KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vybraná ustanovení právních předpisů ES týkající se zákonných požadavků na hospodaření dle čl. 3 a 4 a přílohy 3 nařízení Rady 1782/03 z 29. 9. 2003

18/06/07

Zákonné požadavky na hospodaření upravené v čl. 3 a 4 nařízení Rady 1782/03 vychází z 18 právních předpisů ES (14 směrnic a 4 nařízení). Tyto předpisy jsou vymezeny v příloze 3 nařízení a jsou rozděleny do tří skupin na základě kritéria účinnosti od: A. Účinné od 1. 1. 2005 B. Účinné od 1. 1. 2006 C. Účinné od 1. 1. 2007

Příloha : Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků [doc ; 83968 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami [doc ; 73216 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [doc ; 77824 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. Prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů [doc ; 93184 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. Května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [doc ; 326144 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. Listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat [doc ; 78848 bytů]

Příloha : Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu [doc ; 27136 bytů]

Příloha : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) [doc ; 133120 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [doc ; 270848 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS [doc ; 101888 bytů]

Příloha : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. Ledna 2002 o stanovení obecných zásad a požadavků právních předpisů v oblasti potravin, o vytvoření Evropského orgánu pro nezávadnost potravin a stanovení postupů, pokud jde o nezávadnost potravin [doc ; 150016 bytů]

Příloha : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [doc ; 345088 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. Listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky [doc ; 129536 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. Prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat [doc ; 163328 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000 o zvláštních ustanoveních týkajících se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí [doc ; 70656 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/629/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat [doc ; 54784 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/630/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat [doc ; 64512 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely [doc ; 72704 bytů]

Zařazeno v Legislativa EU