KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu

13/03/12
Ing. Eva Chromečková

Seminář, pondělí 2. 4. 2012, od 9:30 hodin, pavilon E, Veletrhy Brno, a.s.

P O Z V Á N K A
                                                                                                                    na seminář
                    
Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu,
 
který se koná
 
v pondělí 2. 4. 2012 od 9.30 hodin
v pavilonu E, I. poschodí, zasedací sál E 2, Veletrhy Brno, a.s., TECHAGRO
(přístup z ulice Křížkovského, šikmo naproti hotelu Voroněž, vedle vjezdové brány č. 4)
 
Seminář pořádají: Regionální agrární komora Jihomoravského kraje spolu s Ministerstvem
                                 zemědělství ČR, Mysliveckou komisí AK ČR
 
Seminář je určen pro vlastníky a nájemce pozemků, zástupce OMS, starosty obcí, pracovníky obecních úřadů s rozšířenou působností, krajského úřadu, zástupce honebních společenstev a mysliveckých sdružení, LČR, PF, VLS
 
Program:
  8:30 – 9:30 Prezence
  9:30   Zahájení ( zástupce AK ČR a MZe ČR )
       1. Legislativa
                 2.1. Právní úprava uznávání honiteb
                 2.2. Honební společenstva
                 2.3. Smlouva o nájmu honitby
                 2.4. Zánik honitby, honebního společenstva, smlouvy o nájmu honitby
                 2.5. Změny uznaných honiteb
                 2.6. Očekávané změny honiteb v roce 2013
 
Přestávka s občerstvením (během bloku „legislativa“)
 
   2. Informace o přístupu k změnám honiteb: LČR, Pozemkový fond, případně VLS ČR
        a rybářské sdružení
 
   3. Prezentace VÚLHM Zbraslav
 
Dotazy a diskuse
 
Předpokládané ukončení ve 13:30 hodin.
 
Lektoři: Ing. Martin Žižka, Ph.D. – vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe ČR
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. – ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR
Ing. Jaroslav Růžička – vedoucí oddělení rybářství, myslivosti a včelařství MZe ČR,
zástupce Pozemkového fondu ČR
Ing. František Havránek, CSc. -Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 
 
   Vložné:                               180,- Kč na osobu (včetně  DPH)
Bankovní spojení:              ČSOB, a.s., č. ú.188778884/0300         variabilní symbol: 242012                              
 
Kontakt:  e-mail                rak@rakjm.cz
 
 
 
 
 
Účast na semináři potvrďte, prosím, na přiložené závazné přihlášce do 22. března 2012 emailem na adresu rak@rakjm.cz.
Přihlášky budou přijímány do naplnění sálu.
 
Další informace jsou na přihlášce!!!
 
V Brně 6. 3. 2012                                                       Ing. Václav Hlaváček, CSc.
                                                                           Předseda představenstva RAK JmK
PŘIHLÁŠKA zde