KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář pro zpracovatele potravin živočišného původu

21/06/07

Pozvánka na seminář, který se uskuteční dne 25. června 2007 v Brně

 
Jihomoravský kraj
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje
 
 
 
si Vás dovolují pozvat
 
na seminář
 
Implementace veterinární legislativy
s důrazem na nařízení komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 
v oblasti výroby a zpracování potravin živočišného původu
 
pod záštitou Ing. Jana Letochy
radního Jihomoravského kraje
 
 
Místo konání:            Kotlářská 53, 602 00 Brno, označení místnosti konání bude na
                                   informační tabuli umístěné ve vstupu do budovy

Dne:                           25. června 2007 – pondělí
Zaměření:
Jedním ze základních cílů potravinového práva ES je vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví, potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
Jeden z hlavních zdrojů onemocnění z potravin u lidí představují mikrobiologická nebezpečí v potravinách. Z tohoto důvodu je mimořádně důležitým kritériem pro stanovení přijatelnosti potravin a postupu jejich výroby, manipulace a distribuce právě kritérium mikrobiologické.
V současné době, kdy dochází ke zvýšení mikrobiologických nebezpečí v potravinách (zejména výskyt bakterie Listeria monocytogenes), považujeme za velmi důležitý úkol seznámit odbornou veřejnost s touto vysoce aktuální problematikou.
V návaznosti na tuto závažnou situaci jsme připravili seminář, který by měl přispět nejen k získání nových informací o problematice mikrobiologických kritérií pro potraviny s důrazem na výskyt Listerie monocytogenes, ale též ke zvýšení celkové úrovně dodržování veterinárně hygienických zásad při výrobě, distribuci a prodeji potravin živočišného původu.
 
Odborný garant:

MVDr. Jaroslav Salava
 
Program:
12.00 – 12.15 Prezence účastníků
12.15 – 15.15 Přednášky s diskusí na téma:
  
              Výskyt listeriózy v lidské populaci  v ČR a v Jmk
  • Vybraná ustanovení z platné potravinářské a veterinární legislativy
         Nařízení Rady a Evropského parlamentu /ES/ č. 852 – 854/2004,
         Nařízení Rady a Evropského parlamentu /ES/ č.178/2002
         Nařízení Rady a Evropského parlamentu /ES/ č. 1774/2002
  • Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny se zaměřením na problematiku Listeria monocytogenes v produktech živočišného původu
  • Doporučení pro výrobce a prodejce se zaměřením na správnou výrobní a hygienickou praxi a systémy HACCP
  • Nálezy veterinárního dozoru místně příslušné KVS s důrazem na aplikaci nařízení komise (ES) č. 2073/2005 v praxi závodů zpracovávajících živočišné produkty
  • Zjištěné závady v implementaci nařízení komise (ES) č. 2073/2005 v praxi závodů zpracovávajících živočišné produkty
 
 
Přednášející :

 Veterinární lékaři státního dozoru KVS pro JmK
 Lékaři KHS JmK, vedoucí oddělení epidemiologie
 
 
Pro účast na školení není vyžadováno vložné.
 
Účastníci obdrží studijní materiály: CD, sborník, Power Pointy
 
 
Organizační garant:
 
Ing. Václav Hlaváček, CSc.
Ing. Jaromír Musil, Ph.D.
 
RAK – KIS Jm kraje
Kotlářská 53
602 00 Brno
 
Tel.: 549 216 864
FAX: 549 216 878

e-mail: kis@kisjmk.cz, rak@rakjmk.cz

Prosíme o potvrzení účasti – návratka

Zařazeno v Nezařazené