KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Čeho si všímat při nákupu přípravku na ochranu rostlin

22/02/08

Ing. Pavel Minář, Ph.D., Státní rostlinolékařská správa

            Byl jsem redakcí časopisu požádán, abych se pokusil informovat zemědělskou veřejnost o možnostech rozpoznat již před nákupem přípravku na ochranu rostlin nebo bezprostředně po něm, zda se jedná o důvěryhodné zboží nabízené v souladu se zákonem.
            Úvodem považuji za potřebné upřesnit terminologii, používanou Státní rostlinolékařskou správou (SRS) pro situace, jež mají spotřebitelé na mysli.
Padělkem (falsifikátem) rozumíme případ, kdy je přípravek nabízen jako výrobek firmy X, ačkoli jej vyrobila firma jiná, jež nemá s firmou X nic společného. Obvykle bývá spojen se snahou o nápodobu originální etikety a obalu. Výjimečně může být označení nebo obal přípravku odlišné od originálu, ale podstatné je lživé tvrzení o výrobci. Kromě toho je falsifikát často spojen i se zneužitím ochranné značky (názvu přípravku).
Nezákonné uvedení na trh neregistrovaného přípravku znamená porušení požadavku odst. 1) § 31 zákona č. 326/2004 sb. o rostlinolékařské péči v platném znění, který stanoví, že je možno přípravek uvést na trh výhradně tehdy, bylo-li SRS předtím vydáno rozhodnutí o jeho registraci nebo jiný typ rozhodnutí o povolení uvést jej na trh (např. rozhodnutí o povolení souběžného dovozu, což je dovoz přípravku registrovaného v České republice prostřednictvím nákupu v jiné zemi EU). Osoba, která se porušení dopustí, buď otevřeně nabízí přípravek, který nebyl nikdy povolen, nebo pod zástěrkou vydaného povolení prodává přípravek odlišný. Falsifikát lze tedy považovat za specifický typ tohoto případu.
Nezákonný dovoz či převoz přípravku do České republiky je porušením požadavku odst. 2) § 31 zákona č. 326/2004 sb. o rostlinolékařské péči v platném znění, z něhož vyplývá, že do České republiky může být přípravek dopraven pouze držitelem registrace nebo držitelem jiného typu povolení. Dovoz či převoz může provést i osoba, kterou držitel registrace či povolení zmocnil. Porušení zákona spočívá v tom, že přípravek je sice registrován nebo povolen, ale na trh v České republice se jej pokouší uvést osoba, která k tomu není oprávněna.
 
            První dva uvedené případy jsou spojeny s nejvyšší mírou rizika pro zemědělce, pro konzumenty potravin vzešlých z ošetřených rostlin, pro životní prostředí a pro vodní zdroje.
            Pomiňme nyní vědomý nákup nepovoleného přípravku. Otázkou je, jak rozpoznat, kdy je mi pod zástěrkou povoleného nebo registrovaného přípravku nabízen výrobek jiný. Uživatel nemá možnost provést chemickou analýzu pesticidu. I kdyby měl k dispozici kvalifikovanou laboratoř, nezná podrobné složení registrovaného přípravku, které je nutné pro srovnání s udaji získanými analýzou. 
            Nakupující by se proto zaměřit na to, co je zřejmé při zběžném ohledání balení pesticidů a na to, jak se chová dodavatel, který mu přípravky nabízí.
            Tím nejdůležitějším je pak spolupráce s institucemi provádějícími státní kontrolu na úseku chemických přípravků používaných v zemědělství (zejména Státní rostlinolékařská správa, ale i Česká inspekce životního prostředí, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a u závažnějších škod Policie České republiky).
            Inspektoři SRS se setkávají s  případy, kdy pěstitel nebo distibutor sdělí, že má negativní zkušenosti s některými dodavateli a už se setkal s podezřelým přípravkem, ale přišlo mu nemístné tyto případy „rozmazávat“. Měli bychom pochopit, že nejde o žádné udavačství z minulých dob, ale o prosazování práv spotřebitele a potlačování možné nelegální činnosti. Způsobí-li mi přípravek určité firmy poškození porostu, nebo narazím-li na podezřelý přípravek a jen mávnu rukou, vystavuji nebezpečí další potenciální zákazníky.
            Předpokládat, že nákupem podezřelého přípravku ohrozím přinejhorším úrodu své plodiny, je naivní. Ohroženo může být zejména zdraví zaměstnanců, kteří provádějí aplikaci nebo se krátce po aplikaci po pozemku pohybují, zdroje podzemní a povrchové vody v okolí pozemku, necílové organismy včetně včel a zvěře, půdní úrodnost nebo plodiny na pozemcích sousedních.
            V případě identifikace reziduí nepovolených přípravků v ošetřených rostlinách nebo rostlinných produktech může pěstitel ztratit své odběratele i svoji dobrou pověst, protože je složité prokázat, že nepoužil neregistrovaný přípravek, ani neporušil pravidla správné aplikace, pouze v dobré víře použil přípravek, který měl jiné složení, než očekával. Dojde-li k takovému nálezu po exportu plodiny do zahraničí, může být poškozena pověst celého pěstitelského odvětví v České republice.
            Pokusím se dále uvést přehled toho, čemu by měl odběratel věnovat pozornost a co by jej mělo vést k ostražitosti, setká-li se s tímto při nabídce nebo nákupu přípravku na ochranu rostlin. Odběratelem mám na mysli nejen pěstitele, ale i distributory, kteří odebírají přípravky od jiných distributorů a dovozců. Zdůrazňuji, že žádný z uvedených jevů sám o sobě nemusí nutně znamenat, že se jedná o prodej neregistrovaného či nepovoleného přípravku, případně o falsifikát. 
 
O co se u dodavatele před nákupem zajímat:
·        Adresa dodavatele a jeho obchodního zástupce, poštovní a telefonické kontakty na ně, adresa jeho distribučního skladu
·        Adresa a obsah webových stránek dodavatele (má-li je), jejich obsah, srovnání s jinými dodavateli
·        Rozsah garancí, které dodavatel poskytuje pro případ zjištěných odchylek ve složení přípravku a případných následných škod
·        Reference na dodavatele od spřátelených odběratelů (není vhodné se ptát neznámých zákazníků, jejichž jména uvede sám dodavatel)
 
Kdy je možno považovat chování dodavatele za podezřelé:
·        Dodavatel nesděluje adresu své kanceláře ani bydliště, komunikuje výhradně e-mailem nebo přes mobilní telefon
·        Objednávka se provádí prostřednictvím webových stránek, ze kterých nejsou patrné údaje o jejich vlastníkovi ani o žádné kontaktní osobě
·        Dodavatel není schopen uvést adresu distribučního skladu, provádí po dovozu do České republiky přímý prodej z auta
·        Jako základní podmínku dodávky uvádí dovoz na místo krátce před aplikací a zpětný odběr upotřebených obalů krátce po aplikaci
·        Dodavatel naléhá na co nejrychlejší aplikaci všech dodaných balení přípravků
·        Dodavatel varuje před spoluprací s kontrolními orgány a před poskytnutím vzorku přípravku pro kontrolní analýzu SRS
·        Dodací listy nebo faktury jsou neúplné
 
Čeho si všímat u přípravku a porovnávat s obvyklým nebo očekávaným stavem:
·        Velikost, tvar a materiál obalu
·        Ochanné znaky na etiketě (markery)
·        Kvalita grafického zpracování (písmo, obrázky)
·        Tvar víčka, případně jeho těsnění zespodu
·        Přítomnost, vzhled a tvar těsnící folie přitavené na hrdle obalu
·        Barva přípravku
·        Hustota kapalného přípravku
·        Sypnost prášku, velikost a rozpadavost granulí  
·        Rozpustnost a pěnivost
 
Co je možno považovat na obalu přípravku za podezřelé:
·        Obal přípravku je jakkoli porušen, nebo vypadá jinak než obvykle
·        Po odšroubování víčka není hrdlo lahve či kanystru opatřeno přitavenou těsnící fólií, ačkoli na výrobku normálně vždy je
·        Na obalu chybějí markery deklarované výrobcem či firmou provádějící plnění do obalů (typické identifikační znaky např. hologram nebo neporušená páska přes uzávěr)
·        Na obalu není vytištěno číslo šarže nebo je uvedeno jen na odstranitelné samolepce
·        Číslo šarže na obalu lze setřít prstem
·        Na obalu není uvedeno datum výroby
·        Přípravek vypadá na pohled jinak než obvykle (jiný odstín, jiná velikost a rozpadavost granulí, jiný pach, jinak se rozpouští nebo jinak pění)
·        Na obalu souběžného přípravku pod českou etiketou není ponechána etiketa země, ze které je přípravek dovezen (požadavek vyhl. č. 329/2004 Sb. o přípravcích na ochranu rostlin v platném znění)
 
Jak uvedená rizika minimalizovat:
·        V případě podezření vyžadujte od dodavatele náležité vysvětlení. Není-li schopen jej poskytnout, najděte si jiného.
·        Při dodávce podezřelého balení přípravku neprodleně kontaktujte místně příslušné zaměstnance Státní rostlinolékařské správy.
·        Máte-li pochyby ohledně originality výrobku (chybějící markery apod.) vyžádejte si písemné potvrzení autenticity od držitele registrace nebo povolení k uvádění na trh.
·        Máte-li pochyby, ponechte si „kontrolní“ vzorek přípravku dané šarže
·        Předem si ověřujte rozsah garancí dodavatelů či výrobců za škody způsobené odchylkami ve složení přípravku.
·        Veďte důsledně zákonem předepsanou evidenci nákupu, spotřeby a pohybu přípravků ve skladu tak, abyste byli schopni při případných sporech dostatečně identifikovat aplikovaný přípravek.
·        Užitečné může být sledovat reakci dodavatele na sdělení, že zakoupená balení budou ponechána pro kontrolní analýzu SRS (cenu odebraných vzorků SRS hradí, uzná-li odběr za potřebný)
·        Všímejte si snížené účinnosti po aplikaci přípravku nebo příznaků fytotoxicity a hlaste je místně příslušným zaměstnancům Státní rostlinolékařské správy.
 
          

Zařazeno v Rostlinná výroba