KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Otazníky u letošních žní

17/08/09

Úvaha předsedy AK ČR Ing. Jana Veleby

Otazníky u letošních žní

 „Ceny komodit porostou“ pravil počátkem letošního února v tomto týdeníku nejmenovaný agrární analytik. Vzhledem k tomu, že například u mléka předpověděl, že „do ekonomicky přijatelných relací by se mohly ceny mléka dostat na konci prvního letošního pololetí“, těžko kdo bral jeho vývody vážně. Vážně je ale třeba brát počínající cenovou realitu komodit z letošních žní.

Ceník nákupu rostlinných výrobků ze sklizně 2009 vypadá hrozivě a začíná cenou potravinářské pšenice hluboko pod 3.000 Kč za tunu.

Pokles stavů skotu a prasat snižuje spotřebu obilí 

Co dělat? Prodat a nebo počkat? To jsou dnes nejčastější otázky z terénu. Než se na ně pokusím odpovědět, tak si dovolím uvést několik postřehů, proč je situace tak nepříznivá.

Prvním důvodem je prudký pokles stavů hospodářských zvířat, především prasat, a z něho vyplývající dramatický pokles spotřeby obilí. Když srovnám například produkci vepřového masa v posledním roce před vstupem do EU, tedy 2003 s předpokládanou letošní produkcí, pak zde bude pokles okolo 150 tisíc tun. Toto číslo představuje přibližně 450 tisíc tun krmného obilí, které je tím pádem zbytečné. Přidejme k tomu snížení potřeby obilí pro výrobu hovězího masa, mléka a drůbeže. Znamená to jedniné, dostali jsme se do situace těžké nerovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou produkcí. Do situace, kdy se stáváme hříčkou tržních a spekulačních větrů a jsme plně závislí na tom, zda na evropském trhu je či není pro naši nadprodukci umístění. Druhou příčinou současných cen je nová vlna zpevňování koruny. A konečně třetím hráčem v tvorbě ceny jsou samozřejmě obchodníci a odběratelé s tím, jakou obchodní politiku směrem k prvovýrobcům zvolí. Tím konečným vlivem, který bude mít působnost na ceny žňových komodit až do příštích žní však bude množství sklizeného obilí v Evropě a ve světě.

V celoevropském kontextu

Vývoj na trhu s obilím v Evropě má bezprostřední vliv na ceny. Experti z evropského Svazu obilního a krmivového obchodu – COCERALu vycházejí z toho, že zemědělci oseli obilím 58,5 milionů hektarů, tedy o 1,4 miliony hektarů méně než vloni. Výbory EU zemědělských svazů (COPA) a zemských sdružení (COGECA) odhadují osevní plochy pro obilí v EU dokonce jen na 57,5 milionů hektarů. Naproti tomu všechny organizace vyčíslují průměrný hektarový výnos na 4900 kg. V Evropě by mělo být sklizeno kolem 285,27 milionů tun obilí. To by znamenalo pokles o 24,9 milionů tun (asi 8 %) oproti loňsku.

Co z doposud uvedeného plyne?

Odpověď vidím v několika následujících bodech:

  • Rozhodnutí, kdy prodat bude na každém pěstiteli obilí s tím, že v druhé polovině žní bude k dispozici mnohem více objektivních informací.
  • Do kalkulace zařadit možnost prodeje v rámci intervenčního nákupu za 101,31 Eur/t, což může  přinést navýšení ceny v případě ječmene až o 450 Kč za tunu.
  • Nepodlehnout psychóze, kterou vytváří někteří skladovatelé systémem „ber nebo běž“

Agrofert je připraven obilí pro zákazníka skladovat až do konce příštího června

Počátkem minulého týdne jsem spolu s oběma viceprezidenty AK absolvoval obsáhlé jednání s vedením největšího skladovatele, jímž je Agrofert holding. Je připraven obilí pro zákazníka skladovat až do 30.6.2010 za podmínek, které máme k dispozici. Co tato jednoduchá skutečnost znamená v praxi? Předně to, že je na majiteli obilí, kdy se rozhodne prodat. Nikoliv to, že doveze obilí na silo a sklopením fůry do příjmového koše je musí automaticky prodat za cenu z „Ceníku na nákup rostlinných výrobků ze sklizně 2009“. Pokud to někde funguje takto, pak je to špatně a je třeba tyto způsoby uvést na pravou míru. Jsme připraveni napomáhat řešení, v případě potřeby je třeba využít vnitřní informační kanály AK. Jednáme i o způsobu řešení úhrad tak zvaných zelených úvěrů. Ani tam by neměly být zápočtovým dogmatem momentální velmi nízké ceny obilí. V případě pohybu cen na trhu směrem nahoru, by měla být možnost zápočtovou bilanci vylepšit s konečným termínem uzavření až do konce tohoto roku.

Závěrem tohoto krátkého příspěvku chci požádat, aby byla věnována maximální pozornost kvalitě týdenních informací o sklizni, které zasílají kraje do ústředí každé pondělí. Jsme připraveni na vaše podněty reagovat a napomáhat řešení současné obtížné situace.

Zdroj: AK ČR

Jan Veleba