KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

14/09/09

Kurz umožní účastníkům osvojení zemědělských vědomostí a dovedností potřebný pro kvalifikovaný výkon zemědělských činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

 

Aktuální seznam škol, které kurz pořádají

 

 Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí,
 vybraných nových progresivních teoretických vědomostí dovedností nezbytných pro úspěšné provozování
 zemědělského podniku nebo rodinné farmy. Vzhledem k časovému omezení kurzu a rozdílnému výrobnímu
 zaměření účastníků v podnikání, budou nové poznatky o zemědělské výrobě získávány rovněž formou
 samostudia řízeného vyučujícím.
Rámcová osnova kurzu
Pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, zemědělská technika a technologie linky,
ekonomika podnikání, základy práce s informační a komunikační technikou, základy zemědělského práva
 a zemědělské politiky, zásady bezpečnosti a hygieny práce, ekologické hospodaření, tvorba a ochrana
 krajiny, využívání obnovitelných zdrojů energie, analýza využití strukturálních fondů, zpracování projektu.
Kurz  probíhá na vybraných odborných školách, které vlastní akreditaci MZe.

Zařazeno v Celoživotní