KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění

28/05/08

Každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární systém, má do 31.12. 2008 šanci získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)

Kdo může žádat o dotaci

Žadatelem mohou být pouze fyzické osoby:

  • vlastník bytu/rodinného domu, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj
  • nájemník, pokud má souhlas vlastníka bytu/rodinného domu.

Dotaci mohou získat i ti, kteří výměnu kotle provedli již před vyhlášením programu. Podporu totiž lze poskytnout pouze na ukončené akce (tj. na již instalovaná zařízení), a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Realizace a financování akce musí být zahájeny až po 1. lednu 2005.

Jak podat žádost

Podrobné informace včetně seznamu dokladů, které je třeba předložit naleznete v dokumentu Přílohy II Směrnice MŽP. Formulář žádosti a formulář potvrzení obecního úřadu jsou ke stažení v sekci Dokumenty  v záložce Národní programy.

Žádosti se podávají krajskému pracovišti SFŽP podle místa realizace projektu.

Co se podporuje a výše podpory

Základní rozdělení dotačního programu
1.A – Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby

1.A.a – Kotle na biomasu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 50 000 Kč
1.A.b – Solární systémy na teplou vodu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 50 000 Kč
1.A.c – Solární systémy na přitápění a teplou vodu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč
4.A – Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby – příspěvek až do výše 30 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč

Ve všech programech se bude SFŽP podílet na úhradě odborného posudku do výše 50 % celkových nákladů, maximálně do výše 3 000 Kč.

Kotle na biomasu
Podporu lze získat výhradně na lokální systémy, které využívají biomasu a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do kotle. Předmětem podpory může být pouze kotel na biomasu včetně příslušenství, který nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva a splňuje mezní hodnoty emisí podle Příloh II.

Fond nepodporuje instalaci krbových kamen, kachlových kamen a krbových vložek a kombinovaných kotlů umožňujících podle údajů výrobce spalování biomasy i fosilních paliv.

Solární systémy
Podporu lze získat na solární systémy určené pro přitápění a celoroční ohřev teplé vody nebo pouze pro celoroční ohřev teplé vody, a to i při instalaci v novostavbách. V případě, že je solární systém využíván i k ohřevu vody v bazénu, odborný posudek doloží, že systém je zapojen takovým způsobem, aby byl přednostně využíván pro ohřev teplé vody a/nebo vytápění. Předmětem podpory u solárních systémů na přitápění a teplou vodu nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).

Tepelná čerpadla
Podporu lze získat na tepelná čerpadla sloužící k vytápění rodinných domů a bytů pro fyzické osoby s minimálním průměrným ročním topným faktorem 3 potvrzeným v odborném posudku. Předmětem podpory může být pouze tepelné čerpadlo včetně příslušenství, které nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva. Základem pro výpočet podpory jsou výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nejsou součástí základu pro výpočet podpory. Kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla je možná. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů atp.).

Objekt, v němž bylo tepelné čerpadlo instalováno, musí splňovat v současné době platné standardy tepelné ochrany budov.

Podpora se neposkytuje
  • Na instalaci zařízení do objektů určených k individuální rekreaci nebo do průmyslových objektů.
  • Na instalaci kotle či čerpadla v novostavbách.
  • Na kotel nebo čerpadlo uvedené do provozu po 30. 4. 2008, pokud lze objekt vytápět plynem nebo jej lze připojit na centrální zdroj tepla.
  • Na financování otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa), projektové, režijní, kompletační, svépomocné práce a další práce nesouvisející s instalací obnovitelného zdroje.
Poradenské služby zdarma

Osobní konzultace nabízejí po předchozí telefonické domluvě pracovníci krajských pracovišť.

Informační leták Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění v pdf ke stažení

Zdroj: SFŽP