KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové nařízení EU o ekologické produkci

26/07/07

Nové nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů přináší zjednodušení pro zemědělce i spotřebitele. Stanoví cíle, zásady a základní pravidla ekologické produkce a obsahuje nový, trvalý režim dovozu a důslednější režim kontroly.

Ministři zemědělství členských států EU konečně dosáhli politické dohody o novém nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které stanoví cíle, zásady a základní pravidla ekologické produkce a obsahuje nový trvalý režim importu a důslednější režim kontroly.
 
Nové nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů přináší zjednodušení pro zemědělce i spotřebitele. Stanoví cíle, zásady a základní pravidla ekologické produkce a obsahuje nový, trvalý režim dovozu a důslednější režim kontroly. Používání loga EU pro označování ekologické produkce bude povinné, ale může být doplněno logem příslušného členského státu nebo logem soukromým. V zájmu informování spotřebitelů musí být uvedeno místo původu výrobků.
 
Logem ekologické produkce bude moci být označena pouze potravina, která je alespoň z 95 % tvořena ekologickými složkami. Na ekologické složky bude možné upozornit i u neekologických produktů, ale pouze v seznamu složek. Používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) bude i nadále zakázáno. Nové nařízení také výslovně stanoví, že se obecný limit náhodné přítomnosti povolených GMO ve výši 0,9 % vztahuje také na ekologické produkty. Seznam povolených látek pro ekologické zemědělství se nemění. Nový předpis také vytváří základ pro dodatečné stanovení pravidel pro ekologickou akvakulturu, víno, mořské řasy a kvasinky. Na základě nového nařízení budou v další fázi převzata stávající přísná prováděcí pravidla ze starého nařízení do nařízení nového.
 
Díky nařízení budou moci spotřebitelé snáze rozpoznat ekologické produkty v celé EU a budou si jisti tím, co přesně kupují.
 
Shrnutí v bodech:
• konkretizuje cíle, zásady a pravidla ekologické produkce, přičemž umožňuje flexibilitu s ohledem na místní podmínky a stupeň rozvoje
 
•  zajišťuje, aby se uvedené cíle a zásady aplikovaly stejným způsobem v celé ekologické živočišné a rostlinné výrobě, akvakultuře a produkci krmiv a rovněž v produkci biopotravin
 
• jasně stanoví pravidla pro GMO, zejména skutečnost, že používání produktů GMO v ekologické produkci je přísně zakázáno a že se obecný limit náhodné přítomnosti povolených GMO ve výši 0,9 procenta vztahuje také na biopotraviny
 
• uzavírá mezeru, která umožňuje, že nezáměrná přítomnost GMO nad limit 0,9 % v současnosti nevylučuje prodej takovýchto produktů jako produktů ekologických,
 
• v zájmu podpory společné koncepce ekologické produkce stanoví logo EU jako povinné pro domácí ekologické produkty, ale umožní, aby bylo doplněno logem příslušného členského státu nebo logem soukromým
 
• nezakazuje přísnější soukromé normy
 
• zajišťuje, aby jako ekologické mohly být označovány pouze takové potraviny, které obsahují alespoň 95 % ekologických složek
 
• umožňuje, aby na ekologické složky bylo možné upozornit i u neekologických produktů, ale pouze v seznamu složek
 
• nezahrnuje odvětví restaurací a jídelen, ale členským státům umožňuje, aby toto odvětví až do přezkumu na úrovni EU v roce 2011 regulovaly samy, posiluje kontrolní přístup založený na hodnocení rizika a zlepšuje systém kontrol
 
• sladěním nařízení s úředním systémem kontroly potravin a krmiv EU, který se vztahuje na všechny potraviny a krmiva, ale zachová zvláštní kontroly uplatňované v ekologické produkci
 
• stanoví nový, trvalý režim dovozu, který třetím zemím umožní vyvážet na trh EU za stejných či rovnocenných podmínek, jaké platí pro producenty EU
 
• vyžaduje, aby bylo na produktu uvedeno místo původu, i v rámci dovezených produktů označených logem EU
 
• vytváří základ pro dodatečné stanovení pravidel pro ekologickou akvakulturu, víno, mořské řasy a kvasinky
 
• nemění seznam látek povolených v ekologické produkci a vyžaduje zveřejnění žádostí o povolení nových látek a existenci centralizovaného systému pro rozhodování o výjimkách
 
• je východiskem pro prováděcí pravidla, která mají být převzata ze starého nařízení do nařízení nového a mezi něž patří mimo jiné seznamy látek, pravidla kontrol a další prováděcí pravidla.
 
V roce 2005 bylo v Evropské unii (25 členských států) přibližně 6 milionů hektarů obhospodařováno ekologicky nebo bylo v procesu přechodu na ekologickou produkci. Proti roku 2004 to představuje růst o více než 2 %. Ve stejném období se počet hospodářských subjektů působících v ekologické produkci zvýšil o více než 6 %.
 
 
 
 
Zdroj: vetweb.cz, 12. 7. 2007