plnění některých podmínek, které jsou shodné s požadavky na jiné podpory, například pro méně příznivé oblasti,“ vysvětlil důvody změn ministr Petr Gandalovič.
Sjednotí se například termín pro podávání žádostí o podporu agroenvironmentálních opatření. Původní lhůta do 30. dubna se posouvá do 15. května letošního roku, což je společný termín pro nová agroenvi opatření z Programu rozvoje venkova. Odkládá se také termín první seče travních porostů do 31. července daného kalendářního roku z původního termínu do 15. července, u druhé seče pak do 31. října daného roku místo do 15. října.
„Posunem termínů sečí chceme odstranit problémy při dlouhodobějších deštích, kvůli nimž zemědělci nemohli splnit stanovené datum a museli složitě dokladovat klimatické podmínky dotčeného území,“ odůvodnil zjednodušení ministr zemědělství.
Druhým schváleným materiálem je zcela nové nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, kterým stát zajistí zavedení jednoho ze stěžejních opatření v ose II. Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Jeho cílem je podpora využití zemědělské půdy v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny.
Toto nové nařízení navazuje na původní nařízení č. 242/2004 Sb., podle kterého lze i nadále podávat žádosti o poskytování dotace podle pětiletých závazků a setrvat v plnění podmínek tohoto nařízení. „Je tu ovšem zakotvená i možnost, aby žadatelé mohli přestoupit do agroenvironmentálních opatření podle nového nařízení vlády. Nehrozí jim přitom sankce za to, že zruší svůj původní pětiletý závazek,“ doplnil ministr Gandalovič.
  
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Životní prostředí