KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Senát přijal novelu vodního zákona

26/04/10

Zdroj: MZe ČR

Senát  přijal novelu vodního zákona

Tisková zpráva – Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

Senát dnes přijal ve třetím čtení novelu vodního zákona. Jedná se o obsáhlý soubor změn, které si vyžádal vývoj vodního hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU. Dlouhodobě připravovaná novela obnášela mimo jiné vypořádání více než 1000 připomínek, z toho 512 zásadních. Důsledně se přihlíželo k tomu, aby změny reagovaly na nedostatky aplikace vodního zákona v praxi a snižovaly administrativní zátěž.

„Vodní zákon je důležitou normou. Dotýká se velkého množství subjektů, od institucí veřejné správy, přes podnikatelské subjekty, až prakticky po každého občana,“ vyjádřil se ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Mohu s potěšením konstatovat, že mimo jiné novela zákona snižuje administrativní zátěž, a tím zároveň i náklady spojené s aplikací vodního zákona.“ Snížení administrativní zátěže přinese do budoucna úspory zhruba v objemu 240 mil. korun, jak pro podnikatele, tak pro státní správu.

Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních elektráren k minimálním zůstatkovým průtokům ve vodních tocích, kde jsou v protikladu zájmy podnikatelské a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zájmy ochrany přírody a rybářství. V tomto směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve vodohospodářských plánech povodí, které budou účinné od roku 2015. Významnou je rovněž nová úprava správního trestání.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

23.4.2010

Zařazeno v Nezařazené