KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podmínky intervenčních nákupů

23/06/10

Vystoupení ředitele SZIF, Ing. Tomáše Révésze na Obilnářském fóru 2010.

Podmínky intervenčních nákupů

Vážené dámy, vážení pánové,
dnes bych zde, na Obilnářském fóru, měl hovořit na téma „podmínky intervenčních nákupů“.

 Abychom se bez obav mohli podívat na to, co nás společně čeká, je dobré zhodnotit spolupráci SZIF s producenty a obchodníky s obilím jak v minulosti, tak v současnosti.

SZIF intervenčně nakupoval mezi lety 1994 až 2004, tj. plných 10 let, pouze potravinářskou pšenici. V tomto období bylo nakoupeno 3,2 milionu tun za průměrnou cenu 3.600 Kč/ t.

Od listopadu roku 2004, tj. od vstupu do Evropské unie, SZIF nakoupil celkem 1,9 milionu tun obilovin v hodnotě 6 miliard Kč, tj. průměrná cena činí 3.150 Kč/ t nakoupené obiloviny, a to včetně kompenzace přepravních nákladů při přepravě do intervenčního skladu a DPH.

Po vstupu do Evropské unie je vykupována pšenice i nepotravinářské kvality, vykoupili jsme jí doposud v celkovém množství 1,2 mil. tun, dále byl nakupován ječmen obecný, letos naposled – pokud nebudou uvolněny nulové stropy pro jeho výkup. Ječmen jsme vykoupili v celkovém objemu 629 tis. tun. A do loňského roku jsme mohli nakupovat také kukuřici setou, vykoupili jsme jí v celkovém objemu 156 tis. tun. Také pro kukuřici jsou nařízením evropské Rady stanoveny nulové stropy, které mohou být v případě nepříznivé situace na trhu EU navýšeny.

Pokud se zaměříme na rozsah intervenčních nákupů co do objemu – rozdíly jsou v jednotlivých letech významné. Ze sklizně roku 2004, což byl nejobjemnější nákup, bylo staženo jako přebytek 908 tis. tun obilovin, v roce 2005 to bylo 544 tis. tun, v roce 2006 pouhých 1,5 tis. tuny, a v roce 2007 SZIF nenakupoval vůbec, pouze prodával staré zásoby.

V roce 2008 jsme nakoupili 191 tis. tun obilovin, a ty jsou v současnosti přemisťovány jako potravinová pomoc určená pro Španělsko a Francii, cenu zboží nám kompenzuje Evropská komise. Tendry na výběr distributorů ve Španělsku a Francii běžely pod tamními platebními agenturami a výherci tendrů zajišťují přemístění zásob do zemí určení. To jsou tedy staré zásoby z roku 2008, které z větší části – jak doufáme –  opustí intervenční sklady do nové sklizně.

Pokud bych zhodnotil letošní intervenční nákup, celkem bylo na SZIF podáno 800 nabídek o objemu 438 tis. tun obilovin, z toho 83 tis. tun pšenice a 355 tis. tun ječmene. SZIF zamítl z důvodu výskytu živého škůdce či zcela nevyhovujících kvalitativních parametrů nabídky pouze v objemu 27 tis. tun. Dalších 16 tis. tun zamítnutých obilovin připadá na formální nedostatky v nabídkách a 42 tis. tun připadá na zpětvzetí nabídky nabízejícím.

V rámci intervenčního nákupu obilovin ze sklizně roku 2009, který dobíhá, jsme doposud převzali 283 tis. tun obilovin, z toho 57 tis. tun pšenice a 226 tis. tun ječmene, podávání nabídek je již ukončeno (každoročně k 31. květnu), přebírání zboží skončíme v červenci, zbývá převzít 70 tis. tun obilovin (jen 31. května bylo podáno 53 nabídek na 27 tis. tun obilovin).

Doposud bylo za intervenční nákup ze sklizně roku 2009 vyplaceno 828 mil. Kč, což odpovídá průměrné ceně 2.923,- Kč /t, daná cena zahrnuje také kompenzaci přepravních nákladů při přepravě do intervenčního skladu a DPH.

Jak je na tom s intervenčními nákupy 27 členských států Evropské unie? Počáteční intervenční zásoby EU27 činily 1,5 mil. tun obilovin. Celková nabídka do intervenčního nákupu 2009/2010 v rámci EU27 překonala množství 5,8 mil. tun obilovin, z toho 0,3 mil. tun pšenice a 5,5 mil. tun ječmene. Česká republika byla co do objemu nabídek (353 tis. tun – bez deaktivovaných nabídek) v pořadí šestá z EU27. Objemem nabídek se blížíme Polsku (361 tis. tun), Maďarsko mělo v nabídce o 100 tis. tun více (463 tis. tun). Kupodivu Finsko se letos nabídkou blížilo obilnářským velmocím objemem 783 tis. tun obilovin (a 200 tis. tun svých intervenčních zásob přeskladňuje do Estonska), jedná se o třetí nejvyšší nabídku v rámci EU27. V objemu nabídek vede Německo s 1,8 mil. tun a Francie s 1,1 mil. tun. Doposud byly intervenčními agenturami převzaty 4 mil. tun obilovin a zbývá převzít 1,8 mil tun. Tento objem bude nezbytné převzít během následujících dvou měsíců. Pro úplnost, Evropská komise doposud nezahájila intervenční prodeje obilovin, ovšem v rámci potravinářské pomoci nejchudším obyvatelům EU uvolnila 57 % veškerých svých starých zásob v objemu 890 tis. tun obilovin jako potravinovou pomoc.

Tolik tedy k historii a současnosti intervenčních nákupů. Je nasnadě Vás poinformovat také o jejich budoucnosti.

V souladu s reformou společné zemědělské politiky uplatňuje Evropská unie omezující opatření v intervenčních nákupech obilovin.

Vycházíme z legislativy Evropské unie, nařízení Rady č. 1234/2007, které stanoví společnou organizaci zemědělských trhů a v rámci společné organizace trhu s obilovinami určuje zejména druhy intervenčně nakupovaných obilovin a výši intervenční ceny. Nařízení Rady č. 72/2009, o úpravách společné zemědělské politiky, stanoví množstevní stropy pro intervenčně nakupované obiloviny a nařízení Komise č. 1272/2009 stanoví společná prováděcí pravidla k výše jmenovaným nařízením Rady, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci intervence, včetně postupů pro nákup produktů za pevnou cenu a prostřednictvím nabídkového řízení, a dále příplatků a srážek z intervenční ceny. 

Obdobné restrikce, které budou aplikovány od listopadu 2010, tj. nabídkové záruky, či realizace výběrových řízení, nově po dosažení nabídkových limitů, SZIF musel v souladu s legislativou EU zavést již v minulých letech. Nabídkové záruky umíme administrovat jak u nákupu (u kukuřice byly nabídkové záruky vyžadovány již v minulých dvou letech), tak u prodeje intervenčních zásob obilovin. Stejně tak jsme plně připraveni zadministrovat nabídková řízení u nákupů, neboť máme know-how z pořádání tendrů na prodej intervenčních zásob a způsob administrace je obdobný. 

Co nás tedy čeká, vezměme hlavní změny oproti současnému systému intervenčního nákupu v bodech a popořadě:

 • Od hospodářského roku 2010/11 platí stanovené množstevní stropy pro nákup obilovin do intervence: pšenice 3 mil. t (pro celou EU!), ječmen 0 t a kukuřice 0 t. Tyto 3 mil. tun pšenice budou nakupovány za pevnou cenu 101,31 EUR/t.
 • Nákup formou nabídkového řízení (u pšenice nad 3 mil. t, u ostatních obilovin při jakémkoliv navýšení nulového stropu), kde se bude „soutěžit“ o co nejnižší nabídnutou cenu – rozhodovat o přijatelnosti nabídky bude EK.
 • Nutnost složení nabídkové záruky (20 EUR/t obiloviny) u obou forem nákupu, tj. jak při nákupu za pevnou cenu, tak při nabídkovém řízení. Záruky mohou být bankovní či hotovostní.
  (V současné době PGRLF analyzuje své možnosti poskytnutí pomoci nabízejícím subjektům v oblasti těchto nabídkových záruk – tady bych si dovolil doporučení, aby Agrární komora ČR iniciovala jednání s MZe a PGRLF v této věci).
 • Aby se zabránilo spekulacím vyplývajícím z vysoké nestálosti cen na trhu s obilovinami, měl by být držitelem produktů nabízených k intervenci, v okamžiku podání nabídky, skutečně nabízející. Intervenční agentury by měly mít dostatečnou jistotu, že nabízená množství se skutečně nacházejí ve skladovacích prostorách uvedených v nabídce, proto nařízení Komise č. 1272/2009 předepisuje intervenčním agenturám zkontrolovat tzv. předběžnou kontrolou alespoň 5 % všech nabídek. 
 • Podaná nabídka nebude moci být stažena (rozdíl proti současnosti).
 • Nabídka zamítnutá při přejímce, bude moci být nabízejícím nahrazena jinou partií obilovin, čímž nedojde k propadu složené záruky.
 • Bude prováděn technicky odlišný způsob kalkulace přepravních nákladů: S ohledem na složitost problematiky bude tato změna rozpracovaná v příručce pro nový intervenční nákup.
 • Konečná cena za zboží nebude zahrnovat měsíční navýšení 0,46 EUR/t/měs. jak tomu bylo do současnosti, tj. pro každý měsíc dodání obiloviny do výše 3 mil. tun v EU bude platit konstantní intervenční cena ve výši 101,31 EUR/t. (Stále však budou kalkulovány příplatky a srážky za kvalitativní parametry).
 • Poslední dodávka obilovin do skladu bude muset být uskutečněna do konce třetího měsíce, po dni vystavení smlouvy o dodání, tzv. Závěrečný nákupní list, avšak nejpozději do 30. června (tj. zkrácení obou termínů o 1 měsíc ve prospěch nabízejících).
 • Nově stanovené podmínky převzetí: Evropská unie aplikuje nový model, tzv. podmínečné převzetí v den uzavření smlouvy o dodání u LOCO nabídek; nebo v den dodání zboží do skladu u DESTINAČNÍCH dodávek.
 • Platba za zboží musí být provedena do 65. dne po dni podmínečného převzetí obilovin (nyní mezi 30. a 35. dnem od data fyzického převzetí). Jak jsem předeslal dříve, u DESTINAČNÍCH dodávek podmínečně přijmeme zboží teprve dodáním posledního zrnka obilí na sklad, tj. o několik týdnů později oproti LOCO přejímkám, které podmínečně převezmeme již v momentě uzavření smlouvy o dodání zboží, proto se budeme snažit zachovat splatnost mezi 30. – 35. dnem od převzetí, naše CASH FLOW nám to umožňuje, a tak srovnáme rozdíly ve splatnostech mezi LOCO a DESTINAČNÍMI přejímkami.
 • Nové podmínky pro intervenční centra a intervenční sklady – intervenční centrum se bude moci skládat z jednoho nebo několika skladovacích míst a musí mít minimální skladovací kapacitu 20 tis. tun. Evropská Komise vydá změnu současného nařízení o intervenčních centrech, nyní v podobě nařízení Komise č. 428/2008.

Tolik vyčerpávající přehled změn.

Je nyní na SZIF a zejména na jeho Oddělení pro obiloviny a škrob, Vás – nabízející prvovýrobce i obchodníky, připravit na nový nákup jak osvětově, tak být plně k dispozici při vysvětlování podmínek nového nákupu. Samozřejmě SZIF vydá Příručky k intervenčnímu nákupu obilovin v dostatečném předstihu před zahájením intervenčního nákupu ze slizně roku 2010.

Co říci závěrem? Předcházející deštivé dny budou mít vliv na vyšší ztráty v úrodě obilí. Tvrdí to někteří zemědělci. Špatné počasí má už teď vliv na jeho kvalitu. Je tomu tak v celé střední Evropě. Zemědělci to nebudou mít jednoduché, obchodníci také ne.

Můžeme si přát, aby se podařilo do 1. listopadu zobchodovat většinu obilovin a v intervenčním nákupu skončily doopravdy jen jinak nerealizovatelné přebytky. Nástroj intervenčního nákupu je nyní třeba začít vnímat jako zbývající možnost jak realizovat své zboží na trhu, ne jako jednu z rovnocenných možností své zboží zobchodovat. Důvodem je to, že je intervenční cena osekána o kompenzační příplatky za skladování na základní cenu 101,31 EUR/t, posilující trend koruny vůči euru, zavedení nabídkové záruky 20 EUR/t nabízené obiloviny, aj.

K tomu je od letošní sklizně minulostí neomezený intervenční nákup obilovin, strop 3 miliony tun pšenice muže být naplněn v rámci EU27 rychleji než si myslíme. Pak by se v rámci nabídkového řízení museli smířit i s výrazně nižší cenou intervenčně vykupované pšenice nejen provovýrobci, ale i obchodníci – skladovatelé. V rámci výběrového řízení o ceně, tedy o tom, kdo v tendru uspěje a kdo ne, rozhoduje Evropská komise, nikoliv český stát, potažmo česká platební agentura.

Proto ještě jednou zdůrazňuji, důležité je sledovat informace trhu a snažit se zobchodovat Vaše obiloviny lépe než v rámci intervence.

Děkuji za pozornost

Ing. Tomáš Révész
ředitel SZIF

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo11726

Zařazeno v Rostlinná výroba