KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program obnovy venkova jako garant kvalitní správy venkovských obcí

03/01/08

Co je podstatou Programu obnovy venkova (POV)? Jak prosazovat cíle POV v každodenní práci obecního zastupitelstva?

Tato i další témata se snaží zodpovědět Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK) prostřednictvím projektu „Program obnovy venkova jako garant kvalitní správy venkovských obcí", který realizuje ve spolupráci s obcí Chanovice.

Cílem tohoto projektu je představit prostřednictvím dvou seminářů zástupcům obecní samosprávy myšlenkovou platformu Program obnovy venkova (POV) a prezentovat praktické postupy naplnění myšlenek POV přímo v jednotlivých obcích. Projekt reaguje na výzkum, který uskutečnil SPOV PK v rámci venkovského prostoru Plzeňského kraje. Cílem tohoto výzkumu (realizovaného v roce 2005 za podpory z EU -Interreg IIIA) bylo vyhodnocení dopadů POV na venkovský prostor Plzeňského kraje. Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 128 venkovských obcí Plzeňského kraje, vyplynulo, že přes 85% respondentů neví, jaké jsou základní myšlenky Programu obnovy venkova. Výzkum dále ukázal, že existuje stále velké množství obcí, které v rámci svých aktivit nevyužívají (resp. nemají zpracované či pravidelně aktualizované) strategické dokumenty rozvoje obcí a do plánování rozvoje i realizace jednotlivých projektů nedostatečně zapojují místní odbornou i laickou veřejnost. Dalším problémem, který výzkum definoval, je nedostatečná informovanost resp. orientace zástupců obecní samosprávy v systému evropských programů a iniciativ. I když byl výzkum realizován v roce 2005, je oprávněný předpoklad, že tyto problémy (i díky tomu, že po komunálních volbách na obecní úřady přišli noví a často v problematice obecní samosprávy nezkušení zastupitelé a starostové) přetrvávají a spíše nabývají na aktuálnosti. Realizátoři projektu se snažili, aby všechna výše uvedená témata byla v rámci seminářů diskutována.

První ze dvou plánovaných seminářů se uskutečnil 30. 11. 2007 v obci Nečtiny. Obsahem semináře byla problematika územního a strategického plánování, zapojení veřejnosti do jejich tvorby i aktualizace a v neposlední řadě také způsoby spolupráce veřejné a soukromé sféry na principu tzv. místního partnerství.

V rámci problematiky územního a strategického plánování měl hlavní příspěvek dlouholetý člen předsednictva SPOV ČR Prof. Ing. arch. Miroslav Baše. Jeho vystoupení obsahovalo vedle postupů při územním a strategickém plánování příklady možných přístupů k vytváření územního plánu s uvedením vazeb na teoretické základy územního a strategického plánování. V rámci své přednášky se Prof. Ing. arch. Miroslav Baše také velmi podrobně věnoval představení Programu obnovy venkova, jeho genezi, zhodnocení naplňování jeho původních cílů a v neposlední řadě budoucím možnostem Programu obnovy venkova a českého venkova vůbec. Druhý blok, zapojování veřejnosti, otevřel svým příspěvkem Ing.

arch. Petr Klápště a Ing. Eva Burianová (oba ProstorPlus. EU s.r.o.). Přednesli účastníkům semináře prezentaci o zapojení veřejnosti do tvorby územních a strategických plánů. Vstup zahrnoval především metodické pokyny k zapojování veřejnosti do zpracování strategických dokumentů obcí, územně plánovacích podkladů a územně plánoné vacích dokumentací. Posledním téma, které bylo na semináři otevřeno, bylo uplatňování principu partnerství, tj. spolupráce mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli.

Tuto tématiku přiblížila účastníkům na příkladu místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství Miroslava Válová.

Témata, jež byla v rámci semináře prezentována, tj. strategické a územní plánování, zapojování veřejnosti, spolupráce NNO, podnikatelů a samosprávy na správě venkovského prostoru, chápe SPOV PK jako zásadní atributy POV. Proto předsednictvo SPOV PK plánuje další vzdělávací aktivity, které chce starostům, podnikatelům, spolkům, sdružením i aktivním jednotlivcům z venkovského prostoru nabídnout. V současa době nabývá konkrétních obrysů společný česko – bavorský projekt na přenos zkušeností s POV. Součástí tohoto projektu budou i exkurze po českém i německém venkovském prostoru. Vedle tohoto projektu se zájemci o problematiku venkova mohou účastnit i výjezdních zasedání předsednictva SPOV PK, v rámci kterých proběhne prezentace jednotlivých členských obcí plzeňské krajské organizace Spolku. Všechna tato jednání jsou otevřena pro každého zájemce o problematiku venkova.

Na závěr je nutné říci, že hlavním cílem a společným jmenovatelem všech těchto aktivit je sdružovat lidi, jimž není venkovský prostor lhostejný a kteří chtějí témata, jež současný venkov nabízí pojmenovat a společně diskutovat.

Všechny příspěvky, které byly na semináři prezentovány, budou zpracovány do elektronického sborníku, jenž bude k dispozici na internetových stránkách www.spov-pk.cz. Součástí sborníku budou i příspěvky z druhého semináře, který je tématicky zaměřen na krajinotvorbu a ochranu životního prostředí.

Seminář proběhne dne 15. 12. 2007 v obci Chanovice. Projekt „Program obnovy venkova jako garant kvalitní správy venkovských obcí" realizuje Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje a obec Chanovice za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

TOMÁŠ SVOBODA, TOMÁŠ HAVRÁNEK, sekretariát SPOV PK

Zdroj: Mládí pro venkov – venkov pro mladé

Zařazeno v Životní prostředí