KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz – Správná zemědělská a ekologická praxe

08/02/08

Agentura ZERA si Vás dovoluje pozvat na kurz zaměřený pro zemědělce a poradce, kteří chtějí být zařazeni do zemědělského poradenského systému v novém plánovacím období od roku 2007 – 2013.

Termín konání: 11.- 15.2. 2008  –  5 dní (40 vyučovacích hodin)
 
Místo konání kurzu:
ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
 
Cena: 80 Kč / den  (Cena uvedena včetně DPH, Agentura ZERA je plátcem DPH)
Jednotlivé dny možno absolvovat i samostatně
 
V příloze naleznete podrobnou osnovu kurzu:
 
Po absolvování kurzu je možné získat Akreditovaný certifikát pro „Poradce správné zemědělské praxe
 
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
– ERDF v rámci projektu: Interreg III. A – Vzdělávání v Česko Rakouském centru pro rozvoj podnikání.
 
OSNOVA:
 
1. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe
 
Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření
A.                   Životní prostředí
A1. Ochrana přírody a krajiny (3 hodiny)
 • Ochrana  přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
 • Ochrana volně žijících ptáků.
 
A.2 Ochrana vod (3 hodiny)
 • Ochrana podzemních vod před znečisťováním nebezpečný mi látkami;
 • Ochrana životního prostředí a půdy při používáni kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství;
 • Ochrana vod před  znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
 
B.                          Veřejné zdraví, zdraví zvířat  a rostlin
B1. Rostlinolékařská péče (2 hodiny)
 • Rostlinolékařská péče, uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a podmínky jejich používání.
 • Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
 • Hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů, způsoby zjišťování a regulace výskytu škůdců.
 
2. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe
 
Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření
B.                          Veřejné zdraví, zdraví zvířat  a rostlin
B2. Péče o zdraví hospodářských zvířat (2 hodiny)
 • Pravidla pro prevenci, tlumeni a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.
 
B3. Nezávadnost potravin (2 hodiny)
 • Obecné zásady a požadavky právních předpisu v oblasti zajištění nezávadnosti potravin.
 
C.                          Identifikace a evidence zvířat (2 hodiny)
 • Označování zvířat a jejich evidence, evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
 
D.                          Oznamování nákaz (2 hodiny)
 • Povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat.
 
3. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe
 
Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření
E.                      Řádné zacházení se zvířaty (2 hodiny)
 • Ochrana hospodářských zvířat proti týrání.
 • Minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat.
 • Technické požadavky na stavby pro chov zvířat v zemědělství.
 
Požadavky na zachování ploch v dobrých zemědělských a ekologických podmínkách
 • SAPS (Single Area Payment Scheme) a SAP (Single Payment Scheme) – Pravidla k udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu (1 hodina).
 • Volitelné právní předpisy pro rozšíření odborné způsobilosti poradce –
IPPC, GMO, EIA, ochrana ovzduší a životní prostředí (4 hodiny).
 
4. den: Základy Certifikace systémů řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství
Základy managementu jakosti  (4 hodiny)
 • Systém managementu jakosti,
 • Základy jednotlivých nástrojů managementu jakosti,
 • Základy práce interního auditora
 
Ekologické zemědělství – certifikace bioproduktů a biopotravin (4 hodiny)
 • Zásady ekologické produkce na úrovni zemědělského podniku.
 • Minimální požadavky na inspekci a certifikaci zemědělských podniků.
 • Minimální požadavky na inspekci a certifikaci výrobců biopotravin.
 
5. den: Základy Certifikace systému řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství
GlobalGAP  (4 hodiny)
 • Význam a globální principy;
 • Struktura normy;
 • Požadavky pro pěstování rostlin;
 • Požadavky pro chovy zvířat;
 • Základní požadavky pro certifikaci;
 • Diskuse, praktické příklady.
 
Základy HACCP (4 hodiny)
 • Význam a hlavní principy;
 • Implementační postup;
 • Rizika a analýza rizik;
 • Dokumentace a záznamy;
 • Verifikační postupy a dosledovatelnost.
 
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
 
 
 
Bc. Hana Svobodová
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou
 
Mob.: 724 572 434
Tel.:    568 620 070
Fax.:   568 620 547
Web:  www.zeraagency.eu